ATUUN 23

1Ní Pɔɔl dū u-nimikpeeŋu ki báaǹ bikpilibee pu, ní ki bí-bi yii: “M-nabiyaamu, m nyí yii m ŋáaǹ tin kɔkɔwoooo m máaǹ kí ŋá kí tīī Unimbɔtee nì dipɔbil diba, ki dāa sāā díǹ wiiŋŋu nee.” 2Niinee ní usaraaŋakpil, un bi yíì Ananiyasee, bí bin yú ki pìl̄-uee yii bí cùú fáá u-nyɔkɔ. 3Ní Pɔɔl bí yii: “Unimbɔti dàá dāá fáá si mun, upoonnyɔŋfiti! Sii kā ki cáá marab ki sòoǹ man bɔti, ki yìntī marab gbanti a-ba ní ki cáá yii bí gbá mama!” 4Ní bin nìn yú ki kɔ́ĺ Pɔɔlee bí-u yii: “Mimmee, a bíī sìí Unimbɔti saraaŋakpiliu deeyaa!” 5Ní Pɔɔl fātìi kíí-bi yii: “M-nabiyaamu, maa nyí yii an sá usaraaŋakpil. An yaa sá fam, maa bàà sòoǹ míǹ, kun puee Unimbɔti takaldau poon tùkù-ti yii: 'A taa sòoǹ ni-bɔtiu bɔfam.' ” 6Pɔɔl nìn nyí yii bibɔsoonliibee jandi diba sá Sadusab ní dijandi diba mun sá Fariisab. Míǹ pu ní u nìn téeń samaayee nimiin yii: “M-nabiyaamu, man mun sá Fariisa ní, Ufariisaja di màl̄-mi. Dimákal din m cáá bitaŋkpiibi fìkititam puee di yì-tì ní bi cáań-mi doo kí sòoǹ m-bɔti!” 7U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní kunikpɔŋkpɔkɔu kɔ́ Sadusab nì Fariisab kansikin, ní samaa gbanti cúū yākatì tɔbin. 8(Di sá yii Sadusab, bíǹ bí yii bitaŋkpiibi gítī kpá kí dāá fìkitī, Unimbɔti tūuni kpá, kinaŋ mun kpá, ama Fariisab, bíǹ bí yii tíǹ kɔkɔ bí.) 9Niinee ní kujakpaaŋŋu jéetì bi-kansikin, ní bimaradakaliibi bin nìn sá Fariisab jandi puee biba yíkì, kaa kíí, ki bíī mɔ́tí yii: “Timbi kaa ká kijapaai nee ŋá tiba. An yaa yíì, Unimbɔti tūuŋŋu di dàá nīn máaǹ ki sòon̄ nì u.” 10Kunikpɔŋkpɔkɔu mɔ̄tìi pɔ́ɔkèe, ní usoojakpikpaan fāŋkì yii bí taa ŋée kí cúú Pɔɔl kí tòntī. Ní u yāntì soojab kpákatìi cúú Pɔɔl ki nyántì bi-kansikin, ki cáā cūnnì soojab dumpu. 11An nyeekuee, ti-Dindaan dɔ́miń Pɔɔl cee, ní ki bí-u yii: “Pɔ́ɔǹ a-ba! Kii a nín sòon̄ m-pu Jeerusaleem doo puee, án máaǹ á cù Room mun kí tin sòoǹ m-pu niin mbaantiim míǹ.” 12Kutaa wúntèe ní Juuda yab kpáfì kinyɔkɔ ki pūtì Unimbɔti yii, bi yaa kaa kūū Pɔɔl, baa làá jāaa kaa làá nyò mun. 13Bin nìn kpáfì kinyɔkɔ ki pūtì mimmee nìn jítì binib imuŋku ili pu. 14Ní bi cūtìi ká bisaraaŋakpilib nì bikpilib, ní ki bí-bi yii: “Timbi baasii pūtì ki tíntì yii, ti yaa kaa kūū Pɔɔl, tí taa dáká tiba. 15Míǹ puee, nimbi nì bibɔsoonliibi kɔkɔ, ní mèè usoojakpikpaan ú cáań-ni Pɔɔl, yii nimbi là kí mòtīí bàlfì-u tin páaa ní u baasii ŋée. Mimmee, timbi ń bɔ́ntí, bi yaa cáá-u ki tɔ́obińee, timbi ń kíntí kí kpò-u!” 16Niinee, Pɔɔl niisal biki gbìl̄ bi nín kpáfì ki sòon̄ tiŋyee, ní u búntì soojab dumpu ki kɔ́ ki tùkū Pɔɔl tin jítèe. 17Ní Pɔɔl yíiń bisoojakpilibee ubɔ ní ki bí-u yii: “Cáá kinaacimpɔmbiki nee kí cùnnì usoojakpikpaan cee, kun puee u cáá tiba ki là kí tùkù-u.” 18Ukpilee yɔ̃oǹ-u ki cáá-u ki bàn̄ usoojakpikpaanee cee, ní ki bí yii: “Usarkadaan Pɔɔl di yíiń-mi ki gbāam̀ yii ḿ cáań-si kinaacimpɔmbiki nee, u cáá tiba ki dàá tùkù-si.” 19Niinee ní usoojakpikpaanee cúú kinaacimpɔmbikee ŋal ki kpáàā kākatì ŋkpaanceeti, ní ki bí-u yii “Tilati ní a cáań ní?” 20Ní u kíí-u yii: “Juuda yab kpáfì kí mèè-si yii á cáań-bi Pɔɔl bibɔsooŋkpilib nimiin, bi là kí ŋá kii bi dàá gítī mòtīí bàlfì-u tibɔti tiba yamee. 21Á taa pīlfiǹ-bi! Di sá yii bi-kansikin binib imuŋku ili nì ipaa pūtì yii, bi yaa kaa kūū Pɔɔl, bíǹ kaa làá jāaa, kaa làá nyò mun. Bi bɔ́ntì kí báĺ kí cīití-u. Míǹ puee, bi kíǹ ki cí tin sii cááyee ní nee.” 22Niinee, usoojakpikpaanee bí kinaacimpɔmbikee yii: “Nín̄ kùǹ. Á taa sòoǹ ubɔ cee yii a tùkū-mi tibɔti gbanti!” 23Boonee ní usoojakpikpaanee yíiń bisoojakpilib bili, ní ki bí yii bí kpāfì soojab kulaafaau nì soojab bin cáá itaamuee imuŋku ita nì saalaa, nì soojab bin tòɔ́ ŋkpamuee mun kulaafaau, bí bɔ́ntí kí nīn cá Seesaaree tikúti tiwa kunyeeu nee, 24kí nyàab̀ itaamu kí kàan̄ní Pɔɔl, kí cáá-u kí bànnì gɔmina Feeliikisi cee nì alaafiya. 25Ní usoojakpikpaanee ŋmàn̄ takalda ki tīī gɔmina yii: 26“Man Kloodi Liisiyasi di jáaḿ m-kpiliu gɔmina Feeliikisi. 27Di sá yii Juuda yab di cúú uninja nee ki là kí kpò-u. M nín gbìl̄ yii u sá Room tindambikee, ní man nì m-soojab cūtìi fɔ̃oń-u. 28M nìn là kí béé kun pu ní Juuda yab ŋúb́-u mimmee, ní m cáá-u ki cūnnì bi-bɔsooŋkpilib cee. 29Niinee ní m ká yii bi bí yii u yīntì bi-marab, ama an kaa sá tibɔti tin pu u máaǹ ŋkúmeeyaaa kaa tí máaǹ sarka mun. 30M nín dāa béè yii Juuda yab kpáfì ki nyàab̀ isan kí kpò-uee puee, ní m dū-u ki tīiń-si malaa, ní ki bí u-nannanliibi yii bí dāan̄ kí yíiń-u a-cee ibɔsoon.” 31Soojabee lafun ŋá u nín lī puee, ki yɔ̃oǹ Pɔɔl ki cáá-u ki bānnì ali Antipatriisi kunyeeu gbanti. 32Ku wúntèe ní soojab bin nìn còom̄ ataa puee nín gítiń, ní itaamu dambee kpáaǹ Pɔɔl ki cáā nín cá. 33Bi bàn̄ Seesaareeyee, ní ki dū takalda ki tīī gɔmina, ní ki dū Pɔɔl ki dàkā-u. 34Gɔmina kàan̄ takaldee ki dɔ́òyee, ní ki bālfì Pɔɔl yii u sá kitiŋ kilaka ní. Ní Pɔɔl bí-u yii u sá Siiliisii. U béè mimmee, 35ní ki bí yii: “Si nì bin kpákèe yaa láā bāańee á dāá sòoǹ tin a cááyee ḿ pīlfì.” Ní u bí yii bí cáá-u kí cùnnì ubɔti Eeroodi dumpu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\