ATUUN 24

1Iwiin iŋmoo boonee ní usaraaŋakpil Ananiyasi bāań Seesaaree gɔmina cee, u nì bikpilib biba nì ubɔsooŋkpil ubɔ un bi yíì Teertulusee, ki yíiń Pɔɔl ibeeyiin. 2Bi yíiń Pɔɔl, ní Teertulusi kíĺ ki bíī kàaǹ tibɔti yii: “Ukpimɔnti Feeliikisi, sii di yì ŋgbansɔŋfi ŋun poon ti bí, an kaa kúntí nee. A-ciiŋŋu pu ní a yāntì kitiŋ kpántì ní ki ŋáŋkì. 3Ti kāntí a-ŋanti gbanti an kɔkɔ nì an kɔkɔ. Míǹ puee, ti jáaḿ-si tiŋan. 4Maa là kí bīil̀ a-yuntiŋu tikpilee, an di yì-tì ní m mèé-si a-laŋaŋfitiiku puee á pīlfiǹ-ti fiii. 5Di sá yii timbi ká yii kijapaai nee sá unil un sá asaluu daanee. Úǹ di yì-tì ní fìkìlfikil kɔ́ Juuda yab bin bí duulnya nee nee kɔkɔ kansikin. Úǹ di sá Naasaareeti yab kitil^fd^ kpiliu ubɔ. 6U là gba yii ú bīil̀ Kunimbɔtidii, an pu ní timbi cúú-u. [Ti bàà mākafì yii tí dī ti-marab pu kí dáaĺ u-tafal. 7Ama ní usoojakpikpaan Liisiyasi dɔ́miń ki cúú-u ki fɔ̃ɔ̃ ti-ŋaan nì mpɔn, 8ní ki bí yii u nì bin kpákèe ń nīn dòoń sii-cee.] Míǹ puee, sii a-ba yaa bālfì-u, a béetí kun pu ní ti ŋúb́-uee.” 9Ní Juuda yab bí yii Teertulusi nín lī puee, míǹ ní an sá. 10Boonee ní gɔmina pú Pɔɔl nsan yii ú mun ń sòoǹ. Ní Pɔɔl yɔ̃oǹ dinyɔɔbundi ki bí yii: “M nyí yii doooo abin kupaau sèé ní a sá kitiŋ nee poon ubɔsoonli. An puee nì dimákal poon ní m dàá sòoǹ tin m cááyee a-nimiin. 11Sii a-ba yaa bālfì gba, a dàá béé yii an kaa láá bàn̄ iwiin saalaa nì ili m nín jɔ́m̀ Jeerusaleem kí nyɔ̄ŋkì Unimbɔtee. 12Dalba dalba baa láá ká-mi Kunimbɔtidiin man nì ubɔ bíī kpákà. Baa láá tí ká-mi m bí akpafidiinaaan kitiŋ poon laaaba ki sòoǹ ki yòontí binib pɔbiliŋ. 13Binib nee kaa ŋūǹ kí dàkà-si yii kun pu bi ŋúb́-mee baasii sèé. 14Nì ibaamɔn poon ní m sòoǹ nì si nee, m nɔ́ɔ́ Yeesu saŋŋu ŋun bíǹ yíì yii ŋuaa ŋān̄ee, ní ki jáaḿ ti-naanjab Nimbɔtiu. Ama man nyí yii Mooisi nì Unimbɔti bɔnaatiliibi nín ŋmàn̄ tin takalda poonee, an sá ibaamɔn, 15ki cáá dimákal Unimbɔti pu, kii bí mun bi-ba nín cáá dimákal u-pu puee, yii binimɔntiibi nì binikpitib kɔkɔ bí kí dāá fìkitī ditaŋkpiilin. 16Míǹ pu ní man bí ki pɔ̄ɔntí m-ba kí nīn sá unimɔnti Unimbɔti nimiin nì binib mun cee. 17“Maa nìn gítī bí Jeerusaleem abiŋkaaŋkaa aba poon. Boonee ní m fātìi gítìń, ki cáań animil kí tūtuǹ m-tiŋki nib, kí kpáàā ŋá saraabi. 18M ŋá akoobil ki dɔ́ò, boonee ní ki bíī ŋáań saraabi gbanti Kunimbɔtidiin, ní bi bāań ki ká-mi. Biba kaa nìn kpáfì m-cee, fìkìlfikil mun nìn kpá. 19Juuda yab bin kɔ́ò Asii ki nìn ká-mee di yaa bàà bímaan bi-ba a-nimiin, kí bàà sòoǹ tin ní m ŋá-bee, an bàà ŋān̄, 20àá, bin bí nee ń tùkù-si, bi nín nìn cáá-mi bibɔsoonliibi nimiinee, tikpitil tilati ní bi ká m ŋá 21an yaa kaa sá m nín nìn yú bi-kansikin ki téeń mpɔn dinyɔɔbumbaantiil yii: 'M nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii bitaŋkpiibi dàá dāá fìkitēe puee ní m yú ni-nimiin díǹ, ni bíī sòoǹ m-bɔtaa!' ” 22Pɔɔl sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ní Feeliikisi, un di nìn nyí kun di sá Yeesu saŋŋu tiŋanee, dāa bí-bi yii bí nīn kùǹ. Ní ki bí yii: “Asee usoojakpikpaan Liisiyasi yaa láā dɔ́mińee, m dāa béetí ni-bɔti gbanti.” 23U lī mimmee, ní ki bí yii usoojakpil ubɔ ń cáá Pɔɔl kí pìin̄, ama kí yàntī ú tɔ̄ u-ba ŋwaam pu, kí nīn pūǹ u-bɔɔbi nsan bí nīn dòoń u-cee ki cāabìń tin tin u yaa lèe. 24Iwiin iba boonee ní Feeliikisi, nì u-nimpuu Drusii un sá ujuudanimpuee, dɔ́miń ní ki tú bi cūtì ki yíiń Pɔɔl. Ní Pɔɔl sòon̄ u pílfì min di sá yii bí fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo kí kííyee. 25Ŋyunti ŋun Pɔɔl kíĺ ki bíī sòoǹ unil nín máaǹ kí nīn bí deedee kí fá u-wunti kɔdeeu puee nì ibɔsoon in bí ki dòońee puee, ní Feeliikisi fāŋkì, ní ki bí yii: “Nín̄ cá, daliŋkin m yaa ká mpaanee m dàá tí fàtīí yíiń-si.” 26U nìn dàkafī yii Pɔɔl dàá tīī-u animil ní, míǹ pu ní u nìn yíì-u múlmul bi sòoǹ. 27Abin ali boonee ní Pɔɔsiyusi Feestusi fɔ̃ɔ̃ Feeliikisi yil ki kíǹ ki sá gɔmina. Feeliikisi là an mɔ̄ɔkiǹ Juuda yabee, ní u yāntì Pɔɔl gbíntìi bí sarkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\