ATUUN 25

1Feestusi nìn bàn̄ Juudee watil, iwiin ita boonee ní u yíkì Seesaaree ki nín jɔ́ḿ Jeerusaleem. 2Ní bisaraaŋakpilib nì Juuda yab nikpaambi dɔ́miń ki kàan̄ Pɔɔl bɔti ki tùkū-u, ní ki gbāam̀ Feestusi 3yii ú jī kimɔtii kí yàntī Pɔɔl ń dāan̄ Jeerusaleem. Di sá yii bi bɔ́ntì ki cí kí kpò-u nsanni. 4Ní Feestusi kíí-bi yii: “Pɔɔl kā sarkan Seesaaree, man m-ba bíī bɔ́ntí kí fàtīí gítí niin ní nee.” 5Ní u gítī bí-bi yii: “Mimmee, ni-kpilib ń nɔ́ɔ́-mi tí cù Seesaaree bí tin sòoǹ kí kpèè uninja gbanti yaa ŋá tikpitil tiba.” 6Feestusi nìn ŋá iwiin inii kii saalaa pu bi-kansikin, ní ki fātìi gítìń Seesaaree. Kutaa wúntèe ní u kɔ́ ki kāl̀ kubɔsoondiin ní ki bí bí yíiń Pɔɔl. 7Pɔɔl bāańee Juuda yab bin nyánní Jeerusaleemee yú ki kɔ́ĺ-u ki sòoǹ u-pu yii u ŋáaǹ tibɔkpaandi tikpil. Ama baa ŋūǹ kí cáań tiba bí béé yii tin pu bi sòoǹee sá ibaamɔn. 8Ní Pɔɔl mun yɔ̃oǹní tin u cááyee, yii: “Maa yīntì nì Juuda yab marab ubɔ, kaa tí yīntì nì Kunimbɔtidii, kaa yīntì nì gɔminakpaan Seesaar mun.” 9Feestusi nìn là án mɔ̄ɔkiǹ Juuda yabee, ní u bālfì Pɔɔl yii: “A là kí jɔ̄m̀ Jeerusaleem bí sòoǹ a-bɔti nee m-nimiinaaan?” 10Ní Pɔɔl kíí-u yii: “Gɔminakpaan Seesaar bɔsoondiikun ní man sí ki bí nee, niin ní an máaǹ bí sòoǹ m-bɔti! Kun puee maa ŋá Juuda yab tikpitil tiba, sii a-ba gba nyí míǹ tiŋan. 11M yaa sá unikpiti ní ki ŋá tin tin máaǹ ŋkúmee, mimmee maa mɔ́tí ŋkúm pu. Ama, an yaa tí sá yii tin bi sòoǹ m-puee yaa sá nnyimɔn, ubɔ kaa ŋūǹ kí dū-mi kí tīī-bi. See ḿ bà gɔminakpaan Seesaar nimiin!” 12Niinee ní Feestusi nì u-kpilib kāl̀ ki sòon̄ ki kpɔ̃otì tɔbee, ní ki kíí-u yii: “Kee, a bí yii a là kí bà gɔminakpaanaa! Ti kíí á lafun cù u-nimiin.” 13Iwiin ili boonee, ní ubɔti Agripa nì Beereeniisi bāań Seesaaree kí jāam̀ Feestusi. 14Bi kāl̀ iwiŋkaaŋkaa iba poonee, ní Feestusi dū Pɔɔl bɔti ki kàan̄ ki tùkū ubɔti yii: “Feeliikisi yāntì uninja ubɔ sarkan doo. 15M nín nìn cūtì Jeerusaleem puee, ní bisaraaŋakpilib nì Juuda yab kpilib tùkū-mi yii u nìn ŋá ikpiti ní, ní ki mēē-mi yii ḿ dáaĺ u-tafal. 16Ní m kíí-bi yii Room yab, bíǹ kaa dù unil kí tīī bí dáaĺ u-tafal asee bí pɔ̄-u kinyɔkɔ ú mun ń sòoǹ u-nannanliibi nimiin kun pu ní bi bí ki jáàyee. 17Bi dɔ́miń doo nee, kutaa wúntèe maa nìn gítī tāaǹ-bi, ní ki kɔ́ ki kāl̀ m-bɔsoondiikun ní ki bí bí cáań uninja gbanti. 18Ní u-nannanliibi mun kàan̄. Ama maa ká tikpitil tin ní m bàà dàkafī yii u máaǹ ki ŋée. 19An nìn sá bíǹ bi-ba marab nì un bi yíì Yeesu u kpíì kin Pɔɔl bí yii u bée ŋmaniŋma pu ní bi bíī kpákà. 20Maa nìn nyí m nín dàá ŋá pu kí béé tibɔti gbanti yilee, an pu ní m bālfì Pɔɔl yii u yaa là kí cù Jeerusaleem ḿ sòoǹ u-bɔti gbanti niin. 21Ní Pɔɔl yíì, yii bí yàntī ú nīn bí sarkan kí nīn cí ŋyunti ŋun ní gɔminakpaan Seesaar dàá dāá sòoǹ tibɔti gbantee. Ní m bí bí dū-u kí pìin̄ kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá dāá dū-u kí tīī gɔminakpaanee.” 22Ní Agripa bí yii: “Man m-ba bàà là uninja gbanti ń sòoǹ ḿ pīlfì.” Ní Feestusi kíí-u yii: “Tin u yaa cááyee, fool a fu gbìl̀.” 23Kutaa wúntèe ní binib tikpil nìn fɔ̃ɔ̃ Agripa nì Beereeniisi, ní bi nì bisoojakpilib nì kitiŋ poon nikpaambi táá ki kɔ́ kubɔsoondiin. Ní Feestusi yāntì bi cáań Pɔɔl, 24ní ki bí yii: “Ubɔti Agripa nì nimbi bin kɔkɔwoooo kpáfì doo nee, Juuda yab kɔkɔ dɔ́miń m-cee Jeerusaleem nì doo ki yíiń uninja un ni wāĺ nee ibeeyiin, ní ki tátí yii bi máaǹ kí kpò-u. 25Ama man nyí yii waa ŋá tin máaǹ ŋkúmee, ní úǹ u-ba dāa bí yii gɔminakpaan ń sòoǹ u-bɔti, ní m kpēēyii an lafun máaǹ mimmee, ní m là kí dū-u kí tīī-u. 26Maa láá nyí u-bɔti pu tiba kí ŋmà kí tīī ti-yidaanu Seesaar kɔŋkɔnnee. Míǹ pu ní m cáań-u ni-cee, nì sii a-ba ubɔti Agripa nimiin, ní bi yaa bíī bàlfī-u anyɔɔbunee ḿ ŋmā kí ká tiba poon kí ŋmà, 27kun puee an kaa kítì ḿ dū usarkadaan kí tīī míǹ, kaa lī tin pu ní bi ŋúb́-uee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\