ATUUN 26

1Niinee ní Agripa bí Pɔɔl yii: “A ŋūǹ kí nīn sòoǹ tin a cááyee.” Ní Pɔɔl yɔ̃oǹ u-ŋal ki jáam̀ samaa, ní ki yɔ̃oǹní tin u cááyee, yii: 2“Ubɔti Agripa, an mɔ̄ǹ-mi díǹ wiiŋŋu tikpil ḿ yūĺ a-nimiin kí sòoǹ kí nyāntí m-ba tibɔti tin kɔkɔ Juuda yab cáā tūntí m-puee ni. 3Di sá yii a nyí Juuda yab bimbim nì bi-nikpɔŋkpɔkɔku kɔkɔ pu. Míǹ puee m gbāam̀-si á jī kimɔtii kí pīlfiǹ-mi. 4“Juuda yab kɔkɔ nyí doooo m-naacimpɔntin m nín nìn bí miŋyee. Di sá yii doooo ŋkilkaamee m nìn bí Jeerusaleem ní, m-yab kansikin. 5Bíǹ bi-ba nyí-mi dooooyee. Bi yaa là gba, bi ŋūǹ kí lì yii m nìn sá Fariisa yab bin ŋúb́ marab tiŋanee kansikin ubɔ. 6Kun di yāntì bi bíī sòoǹ m-bɔti kɔŋkɔnnee di sá m nín máká Unimbɔti nín nìn pɔ̃oǹ ti-naanjab puee. 7Ti-samaau tinaakɔti saalaa nì tilee máká yii bi dàá dāá ká an poondi gbanti. An pu ní bi pɔ̄ɔntí ki nɔ́ɔ́ Unimbɔti ŋwìiń pu nì kunyeeu. Too, ubɔti, m nín máká tin pu Juuda yab ŋúb́-mee dee. 8Míǹ puee, ba pu ní nimbi nyí yii Unimbɔti kaa làá dāá fìkitī bitaŋkpiibi ní? 9“Man m-ba nìn dākafì yii an máaǹ ḿ dū iciin kɔkɔ kí já nì Yeesu Naasaareeti yɔu yindi. 10Min min m nìn ŋáań Jeerusaleemee dee. Bisaraaŋakpilib nìn tīī-mi mpɔn m cútí bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee tikpil ki tòɔ́ sarkan, ní ŋyunti ŋun bi yaa là kí kpò-bee man di nìn lì yii bi lafun máaǹ ŋkúm. 11Iyunti sá kamaayee, m nìn dátí bi-tafaliŋ akpafidiin ni, ki bàà là bí yíí Yeesu. M nìn fɔ̃ɔ̃ diŋuul bi-pu an tin lákatì, ali ki nìn cá ntimu mubɔn ki tin páb̀-bi.” 12“Míǹ pu ní bisaraaŋakpilib nìn tú-mi ki tīī-mi mpɔn, ní m búntì Damaasi. 13M bí nsanni kuwiŋkuluu ki cée, ní ki ká ŋwalfi ŋubɔ nyánní yilpu, ki wāĺ nyákányaka ki jítiǹ ŋwìiń, ki māntìi tú man nì bin nìn nɔ́ɔ́ ki cá nsanee. 14Niinee ní ti-kɔkɔ lítì kitiŋ, ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ sòon̄ nì mi Eebru soonin, yii: 'Sɔɔl, Sɔɔl, ba ŋá ní a páb́-mi míǹ? An pɔ̄ɔ̄ ki tīī-si á dū a-taal kí yáká ikuŋkum.' 15Niinee ní m bālfì yii: 'An sá sii ŋma, m-Dindaan?' Ní ti-Dindaan bí-mi yii: 'An sá man Yeesu un a páb̀ee! 16Ama yīkìí yūĺ a-taaŋi pu. M dɔ́miń kí dū-si kí ŋá m-tɔntɔnliu ní. Sii di dàá tùkù bin kíǹee tin a ká m-cee díǹee, nì tin tin m dàá dāá tí yàntī á kée. 17M dàá dāá tɔ̄-si Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee cee, ki dàá dāá mɔ̄tì a-pu bí taa ŋá-si tiba. 18A dàá cù kí ŋúbití bi-nimiliŋ, kí nyāntiń-bi dibɔmbɔndin kí cáań-bi ŋwalfin, kí fɔ̃ɔ̃-bi Sitaan pɔŋŋun kí cáań Unimbɔti cee. Bi yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee ní bí ká bi-kpitii pɔ̄tam nì tipaal tin Unimbɔti dàá dāá tīī bin u gāntì bi sá u-yabee.' ” 19“Míǹ pu ní, ubɔti Agripa, maa kpēētin nyánní yilpu m kée fam. 20M nìn kíĺ ki tùkū Damaasi yab ki wāatì, ní boonee ní m tùkū Jeerusaleem yab, ní ki pɔ́otì Juudee tiŋki nib kɔkɔ, nì atimbun ŋin kɔkɔ kíǹee yab, yii bí fá bi-kpitii kí gítiń Unimbɔti cee, kí nīn cáá lakasi un dàkà yii bi lafun kpántì bi-bimbimee. 21Kun di yì-tì ní m nìn bí Kunimbɔtidiin Juuda yab dɔ́miń ki cúú-mi ki baa là kí kpò-mee dee. 22Ama Unimbɔti mɔ́tì m-pu ali ki dāa sāā díǹ, m gbíntìi bí ki lèekī m-seerau biwɔfib nì biyidambi nimiin. Maa ti cáá tiba ki kútì tin tin Unimbɔti bɔnaatiliibi nì Mooisi nìn lī ki yɔ́oǹee pu, 23yii Kriisitoo dàá dāá jī falaa ali kí dāá kpú. Úǹ di dāa sá upeepeekaa un dàá fìkitī bitaŋkpiibi kansikin, kí cáań Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee ŋwalfee.” 24Pɔɔl bíī sòoǹ tin u cááyee, ní Feestusi téeń mpɔn yii: “A sá uwaati ní! A nín bífì takaldab tikpil puee di bíil̀ a-yil.” 25Ní Pɔɔl kíí-u yii: “Ukpil Feestusi, maa wáatì. Tibɔti tin m sòoǹee sá ibaamɔn ní ki sá tibɔmɔntiil. 26Ubɔti béè-tì, míǹ puee ní m ŋūǹ kí sòoǹ u-nimiin kaa fàŋkí. M nyí yii u nyí tikɔkɔ, kun puee an kaa nìn sá dibalin ní tibɔtee nìn jítì. 27Too, ubɔti Agripa, a fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín nìn sòon̄ puee sá ibaamɔnaaan? Man nyí yii a fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii an sá ibaamɔn.” 28Ní Agripa bí Pɔɔl yii: “An kíǹ fiii, á bàà dū-mi kí kpántí Kriisitoo yɔu!” 29Ní Pɔɔl kíí-u yii: “An yaa kíǹ fiiiyaa an yaa làá tí yúntáaa, m bàà là Unimbɔti ń ŋá míǹ. Án taa nín̄ sá gba sii baba, án nīn sá ki kpáaǹ bin kɔkɔ bíī pílfíǹ-mi díǹ nee, ama bí taa nín bɔ́ob́ nimbi nì ikusaka nee ní!” 30Niinee ní ubɔti nì gɔmina nì Beereeniisi nì bin kɔkɔ nìn kā bi-ceeyee 31yíkì ki nyáń, ní ki bíī lì yii: “Kijapaai nee kaa yīntì tiba tin máaǹ bí kpò-ueeyaaa kaa tí máaǹ bí ŋá-u sarka mun.” 32Ní Agripa bí Feestusi yii: “Kijapaai nee yaa kaa nìn bí yii bí cáá-u gɔminakpaan cee, ti baa ŋūǹ kí gíiǹ-u kí líí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\