ATUUN 27

1Ŋyunti ŋun bi bí yii tí dāá kɔ́ meela kí nīn cá Italiiyee, ní bi dū Pɔɔl nì bisarkadambi biba ki tīī kijapaai kin bi nìn yíì Juliyusee, u sá usoojakpil dikitil din bi nìn yíì “gɔminakpaan kitilee”. 2Ní ti kɔ́ meela un nyánní Adramiiti ki dàá nīn cá Asii timmu mun kɔkɔ bí tiŋku caŋinee, ní ti yíkì. Aristaaki un sá Maseeduaan Teesaalooniiki tiŋkinee nìn bí ti-cee. 3Kutaa wúntèe ní ti bàn̄ Siidɔn. Kii Juliyusi nín nìn ŋúb́ Pɔɔl tiŋan puee, u pú-u kinyɔkɔ ú cù u-bɔɔbi cee kí nyàabìń tin u yaa lèe. 4Ti dāa yíkì niinee, ní ki dūu dī ki kpàkaǹ Siipil tiŋki kin dimɔɔl māntì ki túee, kun puee kubuŋu nìn pɔ̄ɔ̄ ní ki túŋkiń-ti. 5Ní ti dūtì tiŋku un bí ki nákaǹ Siiliisii nì Paŋfiliiyee, ní ki dūu bàn̄ Miira, Liisii tiŋkin. 6Niin ní usoojakpilee nìn ká meela ubɔ nyánní Aleeksandrii ki cá Italii ní u yāntì ti kɔ́ úǹ. 7Meelee nìn dū iwiin tikpil ki còom̄ soooo soooo nì falaa, ki wāatì ní ki nín bàn̄ ki ŋmāntì nì Kiniidi tiŋki. Kubuŋu nín nìn páb́-ti, taa ŋūǹ kí dī niin kí nīn cá ndanee, ní ti dūu dīń Salmoonee watil pu ki dūu bāań Kreeti caŋin. 8Ti bíī kpàkaǹ nì falaayee, ní ki dūu bàn̄ kitiŋ kin bi yíì Laaseeyee caŋin laakin bi yíì Dibuŋgbammɔntiilee 9Ti nìn cɔ̃om̀ ki yúntì tikpil ali disaŋkindee dāa dūu kpántì mbusu, kun puee Juuda yab nyɔɔboobil wiiŋŋu jítì ní kitiŋ gbanti seeku mun nìn tɔ́obiń. Míǹ puee ní Pɔɔl nìn bí ki kpáafí-bi yii: 10“Ti-yab man wāĺ yii ti-saŋŋu nee dàá cáań-ti diniminaamandi, kun puee meela nì u-nyɔmpuwanti dàá ká falaa tikpil, an yaa yíì gba, timbi ti-ba dàá kpú.” 11Ama usoojakpilee kaa nìn fɔ̃ɔ̃ Pɔɔl nín sòon̄ puee ki kíí, ní ki nìn máká un nìn sá ukpil meelanee nì meeladaan pu. 12Meela sillaŋki gbanti nín kaa ŋān̄ kuseeunee pu, ní binib tikpil nìn là kí yīkì niin, bi yaa ŋūǹ kí bà meela sillaŋki Feeniisi, Kreeti tiŋki kin nìn túliń ŋwìiń jeetilaŋkee, kí kàl̄ niin kuseeu ń jītí. 13Kubuŋu kubɔ nyánní ŋŋaŋgan pú ki kíĺ ki bíī jītí fiii fiii. Niinee ní bi dākafì yii bi dàá ŋmā kí bà laakin bi bàà màkēe, ní ki dáaĺ dikújal din ŋúb́ meela nnyiminee ki cúū kútì, ní ki búntì ki kpākaǹ ki pìlīǹ Kreeti buŋgbandi. 14An kaa yúntì, kpalaayee ní kubuŋkpaaŋŋu kun bi yíì Urakilɔneeyee nyánní Kreeti jooŋŋin ki sīntìń, 15ki dɔ́miń ki yɔ̃oǹ meela. Taa nìn gítī ŋūǹ kí ŋá tiba kí pèefì meela, asee ti nín yāntì ku yɔ̃oǹ-ti ki kpáàā búntèe. 16Ní ti cūtìi jítì kitimbilii kin bí tiŋku kansikinee bi yíì-kì yii Kooda. Nì falaakpaŋkpaan ní ti dāa nín ŋúń ki cúú buŋalimbu bun nìn nòb̄ meelee kitiŋ gbanti caŋin, 17ki dáaliń-bu ki kɔ́ǹ meelan, ní ki dū iŋmii ki bɔ́ob́ ki māntìi tú meela taapu. Bi nín nìn fàŋkí yii tí taa cùú lítí Siirtii bul kpaanceetii puee, ní bi sīntì iŋaabu taapu, ní kubuŋkpaaŋŋuee cáá-ti ki cáā nín cá. 18Ku nín gbíntìi mɔ̄tìi páb́-tee pu, ní kutaa wúntèe bi dū tinyɔmpuwan tiba ki tɔ́ tiŋkun. 19Winta dalee, ní bíǹ bi-ba dū tin bi cáā kpòotī meelee ki tɔ́ nnyimin. 20Iwiin tikpil poonee, taa ti ká ŋwìiń nì iŋmalbijaa, ní kubuŋkpaaŋŋuee gbíntìi jītí iwintil kɔkɔ ki pɔ̄ɔ̄, niinee taa ti dàkafī gba yii ti dàá ŋmátí. 21Ali an yúntì bin nìn kā meelanee kaa jíń tiba. Niinee ní Pɔɔl yúl̀ bi-kansikin ki bí yii: “Ti-yab, ni yaa nìn pílfiǹ-mee, taa bàà yíkìń Kreeti, taa bàà kāntí falaa nì asaluu un bí nee. 22Ama kɔŋkɔnnee m mèé-ni, ní pɔ́ɔǹ ni-ba, kun puee ni-kansikin báà ubɔ kaa làá wɔ̄ŋkì, asee meela baba di dàá bīil̀. 23Kun puee kunyeeu nee, Unimbɔti un yì-mi m nɔ́ɔ́-uee túnní u-tūuŋŋu ŋubɔ m-cee, 24ní ŋu bí-mi yii: 'Pɔɔl, taa fàŋkì! Asee á bà gɔminakpaan nimiin bí sòoǹ a-bɔti. Míǹ puee, Unimbɔti dàá ŋá-si tiŋan kí yàntī bin kɔkɔwoooo kā meelanee ń ŋmátí!' 25An puee, pɔ́ɔm̀maan ni-ba, ti-yab! Kun puee m cáá dimákal Unimbɔti pu, yii u nín lī puee, míǹ ní an dàá ŋá. 26Ama an dàá cáá-ti kí kpàkan̄ kitimbilii kiba kin nnyim māntì ki túee kpaanceetiŋu laaaba ní.” 27An nìn bàn̄ iwiin ŋubɔ kpá saalku nyeeku dalee, ní kubuŋu gbanti gbíntìi cáá-ti ki yìiǹ Meediteeranee tiŋkuu pu. Kunyataasiiuee ní bimeelaŋaalliibi bíī lì yii ti cīkiǹ kitiŋ kiba. 28Ní bi dū tiŋmantikaal ki tɔ́ dimɔɔlin, ní ki ká yii nnyim nyooŋŋu nìn sá meetab mmuŋku nì sala nì biluli, ní ki gítī sútì fiiiyee, ki tí dūu tɔ́ mpɔm, ní ki tí ká yii nnyim nyooŋŋu sá meetab mmuŋku nì binii. 29Niinee ní bi kíǹ ki fàŋkí yii ti-meelau nee ń taa ŋée kí cùú yā ataŋkpee, míǹ puee ní bi dū akújal anaa ki tɔ́ boon án nin ŋúb́ meela, ní ki kíǹ ki kā ki pòontí yii kutaa ń wúntí. 30Bimeelaŋaalliibi nìn nyàab̀ kí nyā meelanee, ní bi gíiǹ buŋalimbu bun nìn nòb̄ meelee ki tɔ́ nnyimin, ní ki mɔ́ntí yii bíǹ bàà là kí cáá akújal aba kí cáá kúĺ nyɔkɔpu mun ní. 31Ní Pɔɔl bí usoojakpilee nì u-soojab yii: “Binib nee yaa kaa kāl̀ meelan soooo, naa làá ŋmátí!” 32Niinee ní soojab gíí iŋmii in nòb̄ buŋalimbuee ki tīl̀, ní bu gbíntì nnyimin. 33An kíǹ fiii kutaa ń wúntée, ní Pɔɔl mēē bi-kɔkɔ bí dāá jī tijin, ní ki bí-bi yii: “Iwiin ŋubɔ kpá saalku sèé nee ni nín kā kaa jīǹ tibee. 34Míǹ puee, m gbàam̄-ni, ní jīmaan tijin, kun puee tijin bɔti páb́ ki tīī ni-maŋfal. Di sá yii ni-kansikin báà ubɔ yikpiliku kaa làá wāŋkì.” 35U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki yɔ̃oǹ kpɔnɔ ki jáam̀ Unimbɔti tijin gbanti pu bi-kɔkɔ nimiin, ní ki gífì kpɔnɔ ki kíĺ ki bíī ŋmɔ́ò. 36Niinee ní báà ŋma ká kunyannyaau, ki kíĺ ki bíī ŋmɔ́ò. 37Timbi bin kɔkɔ nìn kā meelanee nìn sá binib kulaafaau nì imuŋku ita nì saalaa nì biluu. 38Bi jíń ki bál̀ee, ki là yii meela ń taa nín̄ gítī nyìm̀ kí nīn bí fúkúfukuee, ní bi dū ŋkpɔnɔyim ki dūu tɔ́ nnyimin. 39Kutaa wúntèe, bimeelaŋaalliibi kaa béè kitiŋ gbanti, ama ní ki ká dibunlɔkɔl diba, digbandi sá dibul ŋma, ní bi bí yii, bi yaa ŋūǹ kí bàà ŋàal̀ meela kí cùnnì niin. 40Niinee ní bi cúú iŋmii ki cúū bútì, ní akújalee gbíntì nnyimin, ní bi cúú ŋŋmii ki cúū kútì tiwan tin kpòotī meelee, ní ki dū ŋŋaabu ŋun yíì kubuŋuee ki dūu ŋá meela nyɔkɔpu kubuŋu ń nīn téekí meela. Kubuŋu bíī téekí meelee, ní bi dūu dī tiŋku gbandi watil pú. 41Niinee ní meela cūtìi sàl̄ dibukpaandi diba kansikin ki gbíntì niin, ní u-nyɔkɔpu múĺ dibulin, kaa ti lèekī, ní tinyiŋgban dɔ́miń ki fáá ki wīī boon. 42Niinee ní soojab bàà là kí kpò bisarkadambi, yii bí taa ŋée kí wɔ̄ŋkì nnyim kí nyā kí sāǹ kí kátí. 43Ama usoojakpilee là kí fīī Pɔɔlee, ní ki yíì, yii bí taa ŋá míǹ, ní ki bí yii bin ŋūǹ nnyimee ń péé kí yùkū kí tìin̄ kí wɔ̄ŋkì kí nīn cá dibuŋgbandi, 44ní bin kíǹee ń nīn cáá idɔ àá ameelakati kí nīn wɔ́ŋkí ki pá bi-boon. Míǹ ní ti ŋá, ní ti-kɔkɔ nyáń dibuŋgbandi nì alaafiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\