ATUUN 28

1Ti ŋmátì ki dɔ́òyee, ní ki nín béè yii bi yíì kitiŋ gbanti Malti. 2Binib bin nìn kɔ́ò niinee baasii ŋúb́-ti mmɔntiimin. Utaa nìn kíĺ ki kíǹ ki nì, ní tiwool bí. Míǹ puee bi nìn kpāā ŋŋmi ní ki yíiń-ti ní ti-kɔkɔ dɔ́miń ki kāl̀ ki māntìi tú ŋŋmee ki wùl̀. 3Ní Pɔɔl cūtìi báań tikpaŋkpaal dibɔndi diba, ukoobu kā niin, ki cáań ki tɔ́ ŋŋmin. Niinee ní ŋŋmifaan píĺ ukoobuee, ní u nyáń ki jú u-ŋal ki báaǹ. 4Binibee nín ká yii ukoobu lúń Pɔɔl ŋal puee, ní bi bíī lì tɔb cee yii: “Uninja nee máaǹ ki dàá nīn sá unikpɔl ní. Di sá yii, min kɔkɔwoooo u ŋmátì ki nyáń tiŋkunee, ti-waal deedeedaan kaa pú-u mpaan ú tɔ̄ u-ba.” 5Niinee ní Pɔɔl gbéeǹ ukoobuee ki fíiǹ ki tɔ́ ŋŋmin, kaa gbìl̄ tiba. 6Ní bi kíǹ ki kā ki kpèé yii an dàá díkáaa u dàá lítí kí kpú niin niin. Ama bi kāl̀ ki cíitìi kpēēki gīī, tiba kaa ŋá-uee, ní bi kpántì bi-landɔkɔi, ki kíǹ ki bíī cáá yii an sá diwaal diba ní. 7Niin caŋin ní kitiŋ gbanti bɔtiu un bi yíì Publiiyusee saaku nìn bí. Kijapaayee nìn fɔ̃ɔ̃-ti mmɔntiimin, ti dɔ̃oǹ u-dumpu iwiin ita. 8Publiiyusi baa nìn dɔ̄ ki būǹ mmaŋfanyim nì ticɔtindi. Ní Pɔɔl cūtìi māntì u-pu, ní ki mēēki tīī-u, ní ki dū u-ŋalii ki páaǹ u-pu, ní u pɔ́ɔkì. 9Niinee ní bibunliibi bin bí niinee kɔkɔ dɔ́miń ki ká dicaandi. 10Binibee nìn ŋá-ti tiŋan tikpil, ní daliŋkin ti dàá yīkèe, bi nìn tīī-ti tin kɔkɔ ti lèe. 11Iŋmal ita boonee ní ti kɔ́ meela un nìn yúl̀ kitiŋ gbantin kuseeu jítèe, ki nìn nyánní Aleeksandrii, bi kpítì awaa ali ki nántiǹ atab ki nákaǹ u-puee. 12Ti bàn̄ Sirakuusi tiŋkinee, ní ki kāl̀ niin iwiin ita. 13Niinee ní ti yíkìi kpàkaǹee, ní ki dūu bàn̄ Reejiyoo. Kutaa wúntèe, ní kubuŋu nyánní ti-boon pú ki kíĺ ki bíī jītí, ní ti dū iwiin ili ki dūu bàn̄ Pusɔl. 14Kitiŋ gbantin ní ti nìn ká nnabiyaamu mubɔ, ní bi bí yii tí kàl̄ bi-cee kinyɔŋ kiba. Ti dāa yíkì niinee, ní ki bàn̄ Room. 15Nnabiyaamu mun bí Roomee nín gbìl̄ ti-puee, ní bi yíkìi dɔ́miń ali Apiyusi nyɔŋkin nì kitimbilii kin bi yíì Inicaŋkooŋkoon itee,^fe^ ki túŋkì-ti. Pɔɔl nín péēká-bi puee, ní u bíī nyɔ́ŋkí Unimbɔti ní ki ká kunyannyaau. 16Ti nín bàn̄ Roomee, ní bi pú Pɔɔl nsan ú nīn kɔ́ò u-baba sooja ń nīn cí-u. 17Iwiin ita boonee, ní Pɔɔl yíiń Juuda yab kpilib bin nìn kɔ́ò Roomee bí kpāfì u-cee. Bi dɔ́miń ki kpáfèe, ní u bí-bi yii: “M-nabiyaamu, maa kpáàā ŋá ti-samaau tiba, kaa yīntiǹ ti-naanjab koobiliŋ mun. Ama bi cúú-mi Jeerusaleem, ki dū-mi ki tīī Room yab. 18Ní bíǹ bālfì-mi anyɔɔbun, ní ki bàà là kí gíiǹ-mi kí líí, kun puee baa ká kun di yì-tì ní bi máaǹ kí kpò-mee. 19Ama Juuda yab kaa nìn kíí, yii bí taa líí-mi. An di yì-tì ní m nìn bí yii gɔminakpaan ń sòoǹ m-bɔti. Nì míǹ kɔkɔee, maa làá bīil̀ m-yab. 20Kun pu ní m là kí ká-ni kí sòoǹ nì nee dee. Di sá yii dipoondi din pu Israyeel yab kā ki mákée pu ní ikusaka kā m-ŋaan nee.” 21Ní bi kíí Pɔɔl yii: “Juudee yab kaa ŋánní-ti takalda ubɔ ki sòon̄ a-bɔti pu tiba, ti-nabiki kiba mun kaa tí nyánní niin ki dɔ́miń ki tùkū-ti a-faawiiu ubɔ, ubɔ mun kaa tí tùkū-ti yii a ŋá tikpitil tiba. 22Míǹ puee, ti bàà là kí béé tin tin a cááyee, kun puee ti nyí yii báà laakin, binib tikpil kaa là nnimbɔtisan ŋun a nɔ́ɔ́ nee.” 23Ní bi fātìi yɔ́oǹ-u ŋwiin, ní binib tikpil dāa dɔ́miń ŋwiin gbanti. Pɔɔl nìn kíĺ kutaafaau ki cáā sāā kujoou ki cáá Mooisi marab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi takaldab ki sòoǹ nì bi Unimbɔti beel bɔti taapu, ki nyàab̀ bí ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ Yeesu kí kíí. 24U nín nìn sòon̄ puee, biba nìn gbìl̄ ki fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ama biba mun nìn yíì, kaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí. 25Kunikpɔŋkpɔkɔu kɔ́ bi-kansikin, bi dàá nīn cée, ní Pɔɔl lī-bi dinyɔɔbundi nee yii: “Tiŋman, an sá ibaamɔn ní, Unimbɔti Fām dī u-bɔnaatiliu Eesayi pu dooooyee ki sòon̄ nì ni-naanjab, yii: 26'Cù binib nee cee kí tùkù-bi yii: Ni dàá dāá gbìl̄ nì ni-tafaliŋ ní kaa nyí taapu, ki dàá dāá nīn kpèé nì ni-nimiliŋ ní kaa wāĺ. 27Di sá yii binib gbanti pɔbiliŋ gbìfì, bi kpáá bi-tafaliŋ ki ŋúb́ bi-nimiliŋ. Baa là kí nīn wāĺ, kaa là kí nīn gbìl̀, kaa là bi-landɔkɔi mun ń béé taapu, bí bàà gítiń m-cee ḿ cáaǹ-bi!' ” 28Ní Pɔɔl gítī kútì-bi yii: “Ní nīn nyímaan yii Unimbɔti tú u-fiil nyɔɔbundi nee bin kaa sá Juuda yabee cee! Bíǹ dàá fɔ̃ɔ̃-dì.” [ 29Pɔɔl lī an nyɔɔbuŋŋee ki dɔ́òyee ní Juuda yab búntì ki còom̄ ki kpákà bi-ŋmaniŋma tikpil.] 30Pɔɔl nìn kāl̀ abin ali amɔn kudii kun u fɔ̃ɔ̃ ki pà ki kɔ́òyee poon, ki nìn fòol̄ bin kɔkɔ dòoń u-ceeyee, 31ní ki nìn sòoǹ Unimbɔti beel pu, ki dàkà ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo bɔti nì tininjati, ubɔ kaa páb́-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\