ATUUN 3

1Dalba ní Piyeer nì Jaan nìn nɔ́ɔ́ ki jɔ́ḿ Kunimbɔtidiin tikúti tita wimmeem yuntiŋu. 2Kunimbɔtidiiyee nìn cáá kipunyɔkɔ kin bi nìn yíì yii Kipunyɔkɔnyaaŋŋee. Uninja ubɔ, u nìn sá ufaliŋfaan doooo u-biyatin, ní bi nìn cāabìń-u ki kàantí kutaa sá kamaa Kipunyɔkɔnyaaŋŋee nyɔkɔpu, ú nīn mèé bin jītí ki kɔ́ò Kunimbɔtidiinee animil. 3Uninjee ká Piyeer nì Jaan cá kí kɔ́ee, ní u bíī mèé-bi animil. 4Ní bi dū bi-nimikpeeŋu ki báaǹ u-pu, ní Piyeer bí yii: “Kpèè doo!” 5Niinee ní u bíī kpèé-bi címmm, ki bàà cí kí fɔ̃ɔ̃ tiba bi-cee. 6Ní Piyeer bí-u yii: “Maa cáá animil kaa cáá sindaariya ama tin m cááyee, m dàá tīī-si kudɔŋu. Nì Yeesu Kriisitoo Naasaareeti yɔu yindi puee, yīkìí còom̀!” 7Ní Piyeer cúú u-ŋaŋgiil ki dúkutì-u yilpu. Dicilpu niinee, u-taaŋi ŋin fàl̄ee tāntì ki ŋáŋkì, 8ní u yùkū ki yúl̀, ní ki kíǹ ki bíī còom̄. U nì bi kɔkɔ táá ki kɔ́ Kunimbɔtidiin, ní u còom̄ ki yùkufī ki tìintí ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti. 9Kunipaau kɔkɔ nín ká u còom̄iń ki nyɔ́ŋkí Unimbɔtee, 10bi béè-u yii úǹ di nìn kàal̀ Kunimbɔtidii punyɔkɔnyaaŋkee nyɔkɔpu ki mèé animilee. Ní an ŋá-bi maamaaci, bi bākatì kijapaayee nín ká dicaandi puee. 11Uninjee gbíntìi ŋúb́ Piyeer nì Jaan ki nɔ́ɔ́-bee, binib kɔkɔ bākatì ki sáǹní ki dɔ́miń bi-cee kadantiku un bi yíì Saloomɔn kadantikuuee taapu. 12Piyeer ká mimmee, ní ki bí samaayee yii: “Nimbi Israyeel yab, ba ŋá ní tin bí nee ŋá-ni maamaaci? Ba ŋá ní ni dū ni-nimikpeeŋu ki báaǹ ti-pu míǹ, ali kii timbi ti-ba pɔŋŋu àá ti-deedeeu Unimbɔti nimiin di yāntì uninja nee ká dicaandee? 13Di sá Abraam, nì Isaaki nì Jaakɔb Nimbɔtiu, ti-naanjab Nimbɔtiuee, di ŋá míǹ kí tīī u-tɔntɔnliu Yeesu tinyool. Úǹ ní ni cúú ki tīī Piilati, yii naa là-u, bí kpò-u, ŋyunti ŋun Piilati u-ba bàà nìn là kí gíiǹ-u kí lííyee. 14Ni yíì, yii naa là Yeesu un sá circir ki bí deedeeyee, ama ní ki gbāam̀ yii ú gíiǹ unikpɔl kí tīī-ni, 15ní ki kūū mmaŋfafɔkɔn Dindaan. Ama Unimbɔti fīkitì-u ditaŋkpiilin, timbi kɔkɔwoooo nìn ká ki sá biseeradambi. 16Uninja un ni wāĺ ki nyí nee, Yeesu un ti fɔ̃ɔ̃ ki kííyee yindi pu ní kijapaai nee ká dicaandi. Ti nín fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee di yì-tì ní uninja nee pɔ́ɔkì tiŋan ni-kɔkɔ nimiin nee. 17“Kɔŋkɔnnee, m-nabiyaamu, m nyí yii naa nìn nyí ní ki ŋáaǹ tin bí nee, ki kpáaǹ ni-yidambi mun. 18Ama Unimbɔti nín nìn dī u-bɔnaatiliibi kɔkɔ nyɔmmu pu ki sòon̄ puee, yii Kriisitoo dàá dāá jī falaayee, an lafun ŋá míǹ. 19Míǹ puee, fámaan ni-kpitii kí gítímaan Unimbɔti cee kí wàatī ní ú kpìtī ni-kpitii kɔkɔ. 20Boonee, ti-Dindaan ń tīiń-ni nsɔŋfi yuntiŋu, kí tɔ̄ń Yeesu un u lēēyii ú nīn sá Kriisitoo ki tīī-nee. 21Kun puee u dáá kā Unimbɔti cee kí nīn cí ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá dāá kpántí tikɔkɔ mpɔm, kii u nín nìn yāntì u-circir bɔnaatiliibi sòon̄ dooooyee puee. 22Mooisi nìn lī yii: 'Ti-Dindaan ni-Nimbɔtiu dàá dāá lēēni-nabiyaamu kansikin ubɔ, ú nīn sá Unimbɔti bɔnaatiliu kii mamee. Ní dāá pīlfiǹ-u tin kɔkɔwoooo u dàá sòoǹ nì nee. 23Un sá kamaa yaa kaa dāa pílfiǹ Unimbɔti bɔnaatiliu gbantee, bi dàá dāá nyāntí-u Unimbɔti samaau kansikin kí kpò-u.' ” 24Ní Piyeer nìkī ki bí yii: “Unimbɔti bɔnaatiliibi kɔkɔ, bin nìn sòon̄ doooo Samueel yuntiŋu ki kpáaǹ bin dāa páaǹní u-boonee mun, nìn nāatì tibɔti gbanti wiini pu. 25Nimbi di sá bin jíń tin Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ ki tīī u-bɔnaatiliibee, ki fɔ̃ɔ̃ u nín nìn pūtì ki pɔ̃oǹ tin kí ŋá kí tīī ti-naanjabee mun. Dipoondi gbanti poon ní u lī Abraam yii: 'A-dicaŋku pu ní m dàá dāá dī kí bìin̄ duulnya timbuliŋ kɔkɔ pu.' 26Nimbi pu ní Unimbɔti nìn fīkitì u-tɔntɔnliu Yeesu. U dū-u ki túnní ni-cee mpeepeekaam, ú dāan̄ kí ŋá-ni tiŋan kí nyāntí báà ŋma u-kpitii poon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\