ATUUN 4

1Ŋyunti ŋun Piyeer nì Jaan nìn dáá bíī sòoǹ nì kunipaauee, ní bisaraaŋaliibi nì Saadusab nì bin cí Kunimbɔtidiiyee kpiliu bāań. 2An kaa nìn mɔ́ɔkiǹ-bi, kun puee bi bíī sòoǹ nì samaa Yeesu bɔti ki dàkà yii bitaŋkpiibi dàá dāá fìkitī. 3Ní bi cúú Piyeer nì Jaan ki cáā tɔ́ sarkan ali kutaa nì ku-wuntil, kun puee an nìn sá kujoou ní. 4Nì míǹ kɔkɔee, bin nìn gbìl̄ bi-nyɔɔbuŋŋi gbantee tikpil nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí. Ní bininjab wíiŋŋu nìn bàn̄ kii kutukub biŋmoo nyɔkɔm. 5Kutaa wúntèe, Juuda yab yidambi nì bikpilib nì bimaradakaliibi kpáfì Jeerusaleem, 6nì usaraaŋakpil Ana, nì Kaayifi nì Jaan nì Aleeksandi nì bin kɔkɔwoooo nìn sá usaraaŋakpil dicaŋkunee. 7Ní bi nyántì Piyeer nì Jaan ki yɔ́oǹ bi-kansikin ní ki bālfì-bi yii: “Ŋma pɔŋŋu pu nì ŋma yindi pu ní ni ŋá míǹ ní?” 8Niinee Unimbɔti Fām kpákatìń Piyeer pu, ní u kíí-bi yii: “Biyidambi nì bikpilib, m ŋá-ni gaafalaa. 9Ni bàlfī kí béé díǹ tiŋan tin ní ti ŋá uninjabunli neeyee taapu, nì an nín ŋá pu ní u ká dicaandeeee? 10Míǹ puee, ni-kɔkɔ ń béé tiŋan, ki kpáaǹ Israyeel yab kɔkɔ, yii an sá Yeesu Kriisitoo Naasaareeti yɔu yindi pu ní u pɔ́ɔkì. An sá u-pɔŋŋu pu ní uninja nee yú ni-nimiin nì u-gbampɔŋŋu nee. Nimbi di kpáá Yeesu ndɔpuntikaa pu, ama Unimbɔti fīkitì-u ditaŋkpiilin. 11Úǹ pu ní an ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun yii: 'Ditaŋkpal din nimbi bidimaliibi dūu fée, di kpántì ditaŋkpal din ŋúb́ kudii pɔŋŋuee.' 12Baa ŋūǹ kí dī ubɔ pu kí ká difiil see Yeesu baba pu, kun puee taapu doo Unimbɔti kaa ti tīī ufiil ubɔ un pu timbi binib máaǹ kí dī kí ká difiilee, see Yeesu pu.” 13Biyidambee nín ká Piyeer nì Jaan sòoǹ nì tininjatee, an ŋá-bi maamaaci, kun puee bi ká yii bi sá binifantantiibi, kaa nyí takalda tikpil. Ama bi béè yii bi nì Yeesu di nìn tāatí. 14Bi nín ká uninja un pɔ́ɔkèe yú bi-ceeyee, baa ti ŋūǹ kí lì tiba. 15Ní bi bí Piyeer nì Jaan ń nyā kubɔsoondiin kí wàatī-bi, ní ki kíǹ ki bàlfī tɔb yii: 16“Ti dàá nín ŋá binib nee mana dee? Kun puee Jeerusaleem yab kɔkɔ ká yii bi ŋá maamaacikpaan ubɔ, timbi ti-ba kaa ti ŋūǹ kí néé. 17Ama, tibɔti gbanti ń taa gbìtī kí cù ndan samaa kɔkɔ ceeyee, tí dū mpɔmpiin kí pìim̄maan-bi nsan bí taa ti péēsòon̄ Yeesu yindi gbanti pu báà ubɔ cee.” 18Niinee ní bi yíiń-bi ki pīiǹ-bi nsan bí taa ti sòoǹ kí dàkà binib Yeesu gbanti yindi pu báà fiii. 19Ní Piyeer nì Jaan fātìi kíí-bi yii: “An ŋān̄ Unimbɔti nimiin tí pīlfiǹ nimbi kí yàntī Unimbɔtaaa? Kíímaan-ti! 20Kun puee timbi kaa ŋūǹ kí nīn ŋmí kí taa sòoǹ tin tin ti kée nì tin ti gbìl̄ee.” 21Niinee ní bi fātìi tí kpīiǹ-bi ki gíiǹ-bi ki líì, kaa nyí bi nín dàá ŋá pu kí dáaĺ bi-tafaliŋee, kun puee samaa kɔkɔ nìn pàkà Unimbɔti tin bi nìn ŋée pu. 22Uninja un nìn ká maamaaci cáaǹtam gbantee nìn jítì abin imuŋku ili pu. 23Bi gíiǹ Piyeer nì Jaan ki líìyee, ní bi búntì bi-yab cee ní ki bàn̄ ki máafì-bi tin kɔkɔ bisaraaŋakpilib nì bikpilib līń-bee. 24Bi gbìl̄ mimmee, bi-kɔkɔ kpáfì dicilpu kinyɔɔbaantiii ki mēēUnimbɔti yii: “Ti-Dindaan, sii di náań yilpu nì taapu, kitiŋ nì tiŋku nì tin kɔkɔwoooo péēbée. 25Sii di yāntì a-Circir Fām dī ti-naanja a-tɔntɔnliu Dafiidi pu ki sòon̄ yii: 'Ba ŋá ní atimbun yòontí ŋi-ba yilpu ki sòoǹ tibɔfan míǹ? Ba ŋá ní samaa cáá ilandɔkɔkpiti in kaa làá ŋá ditundee míǹ? 26Duulnya bɔtiibi nì biyidambi kpáfì ki bɔ́ob́ dikòndi kí jáǹ ti-Dindaan Unimbɔti nì u-Kriisitoou.' 27An lafun ŋá míǹ, yii kitiŋ nee poon Eeroodi nì Pɔnsi Piilati nì binicambi nì Israyeel yab kpáfì kí jáǹ a-circirtɔntɔnliu Yeesu, un a lēēu sá Kriisitooyee. 28Kujaau kun bi jáaǹ Yeesuee yāntì bi ŋáaǹ tin kɔkɔwoooo a nìn lī ki yɔ́oǹ a-pɔŋŋu nì a-ciini pu dooooyee. 29Kɔŋkɔnnee, ti-Dindaan, kpèè bi nín lī yii bi dàá ŋá-ti ntoomee puee, kí tūtuǹ timbi a-tɔntɔnliibi tí nīn sòoǹ a-bɔti nì tininjati. 30Á tàntī a-ŋal kí dàkà a-pɔŋŋu, bibunliibi ń ká dicaandi, maamaacib nì tidaandi ń ŋá a-deedeetɔntɔnliu Yeesu yindi pu.” 31Bi mēēki dɔ́òyee, dibɔbilin niinee kitiŋ cīŋkì, ní Unimbɔti Fām gbí bi-kɔkɔ mmɔntiim, ní bi kíĺ ki bíī sòoǹ Unimbɔti bɔti, kaa fàŋkí. 32Bin kɔkɔwoooo nìn fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee nìn pēēkinyɔkɔ ní bi-pɔbiliŋ nìn sá diba. Ubɔ kaa nìn lì yii tin u cááyee sá u-baba yati, ama báà ŋma wanti nìn sá ki tīī bi-kɔkɔ ní. 33Nì mpɔŋkpaan ní Yeesu kpambaliŋ nìn sòoǹ ki lèekī ti-Dindaan Yeesu fìkititam seerau, ní Unimbɔti biindi nìn bí bi-pu tikpil. 34Bi-kansikinee ubɔ kaa nìn bí ki sá usoodaan, kun puee bin nìn cáá tisati àá adiinee nìn nyáfí ní ki cāabìń tin bi nyáfèe nimiliŋ ki bīil̀ Yeesu kpambaliŋ nimiin, 35ní bi yàkatī bi-kansikin báà ŋma nín máaǹ miŋyee. 36Míǹ ní Jooseefi un Yeesu kpambaliŋ nìn páaǹ diyindi yii Baarnaabasee (an taapu sá yii, un ŋmēentí binib ki tìì kunyannyaauee), u nìn sá Leefii naakookun, ní bi nìn màl̄-u Siipil tiŋkin, 37u nìn cáá kusaau kubɔ ki dūu nyáfì, ní ki cáań animil ki bíl̀ Yeesu kpambaliŋ nimiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\