ATUUN 5

1Ama, uninja ubɔ nìn bí, bi yíì-u Ananiyasi. U nì u-nimpuu Safiira nìn kpáfì ki nyáfì kusaau kubɔ, 2ní ki bātì animil, ki kíǹ ŋin kíǹee ki cáā bíl̀ Yeesu kpambaliŋ nimiin; u-nimpuu mun nìn nyí min u-cal ŋée. 3Ní Piyeer bí yii: “Ananiyasi, ba ŋá ní a yāntì Sitaan jíń a-pɔbil poon mpaan míǹ, ki mɔ́ntì Unimbɔti Fām ki bātì kusaau nimiliŋ? 4Sii di yì a-saaku, a ŋūǹ kí dū-ku kí yɔ́oń. A nín tí nyáfì-kuee, sii di yì an nimiliŋ. Kin an ŋá mana ní a yāntì nlandɔkɔkpiti fɔ̃ɔ̃ mpaan a-pɔbil poon míǹ? An kaa sá binib ní a mɔ́ntì, an sá Unimbɔti.” 5Ŋyunti ŋun Ananiyasi gbìl̄ mimmee, ní u lítì ki kpíì. Ní tifaandi nìn kɔ́ bin kɔkɔwoooo gbìl̄ an bɔtee. 6Ní binaacimpɔmbi yíkì ki dū sata ki bīiǹ-u, ní ki yɔ̃oǹ-u ki cáā síb́. 7An yúntì ki bàn̄ kii tikúti titee, ní u-nimpuu kɔ́oń, kaa kpáàā béè tin jítèe. 8Ní Piyeer bālfì-u dinyɔɔbundi yii: “Tùkù-mi, ni nín nyáfì kusaau puee nimiliŋ sòɔɔ?” Ní u kíí yii: “Iiin, ti nín nyáfì puee dee.” 9Niinee Piyeer bí-u yii: “Ba ŋá ní sii nì a-cal kpáfì ki cɔ́ŋkì ti-Dindaan Fām míǹ? Kpèè, bin síb́ a-calee di dòoń kupunyɔkɔpuee! Bi dàá dāá yòon̄ si mun.” 10Kpalaa niinee, ní ú mun lítì Piyeer taaŋi taapu ki kpíì. Binaacimpɔmbi kɔ́ońee, ki ká u kpíì, ní bi yɔ̃oǹ ú mun ki cáā síb́ ki kɔ́ĺ u-cal. 11Ní tifaandi nìn kɔ́ Kriisitoo nikitil kɔkɔ nì bin kɔkɔ nìn péēgbìl̄ an bɔtee. 12Yeesu kpambaliŋ nìn ŋáań tidaandi nì maamaacib tikpil samaa kansikin. Bin fɔ̃ɔ̃ ki kííyee nìn kpáfí dicilpu dibɔɔbaantiil Saloomɔn kadantikuu taapu. 13Tifaandi nìn kɔ́ bin kaa fɔ̃ɔ̃ ki kííyee, ní bi-kansikin báà ubɔ kaa ti là kí sútíí pìl̄-bi, ama nì míǹ kɔkɔee bi nìn pàkà-bi. 14Bininjab nì binimpoobi bin nìn fòol̄ ti-Dindaan ki kíikée nìn wīikí tikpil, ki gbēentí iyunti kamaa, ní ki dūu ŋá dinikitikpaandi. 15An yāntì ali gba binib cāabìń bibunliibi ki bīil̀ nlambamu nì tikampati pu adan pu, an nín dàá ŋá pu Piyeer yaa jītée, u-jiliŋku kpaŋkpan ń lítí biba puee. 16Binib tikpil mun nìn nyēeń ntimu mun kaa dátiǹ Jeerusaleemee, ki cāabìń bibunliibi nì bin pu arasiniibi nìn kā bi wáatèe, ní bi-kɔkɔ kāntí dicaandi. 17Niinee usaraaŋakpil nì u-yab kɔkɔ, an dàkà yii Sadusab jandi, kíǹ ki ná Yeesu kpambaliŋ, 18ní bi yíkìi cúú Yeesu kpambaliŋ ki pīiǹ-bi kudii. 19Ama ní kunyeeuee ti-Dindaan tūuŋŋu ŋubɔ dɔ́miń ki pīitì kusarkadii punyɔmmu ki nyántì-bi, ní ki bí-bi yii: 20“Cù kí yūĺmaan Kunimbɔtidii poon kí dū mmaŋfafɔkɔn bɔti kɔkɔ kí sòom̀maan, samaa ń gbìl̄.” 21Bi gbìl̄ mimmee, ní ki péé kutaafaau ki kɔ́ Kunimbɔtidiin ní ki kíĺ ki bíī dàkà Unimbɔti bɔti. Niinee, usaraaŋakpil nì u-yab bāań ki yíiń bibɔsooŋkpaambi. Bi kpáfì ki tú bí yíiń Yeesu kpambaliŋee kusarkadiin. 22Plisib bàn̄ee, kaa ká-bi kusarkadiin, ní ki fātìi gítìń ki tùkū-bi yii: 23“Ti bàn̄ee, kusarkadii pīī kpálkpal, ní soojab yú mpunyɔmu nyɔkɔpui, ní ti cúū pīitèe, báà ubɔ nì ubɔ kpá poon!” 24Bi gbìl̄ mimmee, ní bin kpèé Kunimbɔtidiiyee kpiliu nì bisaraaŋakpilib bākatì nì Yeesu kpambaliŋ nín wáŋkì puee, kun puee tiba yaa làá gítì bàń-bi tibɔti nee poon sò, baa nyí. 25Ní ubɔ bāań ki bí-bi yii: “Binib bin ni cúú ki tɔ́ sarkanee di yú Kunimbɔtidiin ki dàkà samaayee.” 26Ní bin kpèé Kunimbɔtidiiyee kpiliu nì u-plisib cūtì ki cáań-bi soooo, kaa ŋá-bi mpɔn, kun puee bi fàŋkí samaa ń taa tɔ̄-bi ataŋkpee. 27Bi cáań-bee, ní ki cáá-bi ki cūnnì bibɔsooŋkpaambi nimiin. Ní usaraaŋakpil bālfì-bi tibɔti yii: 28“Taa yíì yii ní taa ti sòoǹ diyindi din pu ni sòoǹ nee pu kpataaa? Kpèèmaan, díǹ pu nee ni yāntì ni-bɔti gbanti gbītì Jeerusaleem kɔkɔ! Mimmee, ni là timbi ń jī kijapaai nee kpuulool deeyaa!” 29Ní Piyeer nì Yeesu kpambaliŋ ŋin kíǹee, kíí-u yii: “An máaǹ tí gbìl̄ Unimbɔti nyɔkɔ kí yàntī binib. 30Nimbi di kpáá Yeesu ndɔpuntikaa pu ki kūū-u, ní ti-naanjab Nimbɔtiu fīkitì-u 31ki kāaǹ u-ŋaŋgiil pú, ú nīn sá Ubɔti nì Ufiil ki tīī Israyeel yab ń ŋmā kí fá bi-kpitii, Unimbɔti ń dūú pɔ̄-bi. 32Timbi nìn ká ki sá biseeradambi an bɔti pu, ki kpáaǹ Unimbɔti Fām min Unimbɔti tìì bin tɔ́-uee.” 33Bi gbìl̄ an bɔtee, ní ki fɔ̃ɔ̃ diŋuul ki là kí kpò akpambal. 34Ama Fariisab kansikin ubɔ nìn bí niin, bi yíì-u yii Gamaliyeel, u sá umaradakal un samaa kɔkɔwoooo nìn tɔ́ee. Kijapaayee yáatìi yúl̀ bibɔsooŋkpaambi kansikin ki pú kinyɔkɔ yii bí dá láá nyāntí akpambalee. 35Ní u bí-bi yii: “Israyeel yab, ní kpèèman tiŋan nì tin ní ni là kí ŋá nì njapaamu nee! 36An kaa yúntì ní un bi nìn yíì Teedasee yíkì ki yíì u-ba yii u sá unikpaan, ní binib bàn̄ kii tilaafati tili ki nɔ́ɔ́-u. Ní bi kūū-u ní bin kɔkɔwoooo nìn nɔ́ɔ́-uee yàl̄, báà ubɔ kaa ti kíǹ. 37Úǹ boonee, ní Juudasi ugaaliileeja mun yíkì ŋyunti ŋun bi kàan̄ binibee, ní ki dáaliń kunipaau ki gíiǹ u-jandi pu. Ní bi kūū ú mun ní bin kɔkɔwoooo nìn nɔ́ɔ́-uee yàl̄. 38Míǹ puee, tin m cáá ki dàá tùkù-nee di sá yii, ní càntīmaan binib nee kí taa ŋá-bi tiba, kun puee atuun ŋin bi ŋáań nee yaa nyánní binib cee, ŋi bí kí dāá kúntí. 39Ama an yaa nyánní Unimbɔti cee, naa ŋūǹ kí pìin̄-bi nsan. Ní kpèèmaan tiŋan kí taa jáǹ Unimbɔti kujaau!” 40Niinee, bi-kɔkɔ kpáfì ki gbìlīǹ-u ní ki yíiń Yeesu kpambaliŋ, ní ki gbáń-bi anaalab, ní ki bí yii bí taa ti sòoǹ Yeesu yindi pu, ní ki gíiǹ-bi ki líì. 41Nì dipɔɔpindi ní Yeesu kpambaliŋ nìn nyáń bibɔsooŋkpaambi nimiin, kun puee Unimbɔti ŋá-bi tinyool ki yāntì bi jíń falaa Yeesu yindi pu. 42Ní baabadal bi bí Kunimbɔtidiin, nì binib dumpui ki sòoǹ ki dàkà tibɔmɔntiil tin sòoǹ Yeesu Kriisitoo puee, kaa gbèentí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\