ATUUN 7

1Ní usaraaŋakpil bālfì-u yii: “An sá míǹ tiŋmanaaan?” 2Ní Eetiyeen kíí-u yii: “Nimbi m-baabi nì m-nabiyaamu, m ŋá-ni gaafalaa. Pīlfìmaan! Unimbɔti tinyooldaan dɔ́miń ti-naanja Abraam cee ŋyunti ŋun u dáá bí Meesoopootamiiyee, ki wāatì ní u nín kɔ́ Kaaran, 3ní ki bí-u yii: 'Nyā a-tiŋkin nì a-dicaŋkun kí cù kitiŋ kin m dàá dàkà-see ni.' 4Ní u nyáń Saldee tiŋkin ní ki cūtì ki kɔ́ò Kaaran tiŋkin. U-baa kúm boonee ní Unimbɔti cáań-u kitiŋ kin poon ni bí nee. 5Waa nìn tīī-u kitiŋ nee poon dijandi báà diba, ali gba waa nìn cáá tikpaatan wāā ki bàn̄ u-tabɔbil. Unimbɔti pɔ̃oǹ-u yii u dàá dū kitiŋ gbanti kí tīī-u, án kpántí úǹ nì u-maaliŋu ŋun bí u-boonee kɔkɔ wanti. Míǹ gbee, Abraam kaa nìn dáá cáá kibiki. 6Unimbɔti bí-u yii: 'A-naantiibi dàá nīn sá binicambi kitiŋ kiban, kí kpántí iyumbu, bí sàaǹ-bi ali abin tilaafati tili.' 7Unimbɔti gítī lī-u yii: 'Ama kitiŋ kin yab dàá dāá sàaǹ-bi mimmee, mama m-ba di dàá dáaĺ bi-tafaliŋ. Boonee, a-naantiibee dàá dāá nyā kitiŋ gbantin kí dāan̄ doo kí nīn nyɔ́ŋkí-mi.' 8Niinee Unimbɔti tīī-u digiil marau din sá u-poondi daaŋkuee. Míǹ puee Abraam màl̄ Isaakee, ní ki gíí-u iwiin inii dal, ní Isaaki mun gíí Jaakɔb, ní Jaakɔb gíí ti-naanjab bin sá tinaakɔti saalaa nì tilee. 9“Ti-naanjabee nìn ná Jooseefi, ki dū-u ki nyáfì bí cáá-u kí cùnnì Eejipiti. Ama Unimbɔti nìn bí u-cee 10ki nyántì-u u-falaau kɔkɔ poon, ní ki tīī-u iciin ki yāntì u-bɔti fáatì Faraaɔn Eejipiti bɔtiu, ní Faraaɔn dū-u ki kāaǹ ú nin sá gɔmina Eejipiti tiŋki kɔkɔ pu, ki kpáaǹ úǹ ubɔti cindi. 11Niinee ní ŋkùm miba nyáń Eejipiti nì Kanaan timmu kɔkɔn. An nìn sá falaakpaan ní. Ti-naanjab kaa nìn kāntí tiba kí jī. 12Jaakɔb nìn gbìl̄ yii tijikaal bí Eejipitee, ní u tú ti-naanjab mpeepeekaam niin. 13Nliliitiimee ní Jooseefi yāntì u-nabiyaamu béè-u, ní Faraaɔn béè kudicaŋu kun poon ní Jooseefi sée. 14Niinee ní Jooseefi tú bí cáań u-baa Jaakɔb nì u-samaau kɔkɔ: bi nìn sá binib imuŋku ita nì saalaa nì biŋmoo. 15Ní Jaakɔb cūtì Eejipitee, ní ki tin kpíì niin, míǹ ní ti-naanjab mun kpíì niin. 16Ní bi yɔ̃oǹ bi-wunti ki cáā cūnnì Siiseem, ki tin síb́ dikaakul din Abraam nìn dá nì animil Eemɔɔr biyaamu cee Siiseemee. 17“Ŋyunti ŋun an tɔ́ob́ Unimbɔti ń ŋá kii u nín nìn pɔ̃oǹ pu ki tīī Abraamee, ní Israyeel yab būtì ki wíiǹ Eejipiti tiŋkin. 18Ní ubɔtipɔɔn kāl̀, kaa nyí Jooseefi. 19U dū iciin ki ŋúń ti-naanjab, ní ki cáá-bi ki sàantí, ali ki yāntì bi nyāntí bi-biyaamu ki féeń mu kúù. 20An yuntiŋu ní bi nìn màl̄ Mooisi un nìn ŋān̄ Unimbɔti ceeyee, ní bi kpíiǹ-u iŋmal ita u-baa diiku poon. 21Bi dāa nyántì-u ki ŋman dūu fée, ní Faraaɔn bisal píí-u ki ŋúb́-u kii úǹ u-ba bikee. 22An di yì-tì ní Mooisi bífì Eejipiti yab ciini kɔkɔ, ki nìn pɔ̄ɔ̄ dibɔsoondin ki kpáaǹ atuun ni. 23“U bàn̄ abin imuŋku ilee, ní an dɔ́miń u-pɔbil poon yii ú cù kí màntì u-nabiyaamu Israyeel yab pu. 24Niin ní u ká Ueejipitija ubɔ bí ki sàantí u-nabiki kiba, ní u mɔ́tì ki kútì u-nabiki unandaan un bi bíī sàantée pu, ní ki kūū Ueejipitijee ki tòn̄ ipɔntoon. 25U baa nyí yii u-nabiyaamu dàá béé yii úǹ pu ní Unimbɔti dàá dī kí fīī-bi, ama baa ŋúń ki béè. 26Kutaa wúntèe, u ká bi-ŋmaniŋma kansikin bili bíī jáà, ní u bíī sòŋkī bi-pɔbiliŋ, 27ní ki sáŋkì-bi yii: 'M-bɔɔbi, ni sá nnabiyaamu ní. Ba ŋá ní ni sàantí tɔb míǹ?' 28Ní un bíī sàantí u-jutee téé Mooisi ní ki fātìi bālfì-u yii: 'Ŋma di kāaǹ-si dibeel á nīn sòoǹ ti-bɔti? A là kí kpò-mi kii a nín fu kūū Ueejipitija puee níiin?' 29An bɔti puee, Mooisi sáǹ ki cūtìi kíǹ ki kɔ́ò Madiyan tiŋkin. Niin ní u màl̄ mbininjabiyaamu muli. 30“Abin imuŋku ili boonee, ní Unimbɔti tūuŋŋu dɔ́miń u-cee ŋŋminaapoolin kisugbooin kupɔɔun, dijool din bi yíì Siinaayee caŋin. 31Mooisi ká mimmee, ní an ŋá-u maamaaci. U sútì ki pìl̄ kí mòtīí kpèèyee, ní u gbìl̄ Unimbɔti neen lī yii: 32'Man di sá a-naanjab Nimbɔtiu, Abraam nì Isaaki nì Jaakɔb Nimbɔtiu!' Ní Mooisi wunti kíǹ ki bíī jìkì, ní waa ti là kí kpèè niin. 33Ní ti-Dindaan bí-u yii: 'Tákatí a-naatakaŋ, kun puee kitiŋ kin pu a yú nee sá circir tiŋki ní. 34M ká ki gítī ká falaa un poon ní m-samaau bí Eejipitee, ki gbìl̄ bi-yaliŋkii mun, ní m kpákatìń kí fīī-bi. Kɔŋkɔnnee, nín̄ cá, m dàá tɔ̄-si Eejipiti.' 35“Mooisi un Israyeel yab nìn yíì ki bí yii: 'Ŋma kāaǹ-si á nīn sá ubɔti nì ubɔsoonlee?' úǹ ní Unimbɔti túnní bi-cee ú nīn sá bi-bɔtiu kí nīn sá bi-fiiliu, ní ntūun ŋun u nìn ká kisugbooinee nìn bí ki tútuǹ-u. 36Úǹ di ŋáaǹ maamaacib nì tidaandi Eejipiti tiŋkin ki nyántì-bi niin, ki gítī ŋáaǹ maamaacib nì tidaandi dimɔɔmandi poon, ki kpáaǹ kupɔɔun, laakin bi ŋá abin imuŋku ilee. 37Mooisi gbanti ubaanti tùkū Israyeel yab yii: 'Unimbɔti dàá dāá lēēni-nabiyaamu kansikin ubɔ, ú nīn sá Unimbɔti bɔnaatiliu kii mamee.' 38Mooisibaanti gbanti di nìn bí Israyeel biyaamu mun nìn bí kupɔɔunee cee. U nìn cá Unimbɔti tūuŋŋu ŋun sòoǹ Siinaayi jool puee cee ki fòol̄ tibɔti ki cáǹ ki nàatī ti-naanjab. Úǹ di cáań tibɔti tin cáá dimaŋfalee ki tīī-ti. 39“Ama ti-naanjab nìn yíì, kaa là kí pīlfiǹ-u, bi-landɔkɔi gítì Eejipiti watil, 40ní bi bí Aarɔn yii: 'Mā-ti awaa ŋin dàá nīn līī ti-nyɔkɔpuee, kun puee Mooisi un nyántìń-ti Eejipiti tiŋkinee, taa nyí kun di bāań-uee.' 41Ŋyunti gbantee ní bi mɔ́ɔ́ dinabil, ní ki tɔ̃otì-dì ní ki bí ki jīǹ jiŋaal kun bíǹ bi-ba mɔ́ɔ́ nì bi-ŋaliiyee pu. 42Niinee, Unimbɔti fātì u-boon ki tīī-bi, ki dū-bi ki líiǹ iŋmalbijaa, bí nīn tòotī-i, kii Unimbɔti bɔnaatiliibi nín nìn ŋmàn̄ bi-takaldau poon puee yii: 'Unimbɔti bí yii, Israyeel yab, man ní ni nìn ŋá saraabi ki tīī abin imuŋku ili ŋin ni nìn ŋá kupɔɔuneeee? 43Aayee, kun puee ni nìn tūntí diwaal Mɔlɔki waadiiku kun ni gāā nì satee, nì diwaal din bi yíì Rafanee ŋmalbijau, an waaŋi ŋin ni nìn máń ki jáaḿee puee, m dàá cáá-ni Babilɔn pú kuyuŋu.' 44Kupɔɔunee, ti-naanjab nìn cáá tanti un poon ataŋkpee ali ŋin pu marab nìn ŋmàn̄ ki kēe bée. Di sá yii Unimbɔti nìn tùkū Mooisi yii ú gāā tanti kii un u dàkā-uee nín bí puee ní Mooisi lafun ŋá míǹ. 45Boonee, ti-naanjab fɔ̃ɔ̃ tantee bi-baabi cee ki kpáàā nɔ́ɔ́ Joosuee ki kɔ́ ntimu mun nibuliŋ Unimbɔti nìn jìn̄ bi-nyɔkɔpuee poon. Niin ní tanti gbanti yúl̀ ki dāa sāā Dafiidi yuntiŋu. 46Dafiidi gbanti bɔti nìn fáatì Unimbɔti pɔbil, ní u mēēUnimbɔti yii ú càntī ú mā ŋkɔŋkoon kí tīī úǹ, bi-naanja Jaakɔb Nimbɔtiu. 47Asee Saloomɔn di dāa máń Kunimbɔtidii gbanti. 48“Ama yilpu Nimbɔtiu kaa kɔ́ò adiin ŋin binib cáá bi-ŋalii ki māāyee. Ali kii Unimbɔti bɔnaatiliu nín nìn lī puee, yii: 49'Ti-Dindaan bí yii: Yilpu sá m-beejal, ní kitiŋ sá m-taaŋi siinlaŋki, kudii kulɔkɔ ní ni dàá gítī mā-mi, àá mpaan ŋulɔŋu ní m dàá dāá kàl̄ kí ŋùŋfì? 50An kaa sá mama m-ba di náań tin bí nee kɔkɔɔɔ?' ” 51Eetiyeen nìkī ki lī yii: “Nimbi binib nee yiliŋ pɔ̄ɔ̄, ni-pɔbiliŋ dátiǹ Unimbɔti, naa là kí pīlfiǹ-u mun. Baabadal ni jáà nì Unimbɔti Fām, kii ni-naanjab nín nìn ŋáań puee. 52Bíǹ di nìn sāaǹ Unimbɔti bɔnaatiliibi kɔkɔ, ki kūū bin nìn sòon̄ ki yɔ́oǹ yii Deedeedaan dàá dāá dāan̄ee, ní kɔŋkɔnnee ni nyáfì Yeesu Deedeedaanee ki kūū-u. 53Nimbi di fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti tūuŋŋu cee marab ki mun di kaa là kí ŋúb́-bi.” 54Bibɔsooŋkpaambee gbìl̄ mimmee, an wùn̄-bi, ní bi fɔ̃ɔ̃ Eetiyeen pu diŋuul tikpil ní bi-nyiŋŋi gà tɔb kàkaka. 55Ama Circir Fām gbí Eetiyeen, ní u dū u-nimikpeeŋu ki báaǹ yilpu, ki ká Unimbɔti nyooti ní Yeesu yú Unimbɔti ŋaŋgiil pú. 56Ní u bí yii: “Kpèèmaan, m ká yilpu cúū pīitì, ní Yeesu Kinibiki yú Unimbɔti ŋaŋgiil pú!” 57Ní bi yíkìi tátí mpɔn ki kpáà bi-tafaliŋ, ní bi-kɔkɔ yíkìń u-pu kìlkil, 58ki cúú-u ki dáaĺ-u ki nyántì kitiŋ kpaanceetiŋu, ní ki yáŋkì-u ataŋkpee ki kūū. Bin nìn lēēu-pu seerakpitee nìn cáań bi-bɔkutiŋ ki bíl̀ unaacimpɔɔn un bi nìn yíì Sɔɔlee cee. 59Ŋyunti ŋun bi bíī yāŋkí Eetiyeen ataŋkpeeyee, ní u bíī mèé yii: “Ti-Dindaan Yeesu, fɔ̃ɔ̃ m-naŋki!” 60Niinee ní Eetiyeen gbāaǹ ki téeń mpɔn yii: “Ti-Dindaan, taa dū bi-kpitii nee kí dáaĺ bi-tafal!” U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki sīntì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\