ATUUN 8

1Sɔɔl úǹ nìn ká yii Eetiyeen lafun máaǹ ŋkúm gbanti. Ŋwiin gbantee, diniminaamaŋkpaandi nìn jéetì Kriisitoo nikitil din bí Jeerusaleemee pu. Bi-kɔkɔ yàl̄ ki búntì Juudee nì Samarii tiŋgbammun, see Yeesu kpambaliŋ baba di nìn kíǹ. 2Bininjab bin nìn fàŋkí Unimbɔtee di nìn síb́ Eetiyeen ní ki súń u-pu tikpil. 3Sɔɔl úǹ là kí kúntí Kriisitoo nikitilee, ní ki kɔ́ò adiinni ki cútí bininjab nì binimpoobi kɔkɔ ki cáǹ ki tòɔ́ sarkan. 4Bin nìn yàl̄ee nìn cá ajan sá kamaa ki sòoǹ Kriisitoo bɔmɔntiiti. 5Fiiliipi nìn sīntì Samarii tiŋkin ki bíī sòoǹ Kriisitoo bɔti. 6Ŋyunti ŋun bi gbìl̄ Fiiliipi nyɔɔbundi, ki wāĺ maamaacib bin u nìn ŋáańee, samaa kɔkɔ nìn pílfí tin u sòoǹee tiŋan. 7Kun puee arasiniibi nìn gbáà ibiil ki nyēē biwaatiibi tikpil pu, ní bifaliŋfaambi nì bideembi tikpil kántì dicaandi. 8Ní dipɔɔpiŋkpaandi nìn jéetì kitiŋ gbanti poon. 9Uninja ubɔ nìn bí kitiŋ gbantin, bi yíì-u Siimɔn. Kijapaayee nìn sá ukpaŋkpanti ki yāntì an ŋáań Samarii yab maamaaci u-kpaŋkpantiiku pu, ki yíì u-ba yii unikpaan. 10Binikpaambi nì mbiyaamu kɔkɔ nìn pílfíǹ-u tiŋan, ní ki lì yii: “Unil nee di sá Unimbɔti pɔŋŋu ŋun bi yíì mpɔŋkpaanee.” 11Bi nìn pílfíǹ-u tiŋan kun puee u nìn cáá u-kpaŋkpantiiku ki ŋáań maamaacib an yúntì. 12Fiiliipi nìn sòon̄ dinyɔɔbummɔɔndi din sá Unimbɔti beel nì Yeesu Kriisitoo bɔtee, ní bi fɔ̃ɔ̃ u-bɔti ki kíí, ní bininjab nì binimpoobi yāntì bi fùl̄-bi Unimbɔti nyim. 13Siimɔn u-ba fɔ̃ɔ̃ ki kíí. Bi fùl̄-u ki dɔ́òyee, waa ti là kí sútí kí wàatī Fiiliipi. U nín ká Fiiliipi ŋáań tidaandi nì maamaacikpaŋkpaambee, ní u bākatì tikpil. 14Yeesu kpambaliŋ bí Jeerusaleem ki gbìl̄ yii Samarii yab fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kííyee, ní bi lēēPiyeer nì Jaan ki túnní bi-cee. 15Bi bāań Samarii yab ceeyee, ní ki mēēki tīī-bi bí ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fām, 16kun puee Unimbɔti Fām kaa nìn dáá kpákatìń Samarii yab báà ubɔ pu, bi nìn péēfùl̄-bi nyim ti-Dindaan Yeesu yindi ŋmaniŋma pu ní. 17Ní Piyeer nì Jaan dū bi-ŋalii ki páaǹ Samarii yab pu, ní bi fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fām. 18Siimɔn nín ká yii akpambal dū bi-ŋalii ki páaǹ bi-pu bi fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fāmee, ní u tīī Piyeer nì Jaan animil, 19ní ki bí-bi yii: “Tīīmaan man mun an pɔŋŋu, un pu ní m yaa dū m-ŋalii ki páaǹee ú fɔ̃ɔ̃ Circir Fām.” 20Ní Piyeer fātìi kíí-u yii: “A nín dākafì yii bi dù animil kí dā Unimbɔti pɔl puee, si nì a-nimiliŋee kɔkɔ ń ŋá fam! 21Aa péēcáá tiba nì tiba tin bíī jītí nee poon. Kun puee a-pɔbil kaa bí deedee Unimbɔti nimiin. 22Fá a-landɔkɔkpitiiyee kí mèè ti-Dindaan, an yaa yíì min min a dākafì a-pɔbilinee u dàá dūú pɔ̄-si, 23kun puee m wāĺ a-poon tū kii tiloolee ní ikpiti kusakai bá-si.” 24Ní Siimɔn kíí-bi yii: “Gbàam̀maan ti-Dindaan ni-ba kí tīī-mi, an nín dàá ŋá pu tin kɔkɔwoooo ni sòon̄ nee tiba ń taa bàń-mee!” 25Piyeer nì Jaan lēekì seerab ki sòon̄ Unimbɔti bɔti ki dɔ́ò Samariiyee, ní ki fātìi nín gítí Jeerusaleem ki sòoǹ dinyɔɔbummɔɔndi nsan nì nsan Samarii timbilimmun. 26Ní ti-Dindaan tūuŋŋu ŋubɔ tùkū Fiiliipi yii: “Yīkì kí túĺ ŋgan pú kí dī nsan ŋun sìntī Jeerusaleem ki cá Gasaayee, nsan ŋun baa ti dèe.” 27Ní u yíkìi búntì. Niinee, Ueetiyoopiija ubɔ un bí Eetiyoopii nimpubɔtiu Kandaasi cee ki sá ukalinjakpaan ki kpèé unimpubɔtee pijawanti kɔkɔee, 28nìn dɔ́miń Jeerusaleem ki jáam̀ Unimbɔti ki dɔ́òyee ki fàtīi kùǹ. U nìn kā u-tɔrkuu pu itaamu dátí-u ní ki kàaǹ Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi takaldau poon. 29Ní Unimbɔti Fām tùkū Fiiliipi yii: “Còom̀ kí kíntí tɔrku nee!” 30Ní Fiiliipi sáǹ ki bàn̄ee, ki gbìl̄ kijapaayee bíī kàaǹ Eesayi Unimbɔti bɔnaatiliu takaldau poon. Ní u bālfì-u yii: “A gbìl̀ a nín kàaǹ puee taapuɔɔɔ?” 31Ní u kíí-u yii: “M yaa kaa ká ubɔ ń tùkù-mi taapu, m dàá ŋá mana kí gbìl̄?” Ní u mēēFiiliipi ń jɔ̄mìń kí kàl̄ u-cee tɔrkun. 32Unimbɔti takaldau jandi din u nìn bíī kàaǹee nín tùkù-ti puee sèé: “Bi cáá-u ki cūnnì kii bi nín cáǹ upii kí kpò puee, kii bi nín cēēdipibil kuti di ŋmí kaa sūǹ puee, míǹ ní waa nìn wāaǹ tiba. 33U sīntì u-ba taapu, baa pòn̄-u. Ŋma di dàá dāá ŋmā kí tùkù u-maaliŋu yab tin jítèe, kun puee bi lēēu-maŋfal duulnyan.” 34Ní ukalinjee bí Fiiliipi yii: “M gbàam̄-si, ŋma pu ní Unimbɔti bɔnaatiliu sòon̄ míǹ ní? Úǹ u-ba pu ní u sòon̄ mimmaaan ubɔ pu ní?” 35Niinee ní Fiiliipi yɔ̃oǹ dinyɔɔbundi ki kíĺ ki bíī sòoǹ ki tɔ́kɔǹ dijandi din u kàan̄ee pu ki bíī tùkù-u Yeesu bɔmɔntiiti. 36Bi còom̄ ki cée, ki bàn̄ laaaba ki ká nnyim, ní ukalinjee bí yii: “Kpèè, nnyim sèé nee. Ba di gítī lìkintí-mi bí taa fàl̀-mi Unimbɔti nyim?” [ 37Ní Fiiliipi kíí-u yii: “An cáá nsan bí fàl̀-si Unimbɔti nyim a yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí nì a-pɔbil kɔkɔ”. Ní ukalinjee kíí-u yii: “M fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Yeesu Kriisitoo sá Unimbɔti Jipɔɔn.”] 38Ní u bí yii bí yɔ́oń tɔrku, ní u nì Fiiliipi liitil nín sìntī ŋkpin ni, ní Fiiliipi tin fùl̄-u Unimbɔti nyim. 39Bi nyánní nnyiminee, Unimbɔti Fām yɔ̃oǹ Fiiliipi. Ní ukalinjee kaa ti ká-u, ama ní ki nìkī u-saŋŋu nì dipɔɔpindin. 40Fiiliipi, úǹ tin nyáń Asooti. Niinee u sòon̄ tibɔmɔntiil ki kpáaǹ ntimbilimu mun poon u jītée ki tin bàn̄ Seesaaree.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\