ATUUN 9

1Ŋyunti gbantee, Sɔɔl kaa cāntì ti-Dindaan boonnooliibi nnikpaakoon, ní ki cūtì usaraaŋakpil cee 2ki mēē-u yii ú tīī-u takaldab ú cáá cùnnì Damaasi kpafidiiŋŋi kpilib cee, an nín dàá ŋá pu u yaa ká biba niin bin nɔ́ɔ́ nsan gbantee, uninjeeee, unimpueeee, ú cúú-u kí bɔ́ob́ kí cáań Jeerusaleemee. 3U yíkì u-saŋkindi pu ki tɔ́ob́ Damaasee, kpalaayee, ŋwalfi ŋubɔ nyánní yilpu ki māntìi tú-u ki jìliŋkī, 4ní u lítì kitiŋ. Niinee ní u gbìl̄ nneen ŋubɔ bí-u yii: “Sɔɔl, Sɔɔl, ba ŋá ní a páb́-mi míǹ?” 5Ní u bālfì yii: “An sá sii ŋma ní, m-Dindaan?” Ní ti-Dindaan kíí-u yii: “An sá man Yeesu un a páb̀ee. 6Yīkìí kɔ́ kitiŋin. Niin ní bi dàá tùkù-si min sá á ŋée.” 7Tifaandi kɔ́ bininjab u nì bin nìn nɔ́ɔ́yee. Bi yúl̀, kaa ti ŋūǹ kí wàan̄ tiba, kun puee bi gbìl̄ nneen pu ki mun kaa wāĺ báà ubɔ. 8Ní Sɔɔl yáatìi yúl̀ ki ŋúbitì u-nimiliŋee kaa ti wāĺ. Ní bi cúú u-ŋal ki dātì-u ki cáā cūnnì Damaasi. 9Ní u kāl̀ iwiin ita, kaa wál̀, kaa jíń, kaa nyùn̄ mun. 10Ama Yeesu boonnooliu ubɔ nìn bí Damaasi, bi yíì-u yii Ananiyasi. Ti-Dindaan nyántì u-ba ki dàkā-u, ní ki yíiń-u yii: “Ananiyasi!” Ní u kíí yii: “M sèé, M-Dindaan.” 11Ní ti-Dindaan bí-u yii: “Yīkìí dī didandi din bi yíì didancancaalee kí nyàab̀ Juuda dumpu un bi yíì Sɔɔl u sá Taarsee. Sɔɔl gbanti bíī mèé ŋwimmeemee 12m yāntì u ká sii Ananiyasi kɔ́oń ki dū a-ŋalii ki páaǹ u-pu ú ŋmā kí wāl̀.” 13Ní Ananiyasi kíí-u yii: “M-Dindaan, m gbìl̄ binib tikpil cee tikpitil tin uninja nee ŋá a-yab bin bí Jeerusaleemee pu. 14U dɔ́miń doo ki cáá mpɔn ŋun bisaraaŋaliibi tīiń-u ú nīn cáā bɔ̃ob̀ bin kɔkɔwoooo nɔ́ɔ́-see.” 15Ní ti-Dindaan bí-u yii: “Nín̄ cá, kun puee uninja gbanti di sá un m lēēú lēēseera m-pu bin kaa sá Juuda yabee nì bi-bɔtiibi, nì Israyeel yab kɔkɔ nimiinee. 16Ní man m-ba ń dāá dàkà-u falaa un u dàá jī m-yindi puee.” 17Niinee, Ananiyasi búntì ki bàn̄ ki kɔ́ kudicaŋuee ni, ki dū u-ŋalii ki páaǹ Sɔɔl pu, ní ki bí yii: “M-nabiki Sɔɔl, ti-Dindaan di túnní-mi. Úǹ di sá Yeesu un a nìn ká nsanni a nín nìn dòoń puee. U là á wāl̀, kí gbí Unimbɔti Fām.” 18Dicilpu niin ní tiba nyánní u-nimiliŋin ki lítì kii ajɔmpɔkɔee, ní u wál̀. Ní u yíkì bi fùl̄-u Unimbɔti nyim. 19Ní u jíń tijin ki fātìi ká mpɔn. Ní Sɔɔl kāl̀ Damaasi iwiŋkaaŋkaa Yeesu boonnooliibi cee, 20ní ki kpáàā kíĺ ki sòoǹ Yeesu pu akpafidiin ni, yii u sá Unimbɔti Jipɔɔn. 21An nìn ŋá bin kɔkɔwoooo nìn bíī pílfíǹ-uee bitii, ní bi lì yii: “Kaa sá un nìn bí Jeerusaleem ki páb̀ bin nɔ́ɔ́ Yeesuee deeee? Waa tí dɔ́miń doo kí cūtì-bi kí bɔ́ob́-bi kí cáá bisaraaŋakpilib nimiin deeee?” 22Ŋyunti gbantee, Sɔɔl mòtīi kāntí mpɔn, ki sòoǹ ki pɔ́ɔkíǹ Juuda yab bin bí Damaasee, ki dàkà-bi yii Yeesu lafun sá Kriisitoo. 23Iyunti tikpil jítèe, ní Juuda yab kpáfì kinyɔkɔ ki là kí kpò-u. 24Ama Sɔɔl béè tin bi là kí ŋée. Ní bi dòoń ki nākantí ki cīití-u Damaasi tiŋki gundi punyɔmmu nyɔkɔpui ŋwìiń pu nì kunyeeu kí ŋmā kí kpò-u, 25ní kunyeeuee, bin dī Sɔɔlee dū ŋŋmii ki kúĺ kukabiku ki dū Sɔɔl ki tākaǹ, ki dū-u ki nāatì digundi, ní u tin tīiǹ kitiŋ ki nyáń ki búntì. 26Niinee, Sɔɔl cūtì Jeerusaleem ki bàà là kí dū u-ba kí kɔ́ǹ Yeesu boonnooliibin. Ama bi-kɔkɔ nìn fàŋkí-u, kaa nyí yii u kpántì Yeesu boonnooliu. 27Ní Baarnaabasi cáá-u ki cūnnì Yeesu kpambaliŋ cee ki máafì-bi Sɔɔl nín nìn ká ti-Dindaan nsanni, u sòon̄ nì u puee, nì min Sɔɔl nìn sòon̄ Damaasi ki cántì ki pòn̄ Yeesuee. 28Ní u nì bi nìn kíǹ ki yìiǹ Jeerusaleem, ní u sòoǹ ti-Dindaan pu, kaa fàŋkí. 29Ní u nì Juuda yab bin gbìl̀ greeki sooniee sòoǹ ki kpākantí tɔb, ní bíǹ nìn kíǹ ki nyàab̀ kí kpò-u. 30Nnabiyaamu mun kíǹee gbìl̄ mimmee, ní ki yɔ̃oǹ-u ki cūnnì Seesaaree, ní ki yāntì u búntì Taarsi. 31Kriisitoo nikitil din nìn bí Juudee nì Gaaliilee nì Samariiyee nìn kíǹ ki bí nsɔŋfin ki báaǹ inyaan ki fàŋkí ti-Dindaan, kaa là kí yìntīǹ-u. Ní bi-wíiŋŋu nìn gbēentí mun, kun puee Unimbɔti Fām nìn bí bi-cee. 32Piyeer nìn yìiǹ niin timmu kɔkɔn ki màntī Kriisitoo yab pu, ní ki kpáàā sīntì bin nìn kɔ́ò Lida tiŋkinee cee, 33ní ki tin ká uninja ubɔ, bi yíì-u Eenee, u nìn sá ufaliŋfaan ki dɔ̄ u-lambaŋki pu abin anii. 34Ní Piyeer bí-u yii: “Eenee, Yeesu Kriisitoo cáaǹ-si! Yīkìí kpáb́ a-lambaŋki.” Ní u yáatìi yúl̀ dicilpu niin. 35Bin kɔkɔwoooo nìn kɔ́ò Lida nì Saarɔnee nìn ká-u, ní ki kpántì bi-bimbim ki fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kíí. 36Unimpu ubɔ nìn bí Jɔpa ki nɔ́ɔ́ Yeesu, bi yíì-u Tabita, (Greeki sooni poonee bi yíì-u Dɔɔrkasi). U nìn ŋáań binib tiŋan tikpil, ní ki pūǹ biwɔfib animil mun. 37Ŋyunti gbantee, u búŋkì ní ki kpíì. Bi fùl̄-u ki dɔ́òyee, ki cáá-u ki jɔ́m̀ diditɔntɔkɔl pu ki bíl̀. 38Jɔpa nì Lida kaa nìn dátiǹ tɔb. Ní Yeesu boonnooliibi gbìl̄ yii Piyeer bí Lidee, ní bi tú bininjab bili u-cee bí cùú gbàam̀iń-u yii ú dāan̄ bi-cee malaa malaa. 39Ní Piyeer yíkì dicilpu, u nì bininjabee kɔkɔ búntì. Bi bàn̄ee, ní bi cáá-u ki jɔ́m̀ diditɔntɔkɔl pu. Ní bikpiipusoodambi kɔkɔ dɔ́miń ki māntì ki gɔ́ń Piyeer ki sūǹ ki dàkà Piyeer Dɔɔrkasi nín nìn dáá bí ki lù abɔkuti nì satab biŋyee. 40Ní Piyeer nyántì binib kɔkɔ ní ki gbāaǹ ki bíī mèé, ní ki fātì utaŋkpiil pu ki bí yii: “Tabita, yīkìm̄!” Ní u ŋúbitì u-nimiliŋ ki kpēēPiyeer, ní ki yáatìi kāl̀. 41Ní Piyeer tāntì u-ŋal ki cúú-u ki yáatì-u ki yɔ́oǹ, ní ki yíiń Kriisitoo yab nì bikpiipusoodambee, ki dū un fīkitèe ki dūu dàkā-bi. 42Jɔpa yab kɔkɔ gbìl̄ an bɔtee, ní binib tikpil fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kíí. 43Piyeer nìn kāl̀ Jɔpa ki yúntì ugbanjɔb un bi nìn yíì Siimɔŋyee cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\