KOOLOOSI 1

1Man Pɔɔl un Unimbɔti là ḿ nīn sá Yeesu Kriisitoo kpambalee nì ti-nabiki Tiimootee di jáaḿ 2Unimbɔti yab bin bí Kooloosi, ki kpántì ti-nabimɔntiimu Kriisitoo puee. Ti-Baa Unimbɔti ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbaŋsɔŋfi. 3Ŋyunti sá kamaa, ti yaa péēbíī mèé ki tìì-nee, ti jáaḿ Unimbɔti ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Baa ni-pu. 4Di sá yii ti gbìl̄ ni nín cáá dimákal Yeesu Kriisitoo pu ki néeń Unimbɔti yab kɔkɔee, 5kun puee ni dàkafī tipaal tin dɔ̄ ki cí-ni yilpuee pu. Ni béè an paati pu ŋyunti ŋun bi nìn péé péé ki sòon̄ nì ni ibaamɔn bɔtee. 6Tibɔmɔntiil gbanti tin bi cáań-nee bíī gbìtī ki lòoǹ abimɔnti ajan kɔkɔ nib cee, kii tì nín tūǹ atunnyaan ni-cee niin puee, ki kíĺ doooo ŋyunti ŋun ni nìn péé péé ki fɔ̃ɔ̃-tì ki lafun béè Unimbɔti nín ŋáań nnibiyaamu tiŋan puee. 7Tíǹ ní Eepafrasi nìn dàkā-ni. Úǹ di sá ti-tɔntɔnjuti un ti néeńee, ki tūǹ Kriisitoo tundi deedee ki tútúǹ-ni. 8U máafì-ti dineendi din Unimbɔti Fām yàntī ni cáá Unimbɔti yab puee. 9Míǹ puee, kí yòon̄ daliŋkin ti nìn gbìl̄ ni-puee, ti mun péēbí ki mèé kaa gbèentí ki tìì-ni yii Unimbɔti ń yàntī ní béé mmɔntiim tin u là ní ŋée, kí tīī-ni iciin kɔkɔ nì dinyil din Unimbɔti Fām tììyee ní gbìl̄ u-bɔti taapu. 10Ú yàntī ni-bimbim ń nīn nɔ́ɔ́ nì bin sá ti-Dindaan yabee bimbim kí ŋmā kí fáatí-u ŋyunti sá kamaa. Míǹ ní ni dàá nīn lòoǹ abimɔnti ŋin sá ní nīn tūǹ atummɔnti kɔkɔee, kí nīn mòtīi béetí Unimbɔti, 11ú nīn tìì-ni mpɔn ŋyunti sá kamaa, kii u nín sá ipɔn nì tinyool daan puee. Mpɔn gbanti dàá yàntī ní nīn jīǹ kimɔtii ki pɔ̄ɔntí ŋyunti sá kamaa. 12Ní nīn jáaḿ ti-Baa Unimbɔti dipɔɔpindi poon u nín yāntì ní dāá ŋmā kí ká tin u síiǹ kí tīī u-yab u-dumpu, ŋwalfi laŋkee. 13Di sá yii u nyántì-ti dibɔmbɔndi pɔŋŋun ki cáań-ti u-Jipɔnneeŋkaau beel poon. 14U-Jipɔɔnee di yāntì Unimbɔti fīī-ti ki líì, ki dū ti-kpitii ki pú-ti. 15Úǹ di sá Unimbɔti un baa wāĺee naŋku, ní ki līī tin kɔkɔwoooo Unimbɔti náańee nyɔkɔpu. 16Di sá yii tiwan tin kɔkɔ bí yilpuee nì tin bí taapuee, tin bi wāĺee nì tin baa wāĺee, an yaa sá itūun in jīǹ abeeyee nì in sá bikpilibeeyeeee an yaa tí sá in cáá mpɔneeyeeee, Unimbɔti nìn dī u-Jipɔɔnee pu ní ki náań tíǹ kɔkɔ, u-Jipɔɔnee di náań tikɔkɔ ki yì an kɔkɔ mun. 17Úǹ di nìn bí ní boonee tiwan kɔkɔ dɔ́miń, úǹ di yàntī tiwan kɔkɔ bí ti-laŋki. 18Úǹ di sá u-nikitil yil ní u-nikitil sá u-wunti. Úǹ di tìì dimaŋfal. Bin fīkitì ditaŋkpiilinee kansikinee, úǹ di sá ukpil, an nín dàá ŋá pu ú kpántí upeepeekaa tikɔkɔ puee. 19Di sá yii Unimbɔti bɔ́ob́ yii Yeesu ń nīn cáá úǹ bimbim kɔkɔ, 20ki bɔ́ob́ kí dī u-pu úǹ nì tiwan tin bí yilpuee nì tin bí taapuee kɔkɔ ń kpīikì. Ŋyunti ŋun Yeesu nyántì u-fatikuu ki kpíì ndɔpuntikaa puee, ní u cáań nnyɔɔpee gbanti. 21Ni nín nìn cáá tilandɔkɔkpiil ki tūǹ atuŋkpiti puee, ni nì Unimbɔti kansikin nìn bíil̀, ní ni nìn sá u-nannanliibi. 22Ama kɔŋkɔnnee, Yeesu nín nìn kpántì unil ki kpíì puee ní Unimbɔti yāntì ni nì u kpíikì. Mimmee, u dàá cáań-ni u-nimiin, ní nīn sá u-yab kí nīn bí circir, báà ubɔ ń taa ká ni-pu tikpitil kí lì. 23Ama, ni máaǹ tibɔti tin ni nìn fɔ̃ɔ̃ ki kííyee, ní nīn ŋúb́-tì mmɔntiimin, kí nīn sí deedee kí báań inyaan kí taa lēēdimákal tibɔmɔntiil tin ni gbìl̄ee pu. An bɔtee di sá tin bi sòon̄ ki tīī báà ŋma ajan kɔkɔee. Man mun Pɔɔl kpántì un kíǹ ki sòoǹ an bɔti gbantee. 24Kɔŋkɔnnee an mɔ́ɔkiǹ-mi m nín bíī jīǹ falaa ni-puee, an dàkà yii ḿ púntí falaa un Kriisitoo tīī-mee m-wuntin kí tīī u-nikitil din sá u-wuntee. 25Kii Unimbɔti nín túǹ-mi ditúndi ḿ tɔ̄ ditundi kí tīī nimbi Kriisitoo nikitil puee, man kpántì utɔntɔnli ki tīī-ni: m-tundi di sá ḿ sòoǹ u-bɔtee kɔkɔ mmɔntiim. 26Tibɔtee di sá tin nìn bí dibalin doooo abin abin, báà ubɔ kaa béè ti-puee, ní kɔŋkɔnnee Unimbɔti bīitì ti-pu ki tīī u-nib. 27U nín là puee di sá bí béé tibɔbalkaalee nín cáá kunyaaŋŋu tikpil ki tīī bin kaa sá Juuda yabee puee yii: Kriisitoo bí ni-pɔbiliŋin ki yàntī ni nyí yii ni dàá dāá jī Unimbɔti nyooti. 28An puee, ti sòoǹ Yeesu Kriisitoo gbanti bɔti ki tìì unil sá kamaa, ki dù ti-ciini kɔkɔ ki dàkà ki kpáafí báà ŋma, bí ŋmā kí nīn sá binib bin bīńee kun puee bi nì Yeesu Kriisitoo ŋá ubaanti. 29Míǹ pu ní m gì ki dù mpɔŋkpaan ŋun Kriisitoo tìì-mee, mpɔn ŋun tūǹ ditundi man nee, ki cáā mò dimool ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\