KOOLOOSI 2

1M nyàab̀ ní béé yii m bíī mò dimool an pɔ̄ɔ̄, nimbi nì Lawoodisee yab nì bin kɔkɔ kaa láá péēká-mi dalbee pu. 2Di sá yii m là bí ká kunyannyaau bi-pɔbiliŋin, kí nīn néeń tɔb kí nīn cáá nnyɔɔpee, bí nīn nyí an kɔkɔ taapu kí nīn cáá dimákal mmɔntiim, mimmee, bi dàá béé tin tin Unimbɔti nìn ŋúb́ dibalinee mbaamɔm, an dàkà yii Yeesu Kriisitoo, 3un ni ní iciin nì dinyil kɔkɔ bál̀ ki kēe. 4M tùkù-ni tibɔti nee ní kpèè tiŋan, ubɔ ń taa dū kinyɔɔmɔɔi kí ŋmàtiǹ-ni. 5Báà m yaa kaa bí ni-kansikin, m-landɔkɔŋu bí ni-cee, ní an mɔ̄ǹ-mi m nín ká yii ni kpáfì mbaantiim ki sí deedee ki gbíntìi cáá dimákal Yeesu Kriisitoo puee. 6Kii ni nín nìn fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo puee, ní nīn gbíntìi nɔ́ɔ́-u míǹ, 7kí báań inyaan u-ni kí nīn wīintí, kí nīn ŋúb́ tin bi nìn dàkā-ni ni fɔ̃ɔ̃ ki kííyee mpɔn, kí nīn jáaḿ-u u-ŋanti pu tikpil. 8Ní kpèè tiŋan ubɔ ń taa dū u-nyil nì u-bɔfanti tin tɔ́kɔ́ binib koobiliŋ nì duulnya marab pu kaa tɔ́kɔ́ Kriisitoo puee kí ŋmàtiǹ-ni. 9Di sá yii Unimbɔti bimbim kɔkɔ bí Kriisitoo wuntin, 10ní nimbi kāntí tikɔkɔ u-cee, kun puee úǹ di sá ubɔti tin kɔkɔ cáá ipɔnee pu. 11Ŋyunti ŋun ni nì Yeesu Kriisitoo ŋá ubaantee, u gíí-ni nì digiil din kaa sá tiwun gíitamee, ki gíí ki lēēni-bimbikpitim. 12Kii bi nín síb̀ bin kúùyee puee, míǹ ní ni nì Kriisitoo nìn kpíì, bi síb́-ni ŋyunti ŋun bi nìn fùl̄-ni Unimbɔti nyimee. Boonee, ni nì u fīkitì, kun puee ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Unimbɔti cáá mpɔŋkpaan ki ŋúń ki fīkitì Kriisitoo. 13Dooooyee, ni-kpitii pu, nì ni nín kaa sá Juuda yab, kaa gííyee puee, naa nìn cáá dimaŋfal. Kɔŋkɔnnee, ni nì Kriisitoo nín kpántì ubaanti puee, Unimbɔti fīkitì-ni, ní ki dū ni-kpitii kɔkɔ ki pú-ni, 14ki fɔ̃ɔ̃ takalda un poon bi nìn ŋmàn̄ ti-kpitii ki bɔ́ob́ yii bí dáaĺ ti-tafalee, ki kpītì ki dū ki kpáá Yeesu dɔpuntikaaŋu pu. 15Ali kii Kriisitoo nín sá ujanjakpil ki jáń ki jíń arasiniibi bin cáá ipɔnee pu, ki fɔ̃ɔ̃ bi-janjawanti, ki cáań-bi ki dàkā báà ŋma ń kpèè bin pu u jíń dinyandee, u-dɔpuntikaaŋuee di sá u-nyandi gbanti. 16Mimmee, bi yaa bíī sòoǹ ni-pu yii naa kòɔ́ tijikaal tiba, kaa kòɔ́ tinyɔkaal tiba mun, nì ni nín kaa kàal̀ iwiin in bi nìn yɔ́oǹee, kaa kàal̀ iŋmapɔɔn nì iwiŋŋuŋfikaa puee, ní taa yàntī án nīn páb́-ni. 17Di sá yii akoobilee di nìn dàkà tin dáá bí boon ki dòońee, an dàkà yii Kriisitoo. 18Ubɔ ń taa ŋmàtiǹ-ni yii ni yīntì ni nín kaa là kí sìntī ni-ba taapu kí nīn mèé Unimbɔti tūuniee. Di sá bi là kí lì yii bíǹ wāĺ ní. Ama baa máaǹ kí dàkà bi-ba kii bi nín yòontí bi-ba yilpu min nee, kun puee bi-landɔkɔi nyēeń bi-bimbikpitimin ní ki sá nniyaamin. 19Baa ŋúb́ Yeesu Kriisitoo bɔti. Úǹ di sá diyil ki tīī tiwun kɔkɔ, ki tūkuntí akpab ní ki nòb̀ igiin, ki kpīintí tiwun ki yàntī tí nīn wīintí kii Unimbɔti nín là puee. 20Ni nì Kriisitoo nín kpíì, u fīī-ni ki nyántì-ni duulnya marabinee ba ŋá ní ni bí kii ni gítī sá taapu doo yabee? Ba ŋá ní ni gbíntìi dì akoobil ŋin sá yii: 21“Taa cúú doo, taa dáká tinee, taa gbēētin kíǹee.” 22An bɔti gbantee sá binib marab nì bi-dàkatam ní. Ni yaa gítī dáá dū tijin gbanti ki jíńee, tì bíil̀ dee, an kaa cáá yii an dàá ŋá-ni tiba. 23Ibaamɔn, a yaa kpēēmarab gbantee, a dàá lì yii bi cáá iciin ŋyunti ŋun bi bí yii binib ń dī dipɔɔndi saŋŋu, kí sìntī bi-ba taapu, kí yàntī án píĺ bi-wuntee, ama, marabee kaa cáá mpɔn kí cúú tiwun ń taa ŋá min kaa kítèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\