KOOLOOSI 3

1Ama ni yaa nyí yii Kriisitoo kpáaǹ-ni ki kpíì ki fīkitèe, nín̄ nyàab̀maan tin bí yilpuee, laakin úǹ bí ki kā Unimbɔti ŋaŋgiil púee. 2Dūmaan ni-landɔkɔi kí dūú tɔ̄ yilpu wanti pu, kí taa dūú tɔ̄ taapu yati pu. 3Di sá yii ni kpíì, ní ni-maŋfal bál̀ Kriisitoo ni Unimbɔti cee. 4Kriisitoo un sá ni-maŋfalee yaa láā páaǹnée, ni mun dāa pāantiń ní ki cáá tinyool kii un-uee. 5Mimmee, kpòmaan taapu doo bimbikpitim min bí ni-nee, tin sá tilaakpaal nì tijɔkɔndi, ilandɔkɔkpiti nì nnimitaataam min nì iwaatooti sá tiwambaantiilee. 6Ikpiti gbanti pu ní Unimbɔti dàá dáaĺ bin kaa tɔ́-uee tafaliŋ. 7Míǹ ní ni nìn ŋáań dooooyee, ŋyunti ŋun ni nìn dáá bí ikpitinee. 8Ama kɔŋkɔnnee, ní fámaan ikpiti kɔkɔ, kí taa nín̄ fòol̄ mbiim, kí taa nín̄ cáá diŋuul nì tilandɔkɔkpiil. Ní taa yàntī asiibil nì tibɔfan ń nīn nyēēni-nyɔmmun. 9Ní taa nín̄ mɔ́ntímaan tɔb. Di sá yii ni fá ni-bimbikpitim nì atuun ŋin ni nìn ŋáań dooooyee kɔkɔwoooo, 10ní ki yɔ̃oǹ mbimbipɔm min pòntī baabadal ki cá ki nántíǹ Unimbɔti un náań-mèe nín bí puee; mimmee, an dàá yàntī ní béé ni-Nimbɔtiuee mbaamɔm. 11Míǹ puee, a yaa sá Juuda yɔuaaa, a yaa kaa sáaa, a yaa gííyaaa a yaa kaa gííyaaa, a yaa sá unicaanaaan a yaa tí sá umɔnilaaa, a yaa sá uyumbuɔɔɔ a yaa tí tɔ́ a-baaa, tíǹ kaa páb́. Un baba bɔti páb́ee di sá Kriisitoo un bí báà ŋmanee. 12Nimbi bin Unimbɔti lútì, ni kpántì u-yab bin u néeńee, ní nīn sūm̀maan tɔb saai kí nīn ŋáań tɔb tiŋan kí nīn sìntīǹ ni-ba taapu ki tìì tɔb, kí nīn cáá kimɔtii. 13Ní nīn ŋúb́maan tɔb, ni-jutiibi yaa yīntiǹ-nee, ní nīn cáā pūǹ-bi. Kii ti-Dindaan nín dū ni-kpitii ki pú-ni puee, ni mun ń nīn cáā pūm̀maan tɔb míǹ mbaantiim. 14Tin páb́ ki jítiǹ an kɔkɔee di sá ní nīn néeń tɔb, míǹ ní ni dàá ŋmā kí nīn cáá nnyɔɔpee tiŋman pu. 15Yàntīmaan ŋgbansɔŋfi ŋun Kriisitoo tììyee ń nīn kpòotī ni-pɔbiliŋ, di sá yii ŋúǹ pu ní Unimbɔti yíiń-ni ki kpáfì kii tiwumbaantiilee. Ní nīn jáaḿ Unimbɔti tiŋan tin u ŋáań ki tìì-nee pu. 16Kriisitoo bɔtee ń nīn bí ni-cee mmɔntiimin ŋyunti sá kamaa. Ní nīn dàkà tɔb u-bɔtee kí nīn kpáafímaan tɔb nì iciimmɔnti, kí nīn gà Soom takaldau poon lani nì Kriisitoo nikitil lani nì ilan in Unimbɔti Fām tìì-nee kí nīn cáā pàkà Unimbɔti u-ŋanti pu nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ. 17Tin kamaa ni yaa làá lèe nì tin kamaa ni yaa làá ŋée, ŋámaan an kɔkɔ nì ti-Dindaan Yeesu pu, kí nīn dìmaan u-pu ki jáaḿ ti-Baa Unimbɔti. 18Nimbi binimpoobee, nín̄ tɔ́maan ni-calib, min máaǹ ti-Dindaan yab ń ŋée dee. 19Nimbi bininjabee, nín̄ néeḿmaan ni-nimpoobi, kí taa nín̄ cáá bi-pu ntoom. 20Nimbi mbiyaamuee, an sá ni-tundi yii ní nīn gbìlim̀maan ni-baabi nì ni-nab nyɔmmu ŋyunti sá kamaa, míǹ di sá min fáatiǹ ti-Dindaanee. 21Nimbi bibaatiibee, ní taa nín̄ páb́ ni-biyaamu tikpil, mu-wunti ń yòtī. 22Nimbi iyumbuee, ní nn̄ gbìlim̀maan bin sá ni-dindambi taapu dooyee nyɔmmu iyunti kɔkɔ, kí taa nín̄ tūǹ ditundi min fáatì-bee ŋyunti ŋun bi kpèé-nee ŋmaniŋma, ama ní nīn tūǹ bi-tuuŋŋi nì dipɔbil diba kii ni nín fàŋkí ti-Dindaan puee. 23Báà ditundi din ní an yaa yāntì ki sée, ŋámaan nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ, a lì kii ti-Dindaan ní ni ŋáań ki tìì, an kaa sá nnibiyaamuee. 24Ní nīn nyí yii ti-Dindaan dàá dāá pà-ni tipaal tin sá kutindaŋuee. Di sá yii ni-Dindaan un ni baasii tūǹ ditundi ki tììyee di sá Kriisitoo. 25Un yaa ŋá ikpitee dàá ká ikpiti paati, kun puee ti-Dindaan gbanti kaa gàntī binib.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\