KOOLOOSI 4

1Nimbi bin cáá iyumbuee, ní nīn ŋúb́-i mmɔntiimin, kí nīn ŋáań-i tiŋan, kí nīn nyí yii ni mun cáá ukpil ubɔ u bí yilpu. 2Ní nīn mèé múlmul kí taa gbèen̄, kí nīn wálfì kí nīn jáaḿ Unimbɔti u-ŋanti pu. 3Ni yaa bíī mèéyee, ní nīn mèé ki tìì ti mun, yii Unimbɔti ń pìitī-ti nsan tí ŋmā kí sòoǹ u-bɔti kí bìitī tibɔbalkaal tin sá Kriisitoo yatee. Tibɔti gbanti pu ní m bí sarkan nee. 4Ní nīn mèé yii ḿ ŋmā kí nīn sòoǹ ki cántí-tì kii an nín máaǹ puee. 5Ni-bimbiminee, ní nīn cáá iciin bin kaa láá fɔ̃ɔ̃ ki kííyee cee, kí taa dū iyunti in ni kāntí bi-ceeyee kí bīil̀. 6Ní nīn sòoǹ anyɔɔbummɔɔn ŋí nīn cáá taapu, kí nīn nyí min ní ni dàá nīn kíikí báà ŋma án nīn kítèe. 7An yaa sá m-bɔtee, ti-nabineeŋkaaki Tiisiiki, un sá ti-tɔntɔnjuti ki tūǹ ditundi mmɔntiim ki tìì ti-Dindaanee, dàá sòoǹ nì ni tin kɔkɔ m cááyee. 8An pu ní m túnní-u ni-cee ní béé ti-gbampɔŋŋu pu kí ká kunyannyaau. 9Úǹ nì ti-nabineeŋkaaki Ɔneesiim un sá deedeedaan ki sá ni-yɔu ubɔee dàá dāá nīn táań, kí dāá tùkù-ni tin kɔkɔ bíī jītí dooyee. 10Aristaaki man nì un bí sarkan dooyee jáamiń-ni, ní Maarki Baarnaabasi naal mun tìiń-ni ijaam. (Dooooyee, bi tùkū-ni Maarki gbanti bɔti ki yɔ́oǹ; mimmee, u yaa láā bāań ni-ceeyee, ní dāá fɔ̃ɔ̃-u mmɔntiim.) 11Yeesu un bi yíì Justusee mun jáamiń-ni. Juuda yab kansikinee, binib bita nee baba di sá man nì bin tūǹ ditundi Unimbɔti beel ń cù nyɔkɔpuee, bíǹ di tìì-mi kunyannyaau. 12Ni-yɔu Eepafrasi, Yeesu Kriisitoo tɔntɔnliuee, mun tìiń-ni ijaam, u mèé ni-pu tikpil ŋyunti sá kamaa, kaa gbèentí, yii ní nīn gbíntìi ŋúb́ Yeesu Kriisitoo bɔti mmɔntiim kí wíiǹ kí kpántí biniŋmambi, kí ŋmā kí ŋá tin kɔkɔ Unimbɔti là ní ŋée. 13Mama m-ba ŋūǹ kí lì u-pu yii u gì nimbi nì Lawoodisee yab nì Eerapooliisi yab pu digìńdi. 14Luuki, ti-nabineeŋkaaki un sá dɔkɔtee, nì Deemasi jáamiń-ni. 15Ní jāam̀ nnabiyaamu mun bí Lawoodiseeyee, nì Niŋfasi, kí kpáaǹ Kriisitoo nikitil din kpáfí u-dumpuee. 16Ni yaa kàan̄ takalda nee ki tīī ni-yab ki dɔ́òyee, ní dūú tīī Kriisitoo nikitil din bí Lawoodiseeyee mun ń kàaǹ; míǹ ní, Lawoodisee yab yaa tīiń-ni bi-yɔuee ní kàaǹ ú mun. 17Ní tùkù Arkiipi yii ú kpèè soooo kí tɔ̄ ditundi din ti-Dindaan tīī-uee tiŋan. 18Man Pɔɔl di dū m-ŋal ki ŋmàn̄ anyɔɔbun nee ki jáaḿ-ni. Taa súntímaan yii m bí sarkan. Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\