EEFEESI 1

1Man Pɔɔl un Unimbɔti lēēḿ nīn sá Yeesu Kriisitoo kpambalee, di ŋmàn̄ takalda nee kí tīī nimbi Unimbɔti yab bin kɔ́ò Eefeesi tiŋkin ki yú deedee, ni nì Yeesu Kriisitoo ŋá ubaantee. 2Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 3Ti jáaḿ Unimbɔti un sá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Baayee u nín ŋá-ti tiŋan tin, ki dī u-Fām pu ki tīī-ti yilpu wammɔntiiti kɔkɔ ti nì Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaantee puee. 4- 5Di sá yii, kí wàatī Unimbɔti ń náań duulnyee, u péēlútì-ti ki yɔ́oǹ tí nīn sá u-yab, ti nì Kriisitoo ń ŋá ubaanti, tí nīn bí circir, ú taa ká ti-pu ikpiti iba. Unimbɔti nín néeń-ti puee, ní u nìn péēlēēki yɔ́oǹ dooooyee yii, Yeesu Kriisitoo puee, u dàá dāá dū-ti kí kpántí u-biyaamu kun puee an nìn ŋān̄ u-cee ú ŋá míǹ, 6án nīn sá-u tinyool, tiŋaŋkpaandi tin u dī u-Jipɔnneeŋkaau pu ki ŋá ki tīī-tee pu. 7Kun puee, Yeesu Kriisitoo kúm pu ní u fīī-ti ki líì, ní ki dū ti-kpitii ki pú-ti; u ŋá míǹ kí dàkà-ti u-neendi nín wīikí min bulfee. 8U-neendi gbanti nín wīikí tikpil puee, ní u yāntì ti béè iciin nì dinyil, 9- 10di sá yii u yāntì ti béè u nín là kí dī Kriisitoo pu kí ŋá tin nìn bí dibalin dooooyee. Tin u lēēkí ŋée di sá, ŋyunti yaa láā sāāyee, ú dāá kɔ́oǹ tin bí yilpuee nì tin bí taapuee kɔkɔ kí kpāfì, Kriisitoo baba ń nīn sá ubɔti. 11Unimbɔti ŋáań tikɔkɔ kii u nín là kí ŋá miŋyee ní, di sá yii u lútì-ti ki yɔ́oǹ dooooyee tí nīn sá u-yab, kun puee ti nì Yeesu Kriisitoo ŋá ubaanti. 12Mimmee, timbi bin sá bipeepeekaabi ki máká Kriisitoo puee, tí nīn pàkà-u u-nyooti pu. 13Nimbee, ni gbìl̄ ibaamɔn bɔti tin sá Yeesu Kriisitoo bɔmɔntiiti ki cáań-ni difiilee. Ni nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí puee, ní Unimbɔti dū u-Fām min u nìn pɔ̃oǹee ki dáań-ni. 14U-Fām min u tīī-tee di dàkà yii difakal din u pɔ̃oǹ kí tīī-tee dáá bíń boon ki dòoń ti dàá fɔ̃ɔ̃-dì. Mi tīī-ti dimákal yii ti dàá dāá fɔ̃ɔ̃ difakalee ŋyunti ŋun Unimbɔti yaa láā nyántì u-yab kɔkɔ doo ki cáá u-ceeyee. U ŋá míǹ tí pàkà-u u-ŋanti pu. 15An puee, m nín gbìl̄ bi sòoǹ ni-fookiiu un ni cáá ti-Dindaan Yeesu puee, nì dineendi din ni cáá Unimbɔti yab kɔkɔ puee, 16m yaa bíī mèéyee m jáaḿ Unimbɔti ni-pu múlmul. 17M mèé ti-Baa tinyooldaan un sá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Nimbɔtiuee ú tīī-ni iciin ní ŋmā kí béé-u, kí nīn nyí un Unimbɔti sée. 18M gítī mèé-u yii ú ŋmíntí-ni ní wāl̀ tiwammɔntiil tin pu u yíiń-nee, ní béé tigaajati tin u kpáafì ki yɔ́oǹ nimbi bin sá u-yabee nín wīikí ki cáá tinyool puee, 19ní béé u-pɔŋkpaaŋŋu ŋun jítiǹ tikɔkɔ u cáā tūǹ timbi bin fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee pu atuunee. U-pɔŋkpaaŋŋu gbanti mbaantee ní u dàkā, 20ŋyunti ŋun u nìn fīkitì Kriisitoo ditaŋkpiilin ki yāntì u cūtìi kāl̀ u-ŋaŋgiil pú yilpuee. 21Niin ní Kriisitoo tɔ́kɔ́ tikɔkɔ pu ki jīǹ dibeel biyidambi nì bibɔtiibi nì bipɔndambi kɔkɔ pu. Báà an yaa yāntì ki sá uŋyee, úǹ di jítiǹ báà ŋma duulnya un poon ti bí nee, nì un dáá bíń ki dòońee mun poon. 22Unimbɔti dū tikɔkɔ ní ki ŋá Kriisitoo taapu, ní ki dū-u ki ŋá bin kɔ nɔ́ɔ́-uee yil, 23ní bíǹ sá u-wunti ní Kriisitoo gbí bi-kɔkɔ nì tiwan kɔkɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\