EEFEESI 2

1Dooooyee ni nín nìn yìntī ki ŋáań ikpiti iŋyee puee, ni nìn kpíì Unimbɔti nimiin. 2Ni nìn ŋáań kii duulnya yab nín péēŋáań puee ní, ki nɔ́ɔ́ arasiniibi bɔtiu un bí kutaa pu ki yàntī nnibiyaamu kaa tɔ́ Unimbɔtee. 3Ti-kɔkɔ mun nìn péēbí míǹ ní dooooyee, ki nɔ́ɔ́ timbi ti-ba nín là puee ní ki ŋáań min ní ti-pɔbiliŋ nì ti-landɔkɔi fáatèe, ní ti nín bí miŋyee, Unimbɔti tafadaaldi nìn dɔ̄ ki cí-ti kii an nín dɔ̄ ki cí bin béeyee puee. 4- 5Ama, Unimbɔti sūǹ binib saai tikpil. U-neeŋkpaandi din u cáá ti-puee yāntì, nì min kɔkɔ ti nìn bí ŋkúmin ti-kpitii puee, u fātìi tīī-ti dimaŋfal ti nín kpáfì nì Yeesu Kriisitooyee. An sá u-ŋanti pu ní ni ká difiil. 6Ti nì Kriisitoo nín ŋá ubaantee pu ní Unimbɔti fīkitì ti nì u, ki yāntì ti nì u kāl̀ yilpu. 7U dī Yeesu Kriisitoo pu ní ki ŋá-ti tiŋan gbanti, kí dàkà bin dàá dāá dāan̄ boonee u-ŋanti nín wīikí ki jítiǹ tikɔkɔ puee. 8Di sá yii Unimbɔti ŋanti pu nì ni nín fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kííyee pu ní ni ká difiil. Difiil gbantee, naa ŋá tiba ní ki ká-dì, u pú-ni-dì faalaa ní. 9An kaa tí sá ditundi pu, ní ubɔ ń nīn cáā gà u-bindi. 10Kun puee ti sá Unimbɔti wannaaŋkaati ní. Ti nín ŋá ubaanti nì Yeesu Kriisitooyee ní u fātìi náań-ti mpɔm, tí ŋmā kí nīn ŋáań atummɔnti ŋin u nìn bɔ́ntì ki yɔ́oǹ tí nīn ŋáańee. 11An puee, ní téetímaan dooooyee ni nín nìn bí miŋyee. Naa sá Juuda yab maaliŋun, nimbi ní Juuda yab bin gífée yíì yii bin kaa gífée. (Ama digiil gbantee, an sá kudaaŋŋu kun unil péēŋáań u-wunti pu famee ní.) 12Téetímaan yii, ŋyunti gbantee, naa nìn dáá nyí Kriisitoo, ni nìn sá binicambi ní, naa nìn sá Israyeel tindambiyaamu. Unimbɔti nín nìn ŋá nnyɔɔpee nì u-yab ki pɔ̃oǹ-bi dipoondee, ni nìn kpá poon, ni nìn bí duulnyan kaa nyí Unimbɔti, kaa cɔ́tí tiba mun pu. 13Ama nimbi bin nìn dátiǹ-uee, kɔŋkɔnnee ni nì Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaantee ni sútìń ki pìl̄-u Kriisitoo kúm pu. 14Kun puee úǹ pu ní ŋgbansɔŋfi dɔ́miń ti-kansikin. Dooooyee, Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee nìn yākatì ní, úǹ dí yāntì ní bi ŋá unibaanti. Di sá yii kináŋ nìn pītì ti-kansikin kii digundee, ní u dū u-ba ki tīī ki wīī digundee, 15ní ki kpītì Juuda yab marab nì tin bi nìn péē ŋáańee kɔkɔ. Ti nì u nín ŋá ubaantee pu ní u dū atimbun alee ki ŋá dinikitibaantiil din sá dipɔndee, ní ki cáań-ti ŋgbansɔŋfi. 16Kriisitoo kúm ndɔpuntikaa pu di kúntì kináŋ, ki cāntì Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee kpántì tiwumbaantiil, bi nì Unimbɔti kpíikì. 17U dɔ́miń duulnyan ki sòon̄ dipɔɔsɔŋkil bɔti ki tīī nimbi bin kaa sá Juuda yab ki dátiǹ Unimbɔtee, nì timbi bin sá Juuda yab ki pìlīǹ-uee mun. 18Di sá yii Kriisitoo pu ní timbi bin sá Juuda yabee nì nimbi bin kaa sée kɔkɔ ŋūǹ kí bà ti-Baa Unimbɔti nì u-Fām mbaantiim tūtuntam pu. 19Míǹ puee naa ti sá binicambi, kaa ti sá bin nyánní laaabee, ni kpántì ntindambiyaamu kii bin sá Unimbɔti yabee nín sá puee ní, ní ki sá Unimbɔti dicaŋkun yab. 20Ni sá kudii ní, ní kudiiyee nín tɔ́kɔ́ ataŋkpee ŋin puee di sá Yeesu Kriisitoo kpambaliŋ nì Unimbɔti bɔnaatiliibi, ní Yeesu sá ditaŋkpal din yì kudiiyee pɔŋŋuee. 21Úǹ di yì-tì ní kudiiyee yú ki pɔ̄ɔ̄ ní ki wīintí ki jɔ́ḿ ki kpántí circir diiku ti-Dindaan pu. 22Ni nì Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaanti puee, nimbi nì timbi di kpáfì ki ŋá kii kudii kun ni Unimbɔti kɔ́ò nì u-Fāminee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\