EEFEESI 3

1An puee ní man Pɔɔl un bí sarkan m nín sòon̄ Yeesu Kriisitoo bɔti ki tīī nimbi bin kaa sá Juuda yabee puee ... 2Ni nyí yii Unimbɔti ŋá-mi tiŋan ki tīī-mi ditundi ḿ ŋá kí tīī-ni, 3u bīitì tibɔbalkaal tin nìn bí dooooyee, ki dàkā-mi ní m béè, (tíǹ ní m ŋmàn̄-ni anyɔɔbuŋkaaŋkaa nee. 4Ni yaa bíī kàaǹ tin m ŋmàn̄ nee, ni dàá ká yii m béè Kriisitoo bɔti tin nìn bí dibalinee.) 5Dooooyee, Unimbɔti kaa nìn nyántì an bɔtee ki dàkā binib, kɔŋkɔnnee u dī u-Fām pu ki yāntì u-circir kpambaliŋ nì u-bɔnaatiliibi béè-tì. 6Tíǹ di sá tigaajati tin Unimbɔti tìì Juuda yabee, ni mun dàá fɔ̃ɔ̃-tì, ni nì Juuda yab kɔkɔ kpántì unibaanti ní, Unimbɔti nín pɔ̃oǹ tin kí tīī bin sá Yeesu Kriisitoo yabee, u dàá tīī ni mun kudɔŋu, tibɔmɔntiil tin ni fɔ̃ɔ̃ ki kííyee pu. 7Unimbɔti ŋá-mi tiŋan ki tīī-mi ditundi din sá ḿ nīn sòoǹ tibɔmɔntiil ki tìì binibee, nì u-pɔŋŋu ní u ŋá míǹ. 8Unimbɔti yab kɔkɔ kansikinee, man di sá bin sá ŋwaamuee waaki. Nì míǹ kɔkɔee, Unimbɔti pú-mi diyimɔɔl ḿ sòoǹ nì bin kaa sá Juuda yabee Kriisitoo gaajati tin sá tikpaŋkpaandi, kaa cáá dikuntilee bɔti. 9U pú-mi diyimɔɔl ḿ dàkà binib ń béé tin Unimbɔti nìn lēēkí ŋá an nìn dáá bí dibalin dooooyee. Unimbɔti un náań tikɔkɔee di dū-tì ki bál̀ ali ki dāa sāā ŋyunti ŋun bí nee. 10Ama kɔŋkɔnnee Unimbɔti yāntì Kriisitoo nikitil puee itūun nì bin kɔkɔ sá bipɔndambi ki bí yilpuee kɔkɔ béè Unimbɔti ciini nín wīikí ki bí tɔbin puee. 11Míǹ ní u dī ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu ki ŋá kii dooooyee u nín kaa nìn dáá náań duulnya ki lēē yii u dàá dāá ŋá miŋyee. 12Ti nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kíí ti nì u ŋá ubaantee puee, ti ŋūǹ kí sútí kí pìl̄ Unimbɔti sɔkɔmii nì dimákal poon. 13Míǹ puee, m mèé-ni yii m nín bíī jīǹ falaa ni-puee, ni-wunti ń taa yòtī, m-falaauee sá-ni tinyool ní. 14An pu ní m gbàantí ti-Baa Unimbɔti nimiin ki mèé ni-pu. 15Úǹ cee ní bin bí yilpuee nì bin bí taapuee kíǹ ki nyí kubaatiiu. 16Úǹ di sá tinyooldaan ki cáá tikɔkɔ, an puee ní m mèé-u an nín dàá ŋá pu u-Fām ń tīī-ni mpɔn tikpil ni-pɔbiliŋinee, 17ki gítī mèé-u yii Kriisitoo ń nīn bí ni-pɔbiliŋin kun puee ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ki mèé-u yii ú yàntī ní nīn néeń tɔb kí báań inyaan, kí nīn yú ki pɔ̄ɔ̄, 18ní ni nì Unimbɔti yab kɔkɔ ń ŋmā kí ká mpɔn kí gbìl̄ Kriisitoo neendi nín lālim̀ ki gbí ilaan kɔkɔ miŋyee. 19Nì min kɔkɔ u-neendi wīikí tikpil ki jítiǹ unil nín ŋūǹ kí gbìl̄ miŋyee, m mèé-u yii ú yàntī ní béé, an nín dàá ŋá pu tin kɔkɔ bí Unimbɔtinee ń nīn bí ni mun nee. 20Úǹ Unimbɔti di ŋūǹ nì u-pɔŋŋu ŋun bí ti-ni ki tūǹ ditundee, kí ŋá tikɔkɔ án jītíǹ min ti mèé-uee nì min ti dàkafēe pu. 21Tí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti timbi bin sá u-yabee Yeesu Kriisitoo pu kí nīn péēcáā cá jaanjaan! Ameen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\