EEFEESI 4

1An puee, man Pɔɔl un bí sarkan m nín nɔ́ɔ́ ti-Dindaanee puee, m mèé-ni yii ní nīn bí mbimbim min poon Unimbɔti yíiń-ni ní nīn bée. 2Ní nīn sìntīǹ ni-ba taapu kí nīn mɔ̄, kí nīn cáá kimɔtii tɔb pu, kí nīn ŋúb́maan tɔb nì dineendi poon. 3Ní pɔ́ɔǹ ni-ba kí nīn ŋúb́ nnyɔɔpee ŋun Unimbɔti Fām tìì-nee, ŋgbansɔŋfi ń nīn bí ni-kansikin ní ŋá ubaanti. 4Yeesu wunti sá tibaantiil ní, ní Unimbɔti Fām mun sá mbaantiim, míǹ ní ti-kɔkɔ máká kuwambaantiiu kun pu Unimbɔti yíiń-nee. 5Ti-kɔkɔ Dindaan sá ubaanti ní, tibɔbaantiil ní ti-kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ní bi fùl̄ ti-kɔkɔ Unimbɔti nyim mbaantiim. 6Unimbɔti sá ubaanti, ki sá ti-kɔkɔ Baa, ki tɔ́kɔ́ ti-kɔkɔ pu, ki bí ti-kansikin nì ti-kɔkɔn. 7Ti-kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ apɔl kii Kriisitoo nín yākatì-ŋi a bí a-ba a-ba ki tīī báà ŋma puee, 8Kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee yii: “U nín jɔ́ḿ yilpuee, u kpáaǹ iyumbu ní ki pú binib apɔl.” 9Mimmee, dinyɔɔbundi din lī yii “u jɔ́m̀ yilpuee” là kí lì yii ba dee? An taapu di sá yii u nìn dáá sīntìń taapu doo nee ní. 10Yeesu Kriisitoo un sīntìń taapu dooyee, úǹ ubaantee di tí jɔ́m̀ yilpu fɔ́ŋŋŋ kí nīn bí an kɔkɔ. 11Úǹ di yākatì atuun ki tīī u-nib, biba ń nīn sá u-kpambaliŋ, biba ń nīn sá Unimbɔti bɔnaatiliibi, biba ń nīn yìiǹ ki sòoǹ u-bɔti, biba ń nīn sá paastab ki dàkà binib Unimbɔti bɔti. 12U yākatì atuun míǹ ki tīī Unimbɔti nib ń ŋmā kí ŋá Unimbɔti tundi mmɔntiim an nín dàá ŋá pu Kriisitoo wuntee ń nīn cá nyɔkɔpuee. 13Míǹ di dàá yàntī ti-kɔkɔ ń kpántí ubaanti ti nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Jipɔɔn Yeesu Kriisitoo ki kííyee pu, ní kí béé-u mbaamɔm. Mimmee, ti cíkití Unimbɔti bɔtin ní kí kpántí biniŋmambi, kii Kriisitoo u-ba nín bí puee. 14Ŋyunti gbantee, taa ti sá kii campɔntibee biŋmatinliibi cáá bi-bɔti ki ŋmàtíǹ-ti kii nnyim nì kubuŋu nín téekí buŋalimbu pu bu yìiǹ ajan kɔkɔee. 15Ama ti máaǹ kí nīn cáá dineendi ki sòoǹ Yeesu bɔti nì ibaamɔn, kí nīn wīintí kí tin ŋmàntīǹ Kriisitoo un sá u-nikitil yilee. 16Úǹ di kpáfì u-nikitil din sá u-wuntee, bi ŋá ubaanti, kii unil wunti jaŋŋi nín kpáfì ki nòb̄ tɔb puee. Ajan kɔkɔ yaa tūǹ ŋi-tundi nín sá puee tiwun wīintí ní tiŋan. Míǹ ní dineendi yaa bí Kriisitoo nikitil kansikinee di cá nyɔkɔpu ní tiŋan. 17Tibɔti tin m dàá sòoǹ-ni nee, ti-Dindaan nyɔkɔpu ní m dàá sòoǹ-tì. Ni-bimbim ń taa nín̄ bí kii bin kaa nyí Unimbɔtee nín bí puee, bíǹ nɔ́ɔ́ bi-landɔkɔkulimii ní. 18Bi-pɔbiliŋ nín gbìfì baa nyí nnimbɔtisanee pu ní bi dáá bí dibɔmbɔndin ki lántì dimaŋfal din Unimbɔti tīīyee. 19Baa nyí icoo, ki dū bi-ba ki tīī atuŋkpiti ní ki ŋáań tijɔkɔndi kɔkɔ nì ti-bul ki cá, kaa gbèentí. 20Nimbee, kaa sá míǹ ní Kriisitoo dàkā-ni. 21Nimbi bin sá u-yabee, u sòon̄ ki dàkā-ni u-baamɔni, ni máaǹ ki gbìl̄. 22An puee, fámaan ni-bimbim min kaa ŋān̄ee, min cāabìń-ni nnimitaataam ki bíiĺ-nee, 23kí yàntī Unimbɔti ń kpántí ni-pɔbiliŋ nì ni-landɔkɔi mpɔm. 24Ní nīn nɔ́ɔ́maan mbimbipɔm min Unimbɔti náań ki nántiǹ u-yam min sá deedee nì circir ki nyánní ibaamɔn nee. 25An puee, ní fá inyimɔn, báà ŋma ń sòoǹ u-juti ibaamɔn, kun puee ti-kɔkɔ kpáfì ki ŋá tiwumbaantiil ní. 26Ni yaa fɔ̃ɔ̃ diŋuulee, ní nīn nyí nì ni-ba kí taa kɔ́ ikpitin, kí taa nín̄ díkí diŋuul míǹ ali kunyeeu ń tin mɔ́. 27Ní taa pɔ̄maan Sitaan nsan. 28Un nìn sá unaayuuyee ń taa ti yò, ú pɔ́ɔǹ u-ba kí ŋá ditundi min máaǹee kí kpíiǹ u-ba kí ká kí tūtuǹ uwɔfi. 29Tibɔkpitil ń taa nín̄ nyēēni-nyɔmmun, ama ni yaa làá sòoǹee, nín̄ sòom̀maan tin dàá ŋmàntīǹ bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee ń cù nyɔkɔpu, kí kèetī bin bí ki pílfée mun. 30Ní taa kɔ́ǹ Unimbɔti Fām kunimbaau, u-Fāmee ní u dūu dáań-ni ki síiǹ yii ŋwiin ŋubɔ dòoń u dàá dāá fīī-ni kí líí kɔkɔ. 31Ní nyāntímaan ni-kansikin ntuntun nì kináŋ nì diŋuul tɔb pu, nì kujaau, nì tɔb boon disambiil, kí kúntímaan ntoom nì mi-yalii kɔkɔ. 32Ama nín̄ sámaan binimɔntiibi, kí nīn sūǹ tɔb saai, kí nīn pūǹ tɔb kpitii, kii Kriisitoo puee, Unimbɔti nín dū ni mun kpitii ki pú-ni puee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\