EEFEESI 5

1Ni nín sá Unimbɔti biyaamu mun u néeńee puee, nín̄ bímaan kii úǹ nín bí puee, 2Ní nīn ŋáaḿmaan tikɔkɔ nì dineendi poon, kii Kriisitoo nín néeń-ti pu, ki dū u-ba ki ŋá saraa ki tīī Unimbɔti ti-pu u-saraauee fáatì Unimbɔtee. 3Kɔŋkɔnnee ni sá Unimbɔti yab ní, an puee, an yaa sá tilaakpaal nì tin kɔkɔ péēsá dijɔkɔntundi nì nnimitaataamee, ní taa sòoǹ an bɔti pu gba ni-kansikin. 4An kaa ŋān̄ ní nīn sòoǹ anyɔɔbuŋkpil nì tibɔfan nì icoo bɔti ama an ŋān̄ yii ní nīn pàkà Unimbɔti ní. 5Ní nīn nyí yii bin ŋáań tilaakpaal nì tin péē sá dijɔkɔntundee, nì bin cáá nnimitaataamee: kun puee nnimitaataam sá kii iwaatootee ní; an nibee kɔkɔ kaa làá dāá kɔ́ Kriisitoo nì Unimbɔti beelin. 6Ní taa yàntī báà ubɔ ń dū tibɔfan kí ŋmàtiǹ-ni. An tuŋkpitiŋ pu ní Unimbɔti dàá dāá fɔ̃ɔ̃ diŋuul bin kaa tɔ́-uee pu. 7An puee, ní taa cèeǹ bi-ni. 8Dooooyee, ni nìn dáá bí dibɔmbɔndin ní, ama kɔŋkɔnnee ni kɔ́ ŋwalfin kun puee ni kpántì ti-Dindaan yab, míǹ puee ni-bimbim ń nīn bí kii bin bí ŋwalfinee bimbim nín bí puee. 9Kun puee ŋwalfi nín tìì tiŋyee di sá tiŋan kamaa nì deedee nì ibaamɔn. 10Pɔ́ɔm̀maan ni-ba kí béé min fáatì ti-Dindaanee. 11Ní taa dū ni-ba kí cèeǹ bin sá dibɔmbɔndi yab ki ŋáań atuun ŋin kaa cáá ipaatee poon, ama ní nyāntí bi-tuŋkpitiŋ mpaampiin pu. 12(An cáá icoo gba tí sòoǹ bi nín ŋáań tin dibalinee.) 13Bi yaa nyántì tin bi ŋáańee mpaampiin puee ní ni béetí tin ní an baasii sée. 14Kun puee tin kɔkɔ nyáń ŋwalfinee ní bi wāĺ, an puee ní an lī yii: “Sii un gèeǹee, fìntī, fìntī bitaŋkpiibi kansikin, Kriisitoo ń ŋmíntí-si.” 15An puee, ní nīn nyí nì ni-ba kí taa fɔ̃ɔ̃ bin kaa nyí tibee bimbim, ama ní nīn sá binib bin cáá iciinee. 16Ní taa nín̄ bíiĺ iyunti kun puee, iyunti in poon ti bí nee, ikpiti wíiǹ tikpil, 17kí taa nín̄ sá bigbaambi, ama béémaan ti-Dindaan nín là ní nīn ŋáań miŋyee. 18Ní taa nín̄ nyù idafi ki gbéè, kun puee an di bíiĺ unil, ama ní nīn gbéèmaan Unimbɔti Fām, 19kí nīn gà ni-kansikin ilan in bí Soom takaldau poonee nì Kriisitoo nikitil lani, nì ilan in Unimbɔti Fām tìì-nee, kí nīn cáámaan an lani ki gà ki tìì ti-Dindaan, kí nīn nyɔ́ŋkí-u nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ. 20Nín̄ jáaḿmaan ti-Baa Unimbɔti ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yindi pu ŋyunti kamaa nì tikɔkɔ pu. 21Nimbi bin tɔ́ Kriisitooyee, sìntīmaan ni-ba taapu kí tīī man tɔb. 22Nimbi binimpoobee, sìntīmaan ni-ba taapu kí tīī ni-calib kii ni nín fàŋkí ti-Dindaan puee. 23Kun puee uninja di sá unimpu yidaanu, kii Kriisitoo nín sá uyidaan ki sá Ufiil ki tīī u-nikitil din sá u-wuntee puee. 24Míǹ puee, binimpoobi máaǹ kí sìntīǹ bi-ba taapu tikɔkɔ poon kí tīī bi-calib, kii Kriisitoo nikitil nín sīntiǹ di-ba ki tīī-u puee. 25Nimbi bininjabee, nín̄ néeḿmaan ni-nimpoobi, kii Kriisitoo nín néeń u-nikitil pu ki kpíì di-puee. 26U ŋá míǹ u-nikitil ń nīn bí circir ní, di sá u fùl̄-bi nnyim ní ki dū u-nyɔɔbundi ki ŋáŋkì-bi, 27kun puee u gāntì-bi bí dāan̄ Unimbɔti nimiin nì kunyaaŋŋu, kí nīn jòm̀ pɔ́lpɔl kí nīn bí circir, bí taa ká bi-pu tiba. 28Míǹ mbaantiim ní bininjab mun máaǹ kí nīn néeń bi-nimpoobi kii bi nín néeń bíǹ bi-ba wunti puee, un yaa néeń u-nimpuuee néeń u-ba dee. 29Kun puee ubɔ kaa bí ki ná u-ba wunti, ama u kpīintí-tì, ní ki kpèé-tì tiŋan, kii Kriisitoo nín kpèé u-nikitil puee, 30kun puee ti-kɔkɔ túkú u-wunti pu ní, 31kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee yii: “An pu ní uninja dāa nyēēu-baa nì u-na cee, ní u nì u-nimpuu ń nīn kíǹ ki bí, ní bi-liitilee ń kpántí unibaanti.” 32An sá tibɔkpaandi ní dijandi nee dàkà-ti. M dàá tùkù-ni yii an sòoǹ Kriisitoo nì u-nikitil pu ní. 33Ama tin kíǹee di sá yii nimbee báà ŋma ń nīn néeń u-nimpuu kii úǹ u-bee. Unimpu, si mun ń nīn tɔ́ a-cal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\