EEFEESI 6

1Mbiyaamu, ni nín sá ti-Dindaan yabee puee, ní nīn tɔ́ ni-baabi nì ni-nab, kun puee míǹ di ŋān̄. 2Unimbɔti marau lī yii: “Á nīn tɔ́ a-baa nì a-na.” Úǹ di sá marapeepeekaa un pu Unimbɔti kútì dipoondee, 3yii: “Sii un yaa tɔ́ a-baa nì a-nee a dàá ká dipɔɔsɔŋkil ki dàá kàl̄ kitiŋ pu kí yúntí.” 4Nimbi bibaatiibee, ní taa nín̄ kɔ̄ntí ni-biyaamu aŋuu, ama nín̄ ŋúb́maan-mu, kí nīn dàkà-mu, ki sáŋkí-mu kii ti-Dindaan nín dàkà miŋyee. 5Nimbi iyumbuee, nín̄ tɔ́maan ni-dindambi nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ kí nīn fàŋkí-bi. Ni yaa ŋáań mimmee, ni tɔ́ Kriisitoo dee. 6An kaa sá bi yaa bée ŋmaniŋma ní ní nīn ŋáań atuun, bí wāl̀ kí pàkà-ni. Ama ni nín sá Kriisitoo yumbuiee puee ní nīn ŋáań min fáatì Unimbɔtee nì dipɔbil diba, 7kí tɔ̄maan ditundi míǹ mbaantiim kí tīī ni-dindambi kii ti-Dindaan u-ba ní ni tūǹ ki tììyee, an taa nín̄ sá kii binib ní ni tūǹ ki tììyee, 8kí nīn nyí yii uyumbuɔɔɔ, un yì u-beeyaaa, ti-Dindaan dàá dāá pà báà ŋma tummɔntiŋ ŋin u ŋée paati ní. 9Nimbi iyumbu dindambee, ni mun ń nīn ŋáaḿmaan ni-yumbui tiŋan mbaantiim kí taa nín̄ yòontí i-pɔbiliŋ, kí nīn nyí yii nimbi nì ni-yumbuiee ni-kɔkɔ kpiliu sá ubaanti ní ki bí yilpu, úǹ kaa gàntī binib. 10Tibɔjoolkaal tin m dàá dūú kàan̄-nee sèé: ní fɔ̃ɔ̃maan ti-Dindaan pɔŋkpaaŋŋu kí pɔ̄ɔkì. 11Ní dū tijanjawan tin kɔkɔ Unimbɔti tììyee kí pèen̄ kí ŋmā kí sīĺ deedee ŋyunti ŋun Sitaan yaa yíkìń ni-pu nì u-kīiltamee. 12Kun puee an kaa sá ti dàá jáǹ binib ní, an sá ti nì arasiniibi nì bi-bɔtiibi, nì bin kɔkɔ jīǹ abee dibɔmbɔndin, duulnyan dooyee, nì arasiniibi bin bí kutaa puee ní ti dàá jáǹ. 13An puee, fɔ̃ɔ̃maan tijanjawan tin kɔkɔ Unimbɔti tììyee, an nín dàá ŋá pu ní an yaa láā píĺ ki pɔ́ɔkèe, ní ŋmā kí yūĺ kí já kí pɔ̄ɔkèe. Ni yaa jáń ki pɔ́ɔkèe, ní báań kí yūĺ. 14An puee ní bɔ́ntí ni-ba kí dū ibaamɔn in sá-ni dambalee kí gbìn̄ ni-cammu, ni-deedeeu ń nīn sá-ni dijanjabɔkutil ní dūú pèen̄. 15Difaŋgiil din ni cáá ki sòoǹ tibɔmɔntiil tin tìì binib ŋgbansɔŋfee ń nīn sá-ni anaataka ní táká, 16ni-fookiiu un ni cáá Unimbɔti puee ń nīn sá-ni digbampɔɔl ní dūú gbíntí Sitaan ukpiti piini in u tòoń i sá ŋŋmee. 17Ní fɔ̃ɔ̃ difiil dí nīn sá-ni kijanjafuulii ní cíkiń, kí yòom̄maan kijiki kin Unimbɔti Fām tììyee mun, an dàkà yii Unimbɔti nyɔɔbundi. 18Ní nīn mèémaan Unimbɔti múlmul nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ, kí nīn gbàam̄-u nì u-Fām pɔŋŋu. Ní fìntīmaan an bɔti pu, kí nīn ŋúb́maan míǹ kí nīn cá, kí nīn mèémaan múlmul ki tìì Unimbɔti yab kɔkɔ. 19Mèèmaan Unimbɔti man mun pu, ú tīī-mi tibɔti tin máaǹ ḿ sòoǹee, ḿ ŋmā kí sòoǹ tibɔmɔntiil tin nìn bí dibalinee nì tininjati. 20Nì min kɔkɔ m bí sarka poonee man di sá un Yeesu Kriisitoo túnní, ḿ nīn sòoǹ tibɔmɔntiil gbantee, an puee, ní mèè Unimbɔti an nín dàá ŋá pu ḿ sòoǹ-tì ti-pú nì tininjatee. 21Ti-nabineeŋkaaki Tiisiiki, un ŋáań ti-Dindaan tundi nì ibaamɔnee, dàá māafì-ni min ní m bí dooyee, ní ŋmā kí béé tin kɔkɔ m bí doo ki ŋáańee. 22Kun pu m dū-u ki túnní ni-ceeyee di sá ní ŋmā kí béé tin poon ti bée, ú kpáàā tīī-ni kunyannyaau. 23Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń tīī nnabiyaamu kɔkɔ ŋgbansɔŋfi, kí yàntī bí nīn néeń tɔb, kí nīn gbíntìi cáá fookii Unimbɔti pu. 24Unimbɔti ŋanti ń nīn bí bin kɔkɔ cáá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu dineendi kaa gbèentée pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\