GAALAATI 1

1Ti-Baa Unimbɔti nì Yeesu Kriisitoo un u nìn fīkitì ditaŋkpiilinee di lēēman Pɔɔl ḿ nīn sá bi-kpambal, kaa sá binib di lēē-mi, kaa tí sá unil di yì-tì ní m sá dikpambal. 2Man nì ti-nabiyaamu mun kɔkɔ bí m-ceeyee di jáaḿ Kriisitoo nikitiŋ ŋin bí Gaalaati tiŋkinee. 3Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 4Yeesu di dū u-ba ki ŋá saraa ti-kpitii pu kí ŋmā kí nyāntí-ti ŋyuntikpiti ŋun poon ti bí nee. Míǹ ní Unimbɔti un sá ti-Baayee là. 5Úǹ di máaǹ tinyool kí nīn péēcá jaanjaan! Ameen. 6M bākatì tikpil yii ni pūtì kpáàā bíī féeń Unimbɔti un dī Kriisitoo ŋanti pu ki yíiń-nee, ki pɔ́otí tibɔpɔn tiba. 7Ama tibɔmɔntiil tiba kaa ti bí ki kútì Yeesu bɔmɔntiiti pu. An sá binib biba di là kí lábití ni-landɔkɔi kí cúú Kriisitoo bɔmɔntiiti kí kpántí. 8Un di yaa tí dɔ́mińee, báà an yaa sá timbaaa, an yaa tí sá Unimbɔti tūuŋŋu di yaa nyánní yilpu ki cáań-ni tibɔpɔn tin nyáń ti-ba nì tibɔmɔntiil tin ti nìn péé péé ki sòon̄ nì nee, Unimbɔti ń ŋá udaan fam. 9Ti péētùkū-ni dooooyee, ní m gítī bíī bùsī-ni díǹ, yii ubɔ yaa sòon̄ nì ni tibɔti tin nyáń ti-ba nì tin tin ni nìn fɔ̃ɔ̃yee, Unimbɔti ń ŋá udaan fam! 10Tin m sòoǹ nee, m là binib ń pàkà-mi níiin? Unimbɔti pampakaku ní m nyàab̀. M nyàab̀ kí fáatíǹ binib níiin? M yaa nyàab̀ kí fáatíǹ binibee, maa bàà sámaan Kriisitoo tɔntɔnliu. 11Nnabiyaamu, m là ní béé yii tibɔmɔntiil tin m sòon̄ nì nee, kaa sá unil di náań-tì, 12kaa sá m ká-tì unil ubɔ cee, ubɔ mun kaa tí dàkā-mi-tì, an sá Yeesu Kriisitoo di nyántì-tì ki dàkā-mi. 13Di sá yii ni gbìl̄ m nín nìn ŋáań min dooooyee, m nín nìn ŋúb́ Juuda yab marabee, m nìn sàantí Unimbɔti nikitil an gítī lákatì, ki nyàab̀ kí kúntí-u. 14M nìn ŋúb́ Juuda yab marab ki jítiǹ m-jutiibi tikpil man nì bin ŋmèe, ní ki nìn néeń m-naanjab koobiliŋ ki jítiǹ-bi. 15- 16Ama Unimbɔti nìn péēgāntì-mi ki yɔ́oǹ doooo m-na poon ní ki yíiń-mi u-ŋanti pu. Ŋyunti ŋun u lēēyee ní u dū u-Jipɔɔn ki dàkā-mi m béè-u, an nín dàá ŋá pu ḿ sòoǹ u-Jipɔɔnee pu kí tīī bin kaa sá Juuda yabee. Niinee, maa bālfì báà ubɔ isaŋki, 17kaa tí búntì Jeerusaleem kí cùú nyàab̀ bin péeǹ-mi ki kpántì akpambalee. M péēbúntì Bilaalibub tiŋkin dicilpu ní, boonee m nìn fātìń Damaasi. 18Ní abin ata boonee m nìn jɔ́m̀ Jeerusaleem kí béé Piyeer, ní ki kāl̀ u-cee iwiin saalku. 19Maa ti ká Yeesu kpambal diba ki kútì see Jaaki ti-Dindaan naal. 20Tin tin m ŋmàn̄-nee, m ŋmàn̄-tì Unimbɔti nimiin ní, maa mɔ́ntí. 21Boonee ní m búntì Siirii tiŋkin nì Siiliisii. 22Ŋyunti gbantee, Kriisitoo nikitiŋ ŋin bí Juudee tiŋkinee kaa láá béè-mi, 23bi péēgbìl̄ yii m nìn sàantí Kriisitoo yab dooooyee ki kíǹ ki bíī sòoǹ kɔŋkɔnnee fookii bɔmɔntiiti tin m nìn nyàab̀ kí kúntée, 24ní bi kíǹ ki bíī pàkà Unimbɔti m-pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\