GAALAATI 2

1Abin diba kpá saalku boonee, man nì Baarnaabasi gítì Jeerusaleem ki kpáaǹ Tiiti mun. 2M nín cūtì puee Unimbɔti di dàkā-mi ḿ cù. Ní m gāntì Kriisitoo nikitil kpilib ki kàan̄ ki tùkū-bi tibɔmɔntiil tin m sòoǹ bin kaa sá Juuda yabee kansikinee. Maa là ditundi din m túńee nì din m bíī tūǹee ń ŋá fam. 3Ní baa páb́ Tiiti un sá Greeki, m-tɔntɔnjutee yii ú gíí. 4Ama biba dɔ́miń ki ŋmālim̀ ti-kansikin ki mɔ́ntì yii bi sá ti-nabiyaamu ní kaa sá, bíǹ di bàà là ú gíí. An nibee ŋá soooo ki kɔ́ ti-kansikin kí cɔ̄ŋkì kí kpèè dibatɔl din ti cáá Yeesu Kriisitoonee, kí ŋmā kí gíiǹ-ti kuyuŋun. 5Taa péēpú-bi mpaan ŋyunti ŋubɔ poon báà fiii, tibɔmɔntiil baamɔni ń nīn bí ki tīī-ni. 6An yaa kíǹ bin bi yíì binikpaambee (bi yaa sá biŋyee, man ceeyee an kaa páb́, kun puee Unimbɔti kaa gàntī binib), binikpaambi kaa kútì tibɔti tiba m-bɔmɔntiiti tin m sòoǹee pu. 7Ali gba, bi ká yii Unimbɔti dū bin kaa sá Juuda yabee ki ŋúbiǹ-mi ḿ sòoǹ nì bi tibɔmɔntiil, kii u nín dū bin sá Juuda yabee ki ŋúbiǹ Piyeer puee. 8Di sá yii Unimbɔti un yāntì Piyeer kpántì Yeesu kpambal Juuda yab kansikinee di yāntì man mun kpántì u-kpambal bin kaa sá Juuda yabee kansikin. 9Ní Jaaki nì Piyeer nì Jaan, bin pu bi nyí yii bi sá Kriisitoo nikitil kpilibee, béè yii Unimbɔti di pú-mi an pɔŋŋu, ní bi tīī man nì Baarnaabasi kuboou ki dàkā yii ti-kɔkɔ ŋá ubaanti, timbi ń cù bin kaa sá Juuda yabee cee, bíǹ ń cù Juuda yab cee. 10Ama tin baba bi mēē-tee di sá yii tí taa súntí bisoodambi pu, tibɔti tin mun bí m-pɔbilin m ŋáańee dee. 11Ama, ŋyunti ŋun Piyeer nìn dɔ́miń Antiyɔsee, m nìn wòon̄-u u-nimiin, kun puee u yīntì. 12Di sá yii, kí wàatī ní binib biba ń nyānní Jaaki cee kí dāan̄ Antiyɔsee, u nì bin kaa sá Juuda yabee nìn kpáfí ki jīǹ tijin. Binib bin là báà ŋma ń gīfèe bāańee, ní u fāŋkì-bi, ní ki kíǹ ki bāal̀, kaa ti là u nì bin kaa sá Juuda yabee ń kpāfì. 13Ní Juuda yab bin kíǹee mun fɔ̃ɔ̃ u-biibiiu gbanti, ali gba ki téé Baarnaabasi mun ki kɔ́ǹ biibii gbantin. 14M nín ká yii baa ti bíī còom̄ deedee kii tibɔmɔntiil baamɔni nín sá puee, ní m lī Piyeer báà ŋma nimiin, yii: “Sii un sá Juuda yɔuee yaa kaa nɔ́ɔ́ Juuda yab bimbim, ní ki yaa fɔ̃ɔ̃ bin kaa sá Juuda yabee bimbimee, ba ŋá ní a là bin kaa sá Juuda yabee ń fɔ̃ɔ̃ Juuda yab bimbim?” 15Bi màl̄ timbi ti sá Juuda yab, kaa sá biniyaŋyambi bikpitib, 16nì míǹ kɔkɔee, ti nyí yii ti nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kííyee di yàntī ti kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin, an kaa sá Mooisi marab ŋúbitam pu. Ti mun fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kíí ní ki kpántì deedeedambi dimákal din ti cáá Kriisitoo puee, kaa sá marabee ŋúbitam pu. Di sá yii báà ubɔ kaa ŋūǹ kí kpántí deedeedaan Unimbɔti nimiin nì u-marab ŋúbitam pu. 17Ti nín nyàab̀ kí kpántí deedeedambi Kriisitoo puee, ti béè yii timbi mun sá binikpitib dee; mimmee Kriisitoo yàntī tikpitil wīintáaa? Aayee, kpataaa! 18Ama, m yaa fātìi máń kun m nìn gbáń ki wīīyee, m kpántì uyintil dee m-ba. 19Di sá yii marabee yāntì m kpíì ki nyáń marab taapu, kí ŋmā kí nīn bí ki tīī Unimbɔti. Man nì Kriisitoo di kpáá ndɔpuntikaa pu. 20M nín bí nee, kaa ti sá man di bí, Kriisitoo di bí m-ni. M nín bí dimaŋfalinee, Unimbɔti Jipɔɔn ní m fɔ̃ɔ̃ ki kíí, úǹ di néeń-mi ki dū u-ba ki tīī man pu. 21Maa kpèé Unimbɔti ŋanti fam. An yaa bàà sá Mooisi marab ŋúbitam pu ní unil dì kí kpántí deedeedaan Unimbɔti nimiinee, mimmee, Kriisitoo kpíì fam dee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\