GAALAATI 3

1Gaalaati yab bigbaambi, ŋma di gátì ni-nimiliŋ ní? Di sá yii bi nìn kàan̄ Yeesu Kriisitoo kúm ndɔpuntikaa pu bɔti, ní ni wál̀ míǹ kii foota ní bi dàkā-nee. 2M là kí bàlfì-ni tibɔbaantiil ní kíí-mi: ni nín ŋúb́ Mooisi marabee ní ni fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fām naaan ni nín fɔ̃ɔ̃ tibɔmɔntiil ki kííyee ní? 3Ni sá bigbaambi níiin? Ni kíĺ nì Unimbɔti Fām ki dī u-saŋŋu ní ki là kí kúntí nì ni-ba pɔ́ɔǹtamaaan? 4Mimmee, tin kɔkɔ ni kántèe ŋá fam deeyaa! An kaa ŋūǹ kí ŋá fam. 5Unimbɔti nín tìì-ni u-Fām ki ŋáań maamaacib ni-kansikinee, an sá ni nín ŋúb̀ Mooisi marabee pueeyaaa ni nín fɔ̃ɔ̃ tibɔmɔntiilee puee ní? 6Míǹ ní, “Abraam nìn fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí, ní Unimbɔti ká u-fookiiu un u cáá u-puee, ní ki yíiń-u deedeedaan.” 7Ní béé yii bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee di sá Abraam biyaamu. 8An lī Unimbɔti takaldau poon dooooyee ki síiǹ, yii anibul ŋin kaa sá Juuda yabee nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí puee ní Unimbɔti kpántí-bi deedeedambi. An pu ní u nìn tùkū Abraam tibɔmɔntiil nee dooooyee, yii: “Unimbɔti dàá dī sii pu ní kí bìin̄ anibul kamaa pu.” 9Mimmee, bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee kāntí dibiindi kii Abraam nín nìn fɔ̃ɔ̃ kí kíí ki ká dibiindi puee ní. 10Ama, mbusu bí ki tīī un là kí dī Mooisi marab pu kí ŋmátée, kun puee an ŋmàn̄ yii: “Tin kɔkɔwoooo bi ŋmàn̄ marab takaldau poon bí nīn ŋáańee, un sá kamaa yaa kaa ŋúb́ mimmee, mbusu bí ki tīī udaan.” 11Ní an cántì ki tùkū-ti yii ubɔ kaa ŋūǹ kí ŋúb́ marab kí kpántí deedeedaan Unimbɔti nimiin, yii: “Deedeedaan kāntí dimaŋfal u-fookiiu pu ní.” 12Marab nì fookii kaa sá ubaanti: di sá Unimbɔti takaldau poon lī yii: “Un yaa ŋáań min Mooisi marab lēe kɔkɔee di ŋmátí.” 13Ama Kriisitoo kpántì mbusudaan timbi pu ní ki nyántì-ti mbusu un marab cáańee poon, kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “Un kamaa bi yaa lúntì busub puee ń nīn sá-ni mbusudaan.” 14An di yì-tì ní Yeesu Kriisitoo puee bin kaa sá Juuda yabee kāntí dibiindi din Abraam nìn kée, ní ti nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí puee ní ti fòol̄ u-Fām min u nìn pɔ̃oǹee. 15Nnabiyaamu, tí dū binib nín ŋáań puee kí ŋmàntīǹ tibɔti nee. Unil yaa bɔ́ntì u-bɔti ki ŋmàn̄ ki ŋá takaldan ki nyīī u-ŋal kii mara nín síiǹ puee, nì min kamaa an sá kinibiki di ŋée, ubɔ kaa ŋūǹ kí kpìtāaa kaa ŋūǹ kí gbéeǹ tiba. 16Ní tin tin Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ Abraamee, u nìn pɔ̃oǹ ki tīī u nì u-maaliŋu ní. Unimbɔti takaldau poon kaa ŋmàn̄ yii, u nìn pɔ̃oǹ ki tīī Abraam biyaamu kupaau, u péēlī yii, u-maaliŋu, an dàkà yii u-maaliŋu poon unibaanti. Úǹ di sá Kriisitooyee. 17Tin tin m là kí lèe taapu sèé: Unimbɔti nìn bɔ́ntì u-bɔti ki sòon̄ ki síiǹ. Abin tilaafati tili nì mmuŋku nì saalaa boon ní Mooisi marab bāań. Marabee kaa ŋūǹ kí kpìtī Unimbɔti poondi kí yàntī dí ŋá fam. 18An yaa sá marab pu ní Unimbɔti dì ki tìì-ti u-gaajatee, mimmee an kaa sá u-poondi pu dee. Ama an sá Unimbɔti nín nìn pɔ̃oǹ Abraam yii u dàá tīī-u tigaajatee ní u tīī-u. 19Mimmee, ba pu ní bi yɔ́oǹ marab? Unimbɔti dū marab ki kútì dipoondi pu binib ń béé ikpiti nín sá kuŋyee, ní marabee ń nīn bí ki cí ŋyunti ŋun Abraam maaliŋu poon yɔu un pu u pɔ̃oǹ dipoondee ń dāá bàń. Unimbɔti tūuni di cáań marab ki dūu tīī Mooisi, ní úǹ dūu nāatì Israyeel yab. 20Unil yaa bí u-baba nì u-baba ki ŋá u-bɔtee, unàatil kaa bí, míǹ ní Unimbɔti u-baba di pɔ̃oǹ dipoondi. 21Mimmee, Mooisi marab jáà nì Unimbɔti poondi deeyaaa? Aayee, kpataaa! Unimbɔti yaa nìn tīī marab bin pu binib ŋūǹ kí dī kí ŋmátée, binib bàà ŋūǹ kí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin marab pu. 22Ama Unimbɔti takaldau poon bɔti tùkū-ti yii kitiŋ kɔkɔwoooo nib pīī ikpitin, mimmee bin yaa fɔ̃ɔ̃ ki kííyee ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti pɔ̃oǹee, bi nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kííyee pu. 23Kí wàatī fookii yuntiŋu ń bàńee, ti nìn pīī marab sarkaun ki cí fookii ń bàń. 24Marab di nìn cí-ti ki tin sāā ŋyunti ŋun Kriisitoo dāa bāańee an nín dàá ŋá pu tí ŋmā kí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin fookii puee. 25Fookii nín bāańee, marab kaa ti cí-ti. 26Kun puee ni nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kíí puee, ni-kɔkɔ kpántì Unimbɔti biyaamu. 27Di sá yii nimbi bin kɔkɔ bi fùl̄ Unimbɔti nyim, ni ŋá ubaanti nì Yeesu Kriisitooyee, ni kpántì kii Kriisitoo nín bí puee dee. 28Digàntil kaa ti bí Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee kansikin, kaa bí bin sá iyumbuee nì bin tɔ́ bi-bee kansikin, kaa ti bí bininjab nì binimpoobi mun kansikin, nimbi kɔkɔ kpáfì ubaanti Yeesu Kriisitoo pu. 29Kii ni nín sá Kriisitoo yab puee, ni kpántì Abraam maaliŋu poon yab ki ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ tigaajati tin Unimbɔti nìn pɔ̃oǹee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\