GAALAATI 4

1M dàá tí yòon̄ tibɔŋmantikaal tiba. Di sá yii un dàá fɔ̃ɔ̃ u-baa gaajawantee yaa dáá sá kibikee, baa ŋūǹ kí gàntī u nì uyumbu, ama ú mun di yì tikɔkɔ. 2U dáá bí binib bin ŋúb́-u ki kpèé u-wantee taapu ní ki cí ŋyunti ŋun u-baa yɔ́oǹee ń dāá bàń. 3Míǹ mbaantiim, ŋyunti ŋun taa láá béè Kriisitoo saŋŋuee ti nìn sá duulnya marab yumbui ní. 4An sāā ŋyunti bāańee, ní Unimbɔti túnní u-Jipɔɔn ní ki yāntì unimpu màl̄-u, ní ú mun bí Juuda yab marab taapu, 5an nín dàá ŋá pu ú fīī timbi bin bí mara taapuee kí dū-ti kí kpántí Unimbɔti biyaamuee. 6Kun dàkà yii ni lafun sá u-biyaamuee di sá Unimbɔti túnní u-Jipɔɔn Fām ti-pɔbiliŋin, míǹ di yì-tì ti yíì-u yii: “Ti-Baa.” 7Míǹ puee, aa ti sá uyumbu, a kíǹ ki sá u-biki ní. A nín sá u-bikee puee, ní u tìì-si u-gaajawanti. 8Dooooyee, naa nìn nyí Unimbɔti ní ki nìn sá awaa yumbui, awaa ŋin kaa sá Unimbɔti, kaa máaǹ bí nɔ́ɔ́-ŋee. 9Kɔŋkɔnnee, ni béè Unimbɔti, an dàkà yii Unimbɔti di béè-ni. Ba ŋá ní ni gítī là kí gítí duulnya marab bin kaa cáá mpɔn, kaa bí tibanee taapu kí nīn sá bi-yumbui kii dooooyee? 10Ni gàntī iwiin iba yii i sá ikpaan, ki gàntī iŋmal nì iyunti nì abin mbaantiim. 11An puee, m fàŋkí yii digìńdi din m gīī ni-puee ń taa ŋá fam. 12Nnabiyaamu, m mèé-ni yii ní nīn bímaan kii mamee, ali kii man mun nín nìn gíiǹ m-ba kii nimbee. Ama naa ŋá-mi tibeeee! 13Ni nyí yii m-weeni di nìn yāntì m sòon̄ nì ni tibɔmɔntiil mpeepeekaam. 14Nì min kamaa m-weeniee bàà nìn ŋūǹ kí yàntī ní gīiǹ-mee, naa kpēē-mi famaaan kaa núutiǹ-mi. Ali gba, ni nìn gítī fɔ̃ɔ̃-mi kii Unimbɔti tūuŋŋuaaa Yeesu Kriisitoo u-bee. 15Ba ŋá ní an kaa ti mɔ̄ǹ-ni kii dooooyee? Di sá yii m ŋūǹ kí sòoǹ ni-pu yii, ni yaan ŋūǹ, ni bàà lèekī ni-nimiliŋ kí tīī-mi. 16Ibaamɔn in m sòoǹ nì nee puee ní naa ti là m-bɔtaaa? 17Binib nee nín cáá bi-ba ki nākantíǹ-ni dinakándi diŋyee, dàá sá dimɔntiil, bi là kí yàkatī man nì ni kansikin ní, kí dáaliń-ni kí nákaǹ bi-ba. 18An máaǹ tin ŋān̄ee pu ní unil ń dū u-ba kí nákaǹ-si kí nīn cá jaanjaan, kaa sá m yaa bí ni-kansikinee baba. 19M-bineeŋkaamu, an tí wù-mi tikpil kii imatiŋweenee kí nīn cí ŋyunti ŋun ni dàá dāá kpántí kii Kriisitoo nín bí puee. 20M yaan bímaan ni-kansikin ŋyunti nee kí ŋmā kí béé m nín dàá sòoǹ-ni puee! Kɔŋkɔnnee, m bíī yáliŋkí ni-pu. 21Nimbi bin là kí nīn bí Mooisi marab taapuee, tùkùmaan-mi, naa gbìl̀ marab takaldau poon bɔtaaa? 22Di sá yii an ŋmàn̄ yii Abraam nìn màl̄ mbininjabiyaamu muli, kiba sá unimpuyumbu biki ní kin kíǹee sá unimpu un yì u-bee biki. 23U màl̄ uyumbu biki nniyaamin, ama ní unimpu un yì u-bee biki màaltam sá Unimbɔti pòontam. 24Tibɔti nee ŋūǹ kí nīn sá-ti tibɔŋmantikaal: binimpoobi bili gbanti ŋūǹ kí dàkà min ní Unimbɔti nìn bɔ́ob́ u nì binib kansikinee. Bi nín nìn bɔ́ob́ tin Siinaayi jool puee di sá Agaar ní ki màal̀ ŋyumbubiyaamu. 25Agaar gbanti sá Siinaayi jool din bí Bilaalibub tiŋkinee, ní ki sá Jeerusaleem nì u-biyaamu mun bí kuyuŋun díǹ pu nan ní. 26Ama Jeerusaleem un bí yilpuee sá un yì u-bee, úǹ di sá timbi na. 27Kun puee an ŋmàn̄ yii: “Unimpuŋmaŋmanti un kaa ŋúń ki màl̄ ki kée, án nīn mɔ̄ǹ-si! Sii un kaa nìn nyí imatiŋween ki kée, á nīn kūuntí nì dipɔɔpindi! Kun puee unimpu un bi cāntèe màl̄ mbiyaamu ki jítiǹ unimpu un cáá calee.” 28Nnabiyaamu, míǹ ní nimbi sá Unimbɔti pòontam biyaamu, kii Isaaki nín nìn sá puee. 29Dooooyee, kibiki kin bi màl̄ nniyaaminee nìn páb̀ kibiki kin Unimbɔti Fām yāntì bi màl̄ee, ní ali nìn díǹ an gbíntìi sá míǹ ní. 30An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii ba ní? An ŋmàn̄ yii: “Jà unimpuyumbu nì u-biki, u-biki nì unimpu un yì u-bee biki kaa máaǹ kí yàkatī bi-baa gaajawanti.” 31Míǹ puee, m-nabiyaamu, timbi sá unimpu un yì u-bee biyaamu ní, taa sá unimpuyumbu biyaamu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\