GAALAATI 5

1Kriisitoo nyántì-ti kuyuŋun tí nīn tɔ́ ti-ba ní. Míǹ puee, ní nīn bímaan dibatɔlee ni, kí taa gítī kɔ́ kuyuŋun. 2Ní pīlfìmaan-mi! Man Pɔɔl bíī tùkù-ni yii, ni yaa yāntì bi gíí-nee, naa ti bíī páatí tiba Kriisitoo pu. 3M dàá gítī bùsì kí tùkù uninja sá kamaa un yaa yāntì bi gíí-uee, yii an bàlfī ú nīn ŋúb́ Mooisi marab kɔkɔ ní. 4Nimbi bin kɔkɔ nyàab̀ kí nīn bí deedee Unimbɔti nimiin nì marab ŋúbitam puee, ni nì Kriisitoo yākatì tɔbin, ni nyáń Unimbɔti bìintamin. 5An yaa sá timbee, ti máká ní ki kā ki cí kí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin, kun puee ti fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kíí ní Unimbɔti Fām bí ti-ni. 6A yaa kpántì Yeesu Kriisitoo yɔuee, a yaa gííyaaa a yaa kaa gííyaaa, an kaa páb́, kun di páb́ee di sá a-fookiiu ń nīn tūǹ ditundi nì dineendi. 7Ni nìn còom̄ tiŋan. Ŋma di līkiǹ-ni ní gbèen̄ kí taa ti gbìl̄ kí tīiǹ ibaamɔn ní? 8An kaa sá un di yíì-ni ní nīn nɔ́ɔ́-uee cee ní tíǹ nyánní. 9Kpɔnɔ nyɔkɔŋu fiii di yàntī kpɔnɔ saabu kɔkɔ jɔ́ḿ. 10Ama man máká ni-pu yii ti-Dindaan puee naa làá kpántí ni-landɔkɔi. Un di yaa cáań fìkìlfikil ni-kansikinee, báà udaan yaa yāntì ki sá un, ditafadaaldi dɔ̄ ki cí-u. 11Nnabiyaamu, m yaan bíī tùkù binib yii an máaǹ bí gííyee, ba pu ní bi bàà gítī páb̀-mi? M yaan lī míǹ, Kriisitoo dɔpuntikaaŋu bɔti kaa bàà sá tibɔti tin páb̀ binibee. 12M bàà là bin páb́-ni ní gííyee ń cù bí fàatī-bi. 13Míǹ puee, nnabiyaamu, ni ká yii Unimbɔti yíiń nimbi ní nīn bí dibatɔlin. Ní taa lákatí dibatɔlee pu kí nīn ŋáań min ni-bimbikpitim sée, ama ní nīn néeń tɔb kí nīn tútuǹ tɔb. 14Di sá yii marab kɔkɔ taapu di sá unee, yii: “Á nīn néeń a-juti kii sii a-bee.” 15Ní kpèè tiŋan: ni yaa bí ki júntí tɔb ki cátikí tɔbee, ni dàá kúntí tɔb dee. 16Tin m tùkù-nee di sá yii ní yàntī Unimbɔti Fām ń kpòotī-ni, kí taa nín̄ nɔ́ɔ́ min ni-bimbikpitim bàlfēe. 17Di sá yii, ti-bimbikpitim nín là min miŋyee, Unimbɔti Fām kaa là míǹ, ní min min Unimbɔti Fām lèe, ti-bimbikpitim mun kaa là míǹ. Tiwan tilee jáaǹ tɔb ní. An di yì-tì ní taa ŋūǹ kí ŋá min ti bàà là kí ŋée. 18Ama Unimbɔti Fām yaa kpòotī-nee, naa ti bí Mooisi marab taapu. 19An kaa pɔ̄ɔ̄ á béé mbimbikpitim nín tūǹ atuun ŋiŋyee: míǹ di sá tilaakpaal, tijɔkɔndi, bimaramɔntiibi fátam, 20diwaatootil, dinyɔɔjil, kináŋ, kujaau, kudòŋu diŋuul, ikummunti, diyakatil, digàntil, 21nnimidiki, ndanyoon, mpoo, nì tin kɔkɔ náań nì tibɔti neeyee. Kii m nín nìn tùkū-ni puee, m tí bíī kpáafí-ni yii bin ŋáań an bɔti gbantee kaa dāa kɔ́ò Unimbɔti beelin. 22Ama, dibil din Unimbɔti Fām yàntī unil ń lòoǹee di sá dineendi, dipɔɔpindi, ŋgbansɔŋfi, kimɔtii, á nīn sūǹ binib saai, kí nīn ŋáań tiŋan, kí nīn bí deedee, 23kí nīn mɔ̄, kí ŋúb́ a-ba. Mara ubɔ kaa bí ki jáà nì an bɔti gbanti. 24Di sá yii Yeesu Kriisitoo yab dū bi-bimbikpitim nì tin mi néeń ki lèe ki kpáá ndɔpuntikaa pu. 25Unimbɔti Fām nín tīī-ti dimaŋfalee, tí yàntī u-Fāmee ń kpòotī ti-bimbim mun. 26Tí taa nín̄ yòontí ti-ba yilpu, kí taa nín̄ tákà tɔb tibɔti, kí taa nín̄ cáá ipoompoon tɔb pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\