GAALAATI 6

1Nnabiyaamu, ni yaa cúú ubɔ bíī ŋáań ikpitee, nimbi bin Unimbɔti Fām kpòotēe ń ŋá soooo kí gíiǹ-u nsammɔnti poon, ní kí nīn kpèé ni-ba tiŋan ki mun ń taa lítí ni-ba. 2Ní nīn tútuǹ tɔb ni-gìŋ́ŋi poon, mimmee, ni bíī ŋáań min Kriisitoo marau lèe dee. 3Ubɔ yaa dākafì yii u bí tiban ní kaa bée, udaan kíiĺ u-ba ní. 4Báà ŋma ń cɔ̄ŋkì u-ba kí kpèè u-tuuŋŋi, ní u yaa làá nín gāā u-bindaaa ú gāā an nīn sá a-ba ŋmaniŋma tuuŋŋi pu, ú taa dū kí ŋmàntīǹ u-jutiibi yaŋ pu. 5Di sá yii báà ŋma máaǹ kí kpèè u-ba bɔti ní. 6Un bi yaa dàkà Unimbɔti bɔtee, udaan máaǹ kí lēēu-wanti tin kɔkɔ u cááyee poon kí tīī un dàkà-uee. 7Taa nín̄ kíiĺmaan ni-ba: baa gbíilíǹ Unimbɔti. Di sá yii kun unil yaa búĺee, kúǹ ní u dāa cēē. 8Un ŋáań min u-bimbikpitim lèe búĺ u-bimbikpitim dee, ní kí dāá cā ŋkúm; ama un ŋáań min Unimbɔti Fām lèe búĺ Unimbɔti Fām dee, ní kí dāá cā mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa kúntée. 9Tí taa gīī kí gbèen̄ tiŋan diŋal; ti-wunti yaa kaa yɔ̄tì, ŋyunti yaa láā bāań, ti dàá dāá fɔ̃ɔ̃ tipaal. 10Míǹ puee, ŋyunti ŋun poon ti cáá mpaan nee, tí nīn ŋáań báà ŋma tiŋan, ama cilinjee tí nīn ŋáaḿmaan timbi nì bin pēēnnimbɔtisanee tiŋan. 11Kpèèmaan, m nín dū m-ŋal ki ŋmàn̄ tiŋmaŋmabti an gbìfì puee! 12Bin téekí-ni ní gííyee là binib ń nīn nyí bi-pu dee. Kun pu bi ŋáań mimmee di sá baa là kí ká digìńdi Kriisitoo dɔpuntikaaŋu pu. 13Di sá yii bin gífèe bi-ba kaa ŋúb̀ Mooisi marab. Kun pu bi là ní gííyee di sá bi là kí gāā bi-biŋŋi yii, ni-wunti daaŋku nee, bíǹ di páb́-ni ní ni ŋá. 14Maa là kí gāā m-bindi tiba pu kpataaa an yaa kaa sá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo dɔpuntikaaŋu baba pu. Man ceeyee duulnya kpíì ndɔpuntikaa pu, ní duulnya ceeyee man mun kpíì ndɔpuntikaa pu. 15A yaa gííyaaa a yaa kaa gííyaaa, an kaa páb́, tin páb́ee di sá á kpántí unipɔɔn. 16Bin kɔkɔ dàá nɔ́ɔ́ min m lī nee, Unimbɔti ń tīī-bi ŋgbansɔŋfi kí sɔ̄ bi-saai, ki kpáaǹ bin sá Israyeel yab kīŋkiŋ Unimbɔti nikitilee. 17Kí péēyòon̄ díǹ kí nīn cá, ubɔ ń taa ti ŋá-mi digìńdi, kun puee m-wunti buŋwati di sá Yeesu daanti. 18Nnabiyaamu, ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-pu! Ameen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\