EEBRU 1

1Dooooyee, Unimbɔti nìn dī u-bɔnaatiliibi pu nì nsambiyaamu tikpil pu ki sòon̄ nì ti-naanjab ŋfunyɔm tikpil. 2Ama iyunti in sá ijoolkaa nee poonee, u dī u-Jipɔɔn pu ní ki sòon̄ nì ti. Unimbɔti dī u-Jipɔɔn gbanti pu ní ki náań duulnya nì tin kɔkɔ bí duulnyanee. Úǹ ní Unimbɔti lēēní ki dū tikɔkɔ ki ŋá u-ŋaan. 3U-pu ní ti kāntí Unimbɔti nyooti nín jìl̀ miŋyee, úǹ di sá Unimbɔti naŋku, ní ki cáá u-nyɔɔbundi din sá mpɔnee ki ŋúb́ duulnya kɔkɔ. U fíntì ti-kpitii. Boonee ní u nín jɔ́ḿ yilpu ki cūtìi kāl̀ Unimbɔti mpɔŋkpaandaan ŋaŋgiil pú. 4Kii Unimbɔti Jipɔɔn nín jítiǹ itūun puee, míǹ ní u-yindi mun tí jítiǹ itūun yiŋŋi. 5Di sá yii Unimbɔti kaa lī ntūun ŋubɔ dalba yii: “A sá m-Jipɔɔn, binib ń béé díǹ yii man di màl̄-si.” Waa láá sòon̄ ntūun ŋubɔ pu yii: “Man di dàá nīn sá ŋu-Baa ní ŋú nīn sá man Jipɔɔn.” 6Ŋyunti ŋun u dū u-Jipɔŋkpiliu gbanti ki túnní duulnya poonee, u bí yii: “Unimbɔti tūuni kɔkɔ ń gbàan̄ kí nyɔ̄ŋkì-u.” 7Kpèè Unimbɔti nín sòon̄ itūun pu yii i sá kuŋyee sèé, yii: “Itūun yáb̀ kii kubuŋuee, ní ki tūǹ úǹ tundi, ní ki tùm̀ kpāŋkpam kii ŋŋmee ki ŋáań u-tundi.” 8Kpèè u nín sòon̄ u-Jipɔɔn pu miŋyee sèé, yii: “Unimbɔti, a-beejal péēbí ní kí nīn cá jaanjaan. A dàá jī a-beel nì deedee ní. 9A néeń tin bí deedeeyee ní ki ná tin kaa ŋān̄ee, an pu ní Unimbɔti, a-Nimbɔtiu, lútì-si, ki sītì a-pu dipɔɔpindi, ki kāaǹ-si tinyool kakaaŋu, a jítiǹ a-jutiibi kɔkɔ.” 10Ní Unimbɔti gítī bí yii: “Ŋkilkaaminee, sii ti-Dindaan di nìn náań kitiŋ, a-ŋalii ní a dūu náań kutagbɔŋu. 11Tíǹ kɔkɔ dàá dāá púĺ ní kí sátí kii dibɔkutilee ní kí kpú, ama sii dàá nīn péēbí ní. 12A dàá dāá kpáb́ yilpu nì taapu kii kukampeeuee, ní kí cáań tipɔn kí kpántí kii bi nín pèetī dibɔkutikpikil kí dū dipɔndi kí pèen̄ puee. Ama sii dàá nīn péēgbíntì ki bí min a bée ní, aa làá púĺ jaanjaan.” 13Unimbɔti kaa láá lī ntūun ŋubɔ dalba dalba yii: “Kàl̄ m-ŋaŋgiiliŋu pú yéè kí nīn cí ŋyunti ŋun m dàá dū a-nannanliibi kí bíĺ a-taapu á tāā-bee.” 14Unimbɔti tūuni di kaa sá bin kɔkɔ sá ŋfām ki bí ki tūǹ Unimbɔti tundeeee? U tūnní-bi ní bi dòoń ki tútuǹ bin dàá ká difiilee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\