EEBRU 10

1Juuda yab marab kaa nìn baasii dàkà tiŋan tin Yeesu dàá cáań-tee mbaamɔmin, an nìn péēsá kunaŋu ní. Di sá yii bi nìn péēŋáań saraabi gbanti míǹ ní abintil sá kamaa an kaa kúntí, ama ní an kaa ŋūǹ kí yàntī bí kpántí bimɔntiibi páaa kí sútí kí pìl̄ Unimbɔti. 2Bin bin nìn ŋáań tiwaŋkuti saraabi ki tìì Unimbɔtee yaa nìn ŋá saraa míǹ diba pu bi-kpitii lēēyee, kɔnampu bi bàà nìn gbēeǹ disaraaŋal dooooyee, kun puee baa ti nyí yii bi cáá ikpiti iba bi-pu. 3Ibaamɔnee, an saraabee sá kí nīn téetí binib abintil kamaa bi-kpitii pu ní. 4Kun puee inajaa nì iŋɔjaa fatikuu kaa ŋūǹ kí lēē ikpiti jaanjaan. 5An pu ní ŋyunti ŋun Kriisitoo dàá nīn dòoń duulnyanee, u bí Unimbɔti yii: “Aa là saraabi bin bi ŋáań ki tìì-si á dū bi-kpitii kí pɔ̄-bee, kaa là saraabi bin bi ŋáań ki jáaḿ-see. Man ní a tīī tiwun ḿ dū-tì kí ŋá saraa kí tīī-si. 6Saraabi bin bi ŋáań kí dū tiwaŋkuti tin bi kūūyee kí wò ŋŋmi kɔkɔee kaa fáatí-si, saraabi bin bi ŋáań ki tìì-si á dū bi-kpitii kí pɔ̄-bee kaa fáatí-si. 7An pu ní m bí yii: Unimbɔti, m sèé, m dàá cùú ŋá min dàá fáatí-see, Kii an nín péēŋmàn̄ m-pu min ki yɔ́oǹ a-takaldaunee.” 8Yeesu dá láá péé ki lī yii: “Aa fáatí saraabi bin bi ŋáań ki jáaḿ-see, kaa fáatí saraabi bin bi ŋáań ki tìì-si á dū bi-kpiinti kí pɔ̄-bee.” U nìn lī míǹ nì min kɔkɔ mara di pú nsan yii bí nīn ŋáań saraabi gbanti mimmee. 9Boonee ní ki nìn lī yii: “An pu ní man bí yii: M sèé, Unimbɔti, m dàá cù kí ŋá min fáatì-see.” Ní u lafun dɔ́miń ki kpītì nsaŋkpiki ŋun binib nìn dī ki nɔ́ɔ́ Unimbɔtee ní ki náań mpɔɔn. 10Yeesu Kriisitoo dɔ́miń ki ŋá min fáatì Unimbɔtee. U nín dū u-ba ki ŋá saraa diba pu ki kúntì saraabee pu, u-saraauee di fíntì ti-kpitii. 11Baabadalee usaraaŋal yú u-tundi laŋki ní, ní ki ŋáań bisaraabaantiibi múlmul, ama ní an saraabee kaa ŋūǹ kí lēēunil kpitii. 12Ní Kriisitoo úǹ dū u-ba ní ki ŋá saraa un bí kí nīn cá jaanjaanee diba pu timbi kpitii pu. Boonee ní ki cūtìi kāl̀ Unimbɔti ŋaŋgiil pú. 13U kā niin ki cí ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá dāá dū u-nannanliibi kí ŋá u-taapu ú tāāyee. 14Di sá yii saraabambaanti ní u ŋá ní an fíntì binib kpitii ní saraa gbantee cáá mpɔn kí nīn cá, kí gàntī-bi kí yɔ́oń bí nīn ŋān̄ Unimbɔti nimiin. 15Unimbɔti Fām lī yii míǹ ní an lafun sá. Mpeekaamee mi bí yii: 16“Ti-Dindaan bí yii dipoondi din m dàá dāá líí-bi ŋyunti gbantee sèé: M dàá dāá dū m-marab kí ŋá bi-pɔbiliŋin ní bí ŋmā kí nīn nyí min m lèe, ní kí tí ŋmà marab gbanti bi-landɔkɔin bí ŋmā kí nīn ŋúb́-bi kí taa súntí.” 17Ní nliliitiimee mi gítī bí yii: “Maa làá dāá gítī téetí bi-kpitii nì bi-yìntitam pu dalba dalba.” 18Di sá bi yaa dū unil kpitii ki pú-uee, an kaa ti cáá saraa ubɔ ú gítī ŋá ikpitee pu. 19An puee nnabiyaamu, Yeesu nín kpíì ki nyántì u-fatikuuee ní nsan dɔ̃oǹ tí jītí kí kɔ́ circir páaa laŋki laakin Unimbɔti bée. 20An sá nsampɔɔn ŋun tìì dimaŋfalee ní Yeesu pīitì-ti. Ŋŋaabu ŋun nìn pītì circir laŋki nì circir páaa laŋkee ní u cúū cátì an nín dàá ŋá pu tí jītí kí kɔ́ circir laŋki Unimbɔti nimiinee. Ŋŋaabuee di sá u-wunti. 21Ti nín cáá usaraaŋakpil un Unimbɔti kāaǹ u-dicaŋku puee, 22tí sútí kí pìl̄ Unimbɔti nì dipɔbil diba nì dimákabaamɔndi, kí fíntí ti-pɔbiliŋ poon ilandɔkɔkpiti án nyā dándan, kí dū nnyim min ŋān̄ circiree kí fàl̀ ti-wunti ń nyā circir, 23kí nīn gbíntì ki ŋúb́ ti-mákal din ti lì yii ti cááyee gbīm gbim, kun puee u nín pɔ̃oǹ yii u dàá ŋá miŋyee, u dàá lafun ŋá míǹ ní. 24Tí nīn ŋúb́maan tɔb tiŋan kí nīn nyàatī tɔb, ti-neendi ń mòtīí nīn wīintí, kí nīn ŋáań atummɔnti, 25kí taa fá Kriisitoo nikitil kpafil kii biba nín dū ki fá pu kaa ti dòońee, ama nín̄ tììmaan tɔb kunyannyaau kun puee nimbi ni-ba nyí yii ŋwiin ŋun ti-Dindaan dàá gítińee tɔ́obiń. 26Ti yaa béè ibaamɔn ní ki fɔ̃ɔ̃-i, ní boonee ti gbíntì ki nìkì ki ŋáań ikpiti ti nín là puee, tí béé yii saraa ubɔ gítī kpá bí ŋá án lēē ti-kpitii. 27Ama tin kíǹ tí nīn cée di sá ditafadaalkpaandi din sá ŋŋmi ki gà lìblib ki dàá wò Unimbɔti nannanliibee. 28Un yaa nìn yīntiǹ Mooisi marab, ní binib bili kii bita yaa lēēseera yii bi ká u nín yīntì puee, bi kù-u ní baa sūǹ u-saai. 29Ní kpèè ditafadaaldi dilar ní un kpēēUnimbɔti Jipɔɔn fam kaa dū fatiku un Unimbɔti dū ki líì-ti dipoondee ki yíiń tibee máaǹ? Ama fatikuee ní bi dūu fíntì u-kpitii, ní boonee u kíǹ ki kɔ̄ntí Unimbɔti Fām min min pú-u an yimɔɔlee diŋuul. 30Ti nyí, an sá Unimbɔti di lī yii: “An sá man Unimbɔti di dàá dāá tò ipɔntoon, man di dàá dāá pà tipaal,” ní ki gítī bí yii: “Man di dàá dāá sòoǹ m-samaau bɔti.” 31Sii un yaa kɔ́ Unimbɔti un bí nee bɔtinee, an dɔ́ò sii pu! 32Téetímaan ŋkpikim ni nín nìn fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kíí ki ká ŋwalfi ŋuŋyee, nì falaabi bin ní ni nìn jíń tikpil kaa fātìi tɔ́ee. 33Iyunti ibee bi sìí-ni, iyunti ibee bi cáǹ-ni diniwul nimiin ki sàantí, iyunti ibee ni bí ki sūǹ bin bi sàantée saai. 34Míǹ ní ni nì bisarkadambi yākatì bi-falaau, bi yaa cúú ni-wanti ki fɔ̃ol̀ an kaa páb́-ni, ni-pɔbiliŋ sòm̀ kun puee ni nyí yii ni cáá tigaajamɔntiil tin dàá nīn bí jaanjaanee an dɔ̄ yilpu. 35An puee ní taa páatí ni-mákal, ipaatikpaan dɔ̄ ki cí-ni. 36An máaǹ ní nīn cáá dipɔɔndi ní kí ŋmā kí ŋá min Unimbɔti lèe kí wàatī ní kí nín ká tin u pɔ̃oǹee. 37An bí kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee yii: “An kíǹ ŋyunti fiii nàanyɔkɔ ní un dàá dāan̄ee ń bàń, an kaa làá ti yúntí. 38Un bí deedee m-nimiinee fookiiu pu ní u dàá ŋmátí, ama u yaa gítì u-boonee, maa dāa gítī fáatí u-bɔti.” 39Taa sá bin gítí bi-boon ki wáŋkée, ama ti sá bin fɔ̃ɔ̃ ki kíí ki cáá dimaŋfalee ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\