EEBRU 11

1Á nīn cáá fookiiyee taapu sá yii: á nīn cɔ́tí tiwan tin pu a mákée, ama aa wāĺ-tì ní ki nyí yii tì bí. 2Fookii un Unimbɔti nib dooooyee yab nìn cááyee pu ní bi ká disindi Unimbɔti cee. 3Fookii un ti cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní ti nyí yii an sá nì u-nyɔɔbundi ní u dū ki náań duulnya, di sá duulnya wanti tin kɔkɔ ti wāĺ nee nyánní dinyɔɔbundi din taa wāĺee poon ní. 4An sá fookii un Abeel cáá Unimbɔti puee di yì-tì saraa un u ŋá ki tīī-uee ŋān̄ ki jítiǹ Kayeen yɔu. U-fookiiu gbanti pu ní u kpántì deedeedaan Unimbɔti cee, kun puee Unimbɔti fɔ̃ɔ̃ u-saraau. U-fookiiu puee, nì min kɔkɔ u kpíìyee, u-bɔti bí bi sòoǹ díǹ. 5Eenɔki fookiiu un u cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní waa kpíì, Unimbɔti yɔ̃oǹ-u ki cáá-u ki jɔ́miǹ u-cee ubɔ kaa ti ká-u. Unimbɔti takaldau poon lī yii Eenɔki nìn péēfáatì Unimbɔti dooooyee ní ki wāatì u dāa nín yɔ̃oǹ-u. 6Unil yaa kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee, udaan kpá kí fáatí-u. Di sá yii un là kí sútiń kí pìl̄ Unimbɔtee máaǹ kí nīn nyí yii Unimbɔti bí, ki tìì bin nyàab̀-u nì dipɔbil dibee ipaati. 7Fookii un Noowee cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní Unimbɔti nín kpáafì-u yii nnyiŋgbeen dòońee, u fɔ̃ɔ̃ ki kíí kaa láá ká-mì, ní ki kíĺ ki bíī kpáà meela un poon u nì u-dicaŋku dàá kɔ́ kí ŋmátée; u-fookiiu un u cáá Unimbɔti puee di dàkā duulnya yab bɔkpil ní úǹ kpántì deedeedaan Unimbɔti nimiin. 8Fookii un Abraam cáá Unimbɔti puee ní Unimbɔti nín yíiń-u ki bí ú yīkì u-tiŋkin kí nīn cá kitiŋ kin u dàá pòon̄ kí tīī-uee nee, ní u lafun yíkì míǹ kaa nyí laakin pú ní u túĺ ki cée. 9Nì fookii un u cáá Unimbɔti puee ní u bàn̄ kitimpooŋkaain ki gāā tanti ki kɔ́ò kii unicaanee, míǹ ní Isaaki nì Jaakɔb bin mun nìn yíkì ki tɔ́kɔǹ dipoondi gbanti puee nìn gāā tantib ki kɔ́ò. 10Di sá Abraam nìn kā ki cí kitiŋkpaaŋŋi kin diiŋŋi Unimbɔti u-ba kítì ki máń, ŋi yú ki pɔ̄ɔ̄yee ní. 11Fookii un Saaraa cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní nì min kɔkɔ u nìn púĺ ki jítì mmaal puee, u ŋúń ki màl̄ ki kpántì ditimbundi na, kun puee u nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Unimbɔti nín pɔ̃oǹ miŋyee, u dàá ŋá míǹ.^fc^ 12Míǹ ní Abraam unibaanti un púĺ ki jítì mmaal puee màl̄, u-naantiibi būtì nnibiim an kpátì kii iŋmalbijaayee, baa ŋūǹ kí kàaǹ-bi ali kii bi nín kaa ŋūǹ kí kàaǹ dibul din dɔ̄ tiŋku gbandee puee. 13Nì fookii poon ní an nibee kɔkɔ dūu kpíì kaa kpáàā fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti nìn pɔ̃oǹee, ama bi ká tì nín páaǹní ndan ki dòońee, ní bi jáam̀-tì, ní ki bí yii bíǹ sá binicambi ní ki kɔ́ò duulnyan. 14Bi nín sòoǹ miŋyee dàkà ki cántí-ti yii bi bíī nyàab̀ kitiŋ ní kí nīn kɔ́ò. 15An yaa nìn sá kitiŋ kin poon bi nìn yíkèe pu ní bi yaa nìn bíī yáliŋkée, bi bàà nìn ŋūǹ kí fàtīí nīn gítí niinaa! 16Ama ibaamɔnee, bi nìn baasii nyàab̀ kitimmɔntiii ní, an dàkà yii yilpu tiŋki. An pu ní bi nín yíì Unimbɔti yii bi-Nimbɔtiuee, an kaa cáá-u icoo kun puee u bɔ́ntì-bi kitiŋ ki yɔ́oǹ yilpu. 17- 18Fookii un Abraam cáá Unimbɔti puee di yì-tì ŋyunti ŋun Unimbɔti nìn cɔ́ŋkì-u ki bí yii ú dū u-jipɔmbaabil Isaaki kí ŋá-u saraayee, waa nìn ŋmɔ́ mmɔ́ɔn ki là kí dū-u kí ŋá saraa, nì min kɔkɔ úǹ Abraam ní Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ yii: “Isaaki di dàá bùtī a-maaliŋu ŋun dàá dāá fɔ̃ɔ̃ a-yindee.” 19U nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii u yaa dū u-biki ki ŋá saraa ki tīī Unimbɔti, Unimbɔti dàá fàtīí fìkitī-kì, míǹ ní an lafun ŋá kii u fīkitì-kèe. Unimbɔti gíiǹ u-biki ki tīī-u kun puee Abraam ŋman nìn péēkūū-kì ní. 20Fookii un Isaaki cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní u nìn mēēUnimbɔti ki bīiǹ Jaakɔb nì Eesayu pu, án nīn ŋān̄ kí tīī-bi fool boon. 21Fookii un Jaakɔb cáá Unimbɔti puee di yì-tì u nín púĺ ki cīkiǹ ŋkúmee, u mēēUnimbɔti ki bīiǹ Jooseefi biyaamu liitil pu ki nyīī u-kpɔndɔŋu pu ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti. 22Fookii un Jooseefi cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní u nìn nyí yii Unimbɔti dàá dāá nyāntí Israyeel yab Eejipiti tiŋkin, an pu ní u nín púĺ ki tɔ́ob́ ŋkúmee u tùkū-bi ki síiǹ yii bi yaa láā nyántì-bi bi kùǹee, bí dāá kpáaǹ u-kpabiŋ. 23Fookii un Mooisi baa nì u-na nìn cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní bi nín màl̄ Mooisee, bi dū-u ki bál̀ ali iŋmal ita, kun puee bi nín ká kibiki nín ŋān̄ miŋyee baa ti fāŋkì ubɔti marau un u yɔ́oǹ yii bí kpò mbiyaamuee. 24Fookii un Mooisi cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní u nín wíiǹee, u yíì yii waa là kí nīn sá ubɔti Faraaɔn bisal jipɔɔn, 25ki là kí nīn bí Unimbɔti nikitilin bí kpāfì bi-kɔkɔ kí sàaǹ. Míǹ mɔ̄ǹ-u ki jítiǹ ú nīn bí ikpitin ki jīǹ mmɔn ŋun kaa làá yúntée. 26U ká yii, ú jī falaa kii Kriisitoo nín dàá dāá jī uŋyee ŋān̄ ki jítiǹ Eejipiti gaajawanti kɔkɔ, kun puee u nìn wāĺ ipaati in bí nyɔkɔpuee ní. 27Fookii un Mooisi nìn cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní u nìn yíkì Eejipiti tiŋkin, kaa fāŋkì diŋuul din ubɔti fɔ̃ɔ̃yee pu, ní ki ŋúb́ Unimbɔti un baa wāĺee bɔti an píkí gbīm gbim kii u wāĺ-uee. 28Fookii un u cáá Unimbɔti puee di yì-tì u nìn fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti nyɔkɔ ki jíń apibil jiŋaaliu, ki yāntì bi dū ipiiyee fatikuu ki ŋmītì mpunyɔmu pu, an nín dàá ŋá pu ntūun ŋun dàá kpò Eejipiti yab jipɔŋkpilibee ń taa gbēēIsrayeel yab báà ubɔee. 29Fookii un Israyeel yab cáá Unimbɔti puee ní bi dūtì dimɔɔmandi kii kitiŋkuliŋŋee, ama Eejipiti yab mun mākaǹ kí dùtī ní dimɔɔl dū-bi ki náĺ. 30Fookii un Israyeel yab cáá Unimbɔti puee di yì-tì bi nìn cūtì ki cɔ̃om̀ ki māntì Jeeriikoo tiŋki, iwiin iluli dalee agun cúū kpīkitì ki lítì. 31Fookii un Raabi kinimpulaakpaayee nìn cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní baa nìn kūū-u ki kpáaǹ binikpitib kun puee u nìn ŋá tiniti ki fɔ̃ɔ̃ binib bin bi nìn tú bí cù kí cɔ̄ŋkì kitiŋee. 32M dàá gítī lì yii ba? Mpaan kaa bí-mi ḿ sòoǹ Geedeeɔn, Baraaki, Samsɔn, Jeefitee, Dafiidi, Samueel nì Unimbɔti bɔnaatiliibi pu. 33Bi fookiiu un bi cáá Unimbɔti puee di yì-tì ní bi nìn jáà ki jīǹ bibɔtiibi bin kíǹee nì bi-timmu. Biba mun fookiiu pu ní bi yāntì binib ŋáań tin bí deedeeyee, ní biba mun fookiiu pu ní bi fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti pɔ̃oǹ-bee. Bi cúú biba ki tɔ́ laakin bi kpàá igbikintee ní iaa ŋúń ki tábitì i-nyɔmmu ní kaa nín ŋúń ki ŋá-bi tiba bi-fookiiu pu. 34Ŋŋmi gà lìblib bi téé biba ki tɔ́ poon, an kaa ŋá-bi tiba bi-fookiiu pu. An bàà sá bí kpò biba nì njimu ama fookii un bi cáá Unimbɔti puee bi ŋmátì. Biba nìn būǹ ki pɔ́ɔkì, biba nìn sá ŋwɔsɔfimu bi-fookiiu puee bi kpántì bibaatandambi. Biba fookiiu puee bi cúú bi-nannanliibi. 35Binimpoobi fookiiu un bi cáá Unimbɔti puee di yì-tì bi fīkitì bi-yab bin kpíìyee ki tīī-bi. Bi cúú biba, bi-fookiiu puee, bi kíí bí gbá kí kpò-bi, kun puee bi nyí yii bi dàá dāá fìkitī kí nīn kíǹ ki bí dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee ni. 36Bi bēel̀ biba ki gbáń-bi anaalab, ki gúĺ biba nì ikusaka ki cáā tɔ́ sarka. 37Biba fookiiu un bi cáá Unimbɔti puee, bi yáŋkì-bi ataŋkpee ki kūū, ki sēekìi nābitì biba agin ali, ki dū njimu ki kūū biba. Biba kaa nìn cáá tiba kí pèen̄ see ipii nì iŋoobu gbani ní bi pēē, biba mun sá bisoodambi, ní bi páb́ biba ki sàantí-bi ní bi sáń ki pɔ́otí ajan kɔkɔ. 38Binib gbanti circiriu puee baa bàà máaǹ kí kàl̄ duulnyan doo. Bi nìn yíkí ní ki cá kupɔɔun nì ajoon pu, ki kɔ́ò itaŋkpalɔkɔn nì afalgin ni. 39Unimbɔti u-ba ká yii an nibee kɔkɔ lafun fɔ̃ɔ̃-u ki kíí, ama nì míǹ kɔkɔee, baa nìn fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti nìn pɔ̃oǹee. 40Kun puee Unimbɔti bɔ́ntì tin sá timɔntiilee ki yɔ́oǹ, kaa dá láá dūu tīī-bi ki cíitì ti-kɔkɔ yaa kpáfèe, ú dūú yàkatī-ti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\