EEBRU 12

1Kii kunipaau kun nìn cáá fookii Unimbɔti puee nín māntì ki tú-ti pu, ki kpèé-ti puee, ní yàntī tí fámaan atuŋkpiti ŋin cāabìń-ti digìńdee nì ikpiti in kaa pɔ̄ɔ̄-ti dicuulee, kí sāǹ nì dipɔɔndi ditaatandi din Unimbɔti náká ki yɔ́oǹ tí sāǹee. 2Ti-nimikpeeŋu ń nīn cɔ́ Yeesu ti-yidaanu un nāantí fookii ti-ni kí tin cáá kátí-kuee pu. U kíí ki kpíì ndɔpuntikaa kúm min sá icoo nì kpeefamee, kun puee u nìn nyí dipɔɔpindi din dɔ̄ ki cí-uee pu. Kɔŋkɔnnee u cūtìi kāl̀ Unimbɔti ŋaŋgiiliŋu pú dibeelin. 3Ní dàkafì u nín kaa mɔ́tì u-ba pu ki gīī digìńdi din binikpitib ŋaanee, an di ŋūǹ kí yàntī ní taa pɔ̄ nsan diwuŋyɔtil ń kɔ́-ni. 4Doooo nee naa láá jáń nì ikpiti ali fatiku nyáń. 5Ni súntì isaŋki in Unimbɔti nìn sáŋkì-ni kii utikpil nín sáŋkí u-jipɔmbi pueeee? U nìn bí-ni yii: “M-jipɔɔn, ti-Dindaan yaa bíī dàkà-see á taa dūú kpèè fam. U yaa dáaĺ a-tafalee á taa yòtī a-wunti. 6Kun puee un ti-Dindaan néeńee ní u dàkà, ní ki dátí bin kɔkɔ u fɔ̃ɔ̃ ki ŋá u-jipɔmbee tafaliŋ.” 7An puee, Unimbɔti yaa bíī sáŋkí-nee, ní pɔ́ɔǹ ni-ba, ni nín sá u-biyaamuee pu ní u ŋáań-ni míǹ, kun puee kibiki kpá ki-baa kaa sáŋkí-kì. 8Ubaati yaa bíī dàkà u-biyaamu ní kaa bíī dàkà nimbee, mimmee waa yì nimbi, naa sá u-bimaalkaamu. 9Tí kpèè ti-baabi bin màl̄-tee nín dàkà-ti ti tɔ́-bi miŋyee, kin ataa aŋa ní taa máaǹ kí nīn tɔ́ Ubaati un yì ŋfāmee kí ká dimaŋfal! 10Ti-baabee, bíǹ dàkà-ti ŋyunti ŋubɔ ní kí tin sāā min bi lèe ní kí gbēeǹ, ama Unimbɔti úǹ nín dàkà-tee an sá ti-ŋanti ní, kun puee u là tí nīn bí circir kii úǹ-uee ní. 11Ibaamɔn didàkal kaa mɔ̄, ŋyunti ŋun a bí di-poonee an wù ní, ama boonee, bin bi dàkēe kpántí binimɔntiibi ní kí páatí dipɔɔsɔŋkil nì deedeebitam. 12An puee, nimbi bin ŋalii nì ni-taaŋi yɔ̄tèe, pɔ́ɔm̀maan ni-ba kí ká kunyannyaau, 13kí nìkī ni-taatandi kí dī nsan ŋun tèen̄ee pu an nín dàá ŋá pu ditaal din wùee ń taa gíí ama dí pɔ̄ɔkèe. 14Ní pɔ́ɔǹ ni-ba ŋgbansɔŋfi ń nīn bí ni nì báà ŋma kansikin, kí nīn bímaan circir. Kun puee un yaa kaa bí circiree kpá kí ká ti-Dindaan. 15Ní nīn nyíǹ ni-ba ubɔ ń taa fá diyimɔɔl din Unimbɔti tīī-tee, kí nīn nyíǹ ni-ba ubɔ ń taa kpántí kii kisubiki kin cáá tiloolee kí dū u-lootee kí bīil̀ kunipaau; 16kí nīn nyíǹ ni-ba ubɔ ń taa ŋá tilaakpaal, kí taa kpèè Unimbɔti fam, kii Eesayu nín nìn ŋá pu, tijin puee u dū u-kpiti ki nyáfèe. 17Kee, ni nyí yii boonee u nìn là kí fɔ̃ɔ̃ ujipɔŋkpil nín fòol̄ u-baa cee difakal puee waa ti káà? Nì min kɔkɔ u dū nnyinnyim ki nyàab̄ u nín dàá dī pu kí kpántí min u nìn lēe, waa ká. 18An kaa sá dijool kii Siinaayi joolee ní ni sútìń ki pìl̄: laakin ŋŋmi wù, dibɔmbɔndi dɔ́miń, kubuŋkpaaŋŋu jítì, 19ní dikantándi búń ki pɔ̄ɔ̄ kpāŋkpam, ní nneen ŋubɔ sòon̄ee. Israyeel yab nín gbìl̄ nneenee puee ní bi gbāam̀ yii ŋú taa ti sòoǹ. 20Kun puee tibɔti gbanti pɔ̄ɔ̄ tikpil bi fāŋkì Unimbɔti nín sòon̄ yii, un yaa gbēēdijool neeyee, báà an yaa sá kuwaŋkuluuaaa, bí yāŋkì-ku ataŋkpee kí kpòee. 21An nìn cáá dipɔɔbiildi kaa bí ŋkpèé, ali Mooisi u-ba bí yii: “M fāŋkì ki yɔ́kɔ́.” 22Ama nimbi dɔ́miń Siiyɔn jool taapu ní, nì Unimbɔti un bí dimaŋfalinee dumpu Jeerusaleem un bí yilpuee, laakin itūun cutimaanyi kpátì ki bí mmɔn nee. 23Nimbi dɔ́miń laakin bin sá Unimbɔti biyaamu mun u péé péé ki màl̄ bi yiŋŋi ŋmàn̄ yilpuee kpáfée ní. Ni dɔ́miń Unimbɔti u-ba cee ní, úǹ di sòoǹ binib kɔkɔ bɔti nì binib bin bí deedee Unimbɔti yāntì bi-nammu kpántì mmɔntiimu baa kāntí mu-pu tikpitil tibee. 24Nimbi dɔ́miń Yeesu un cáań-ti dipoompɔndi ki dū u-ba ki tīī u-fatikuu fíntì-tee cee ní, u-fatikuuee sòoǹ tiŋan ki jítiǹ Abeel^fd^ yɔu. 25An puee ní nīn nyíǹ ni-ba kí taa yíí un bí ki sòoǹ nì ni nee nyɔkɔ. Bin nìn yíì kaa fɔ̃ɔ̃ un nìn bí bi-cee taapu doo ki sòoǹ nì bee nyɔkɔee, bi nìn dáaĺ bi-tafaliŋ ní, kin ataa aŋa ní ti yaa yíì kaa fɔ̃ɔ̃ un nyánní yilpu ki sòon̄ nì tee nyɔkɔee, taa kāntí ditafadaaldi! 26U nín nìn sòon̄ dijool puee, kitiŋ nìn cīŋkì ní, ama kɔŋkɔnnee u pɔ̃oǹ yii u dàá dāá gítī cìŋkì kitiŋ, niinee an kaa dāa sá kitiŋ ŋmaniŋma, u dàá dāá cìŋkì kí kpáaǹ yilpu mun. 27An dàkà yii u dàá cìŋkì tin kɔkɔ u náańee, ní tin kaa bá ki pɔ̄ɔ̄yee ń lítí kí wāŋkì kí kíń tin bá ki pɔ̄ɔ̄yee. 28Kii Unimbɔti nín kāaǹ-ti dibeel din bá ki pɔ̄ɔ̄yee poon puee, tí jāam̀-u u-ŋanti gbanti pu kí nīn ŋáań min fáatì-uee kí nīn tɔ́-u nì tifaandi poon kí dàkà-u yii ti nyí tiŋan tin u ŋá ki tīī-tee. 29Kun puee ti-Nimbɔtiu sá ŋŋmi ŋun wù ki céetée ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\