EEBRU 13

1Ní nīn néeḿmaan tɔb kii nnabiyaamu nín néeń tɔb puee án taa gbèen̄, 2kí téetí yii ni máaǹ kí nīn fòol̄ binicambi, kun puee biba nìn fɔ̃ol̀ binicambi míǹ ní ki dāa kpáàā fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti tūuni kaa béè. 3Ní téetí bisarkadambi pu kí jī bi-falaau kii ni nì bi kɔkɔ di kpáfì ki bí sarkanee, kí téetí bin bi sàantée pu kii ni nì bi kɔkɔ ní bi kpáfì ki sàantée. 4Un sá kamaa ń nīn tɔ́ uninja nì unimpu nín máaǹ kí cáá tɔb miŋyee nì bi nín máaǹ kí nīn bí tɔb miŋyee, kun puee Unimbɔti dàá dāá dáaĺ tilaakpaal nì tijɔkɔndi dambi tafaliŋ. 5Ní taa yàntī nnimineel ń jī ni-pɔbiliŋ poon mpaan, ama ní yàntī án nīn mɔ̄ǹ-ni fiii un ni cááyee pu, kun puee Unimbɔti lī yii: “M kpá kí yàntī-si fam, maa làá dū-si kí fá míǹ jaanjaan.” 6An pu ní ti cáá dimákal kí lì kí tɔ́kɔń dinyɔɔbundi nee pu yii: “Unimbɔti di jòoń-mi, an puee maa fàŋkí tiba, unil dàá ŋmā kí ŋá-mi mana?” 7Téetímaan ni-kpilib bin nìn dàkā-ni Unimbɔti bɔtee pu, kí dàkafì kí kpèè min ní bi nìn nɔ́ɔ́ Unimbɔti ki dāa kpíìyee, ki mun ń bīfì bi-fookiiu un bi cáá Unimbɔti puee. 8Kun puee Yeesu Kriisitoo kaa kpántí u nín nìn péē bí puee, míǹ ní u gbíntì ki bí díǹ, ki dàá nīn péēbí míǹ kí nīn cá jaanjaan. 9Binib nyántì tibɔpɔn tin nyáń tibee ki dàkà ní taa yàntī bí dū an bɔtee kí dàkà-ni ní gáatí. An ŋān̄ yii diyimɔɔl din Unimbɔti pú-tee pu ní tí nīn kāntí mpɔn, án taa nín̄ sá marab bin binib ŋúb̀ ki kòɔ́ tijin tibee pu, bin ŋúb̀ an marab gbantee kaa ká ipaati iba poon. 10Timbi saraafaŋŋu ŋun ti cááyee, Juuda yab saraaŋaliibi kaa ŋūǹ kí jī nsaraafan gbanti pu jinti. 11Di sá Juuda yab saraaŋakpiliu nìn kù tiwaŋkuti ní kí lēēfatiku kí kɔ́ǹ circir páaa diikun kí ŋá saraa binib kpitii pu, ní kí yòon̄ tiwaŋkutee kí nyāntí kitiŋ kpaanceetiŋu kí dūú wò ŋŋmi. 12Míǹ mbaantiim ní bi ŋá Yeesu, bi nyántì-u kitiŋ kpaanceetiŋu ní ki kūū-u. An ŋá míǹ u-fatikuu ń fíntí binib kpitii. 13An puee ti mun ń nyā kitiŋ kpaanceetiŋu kí cù u-cee bí bèel̀-ti kii bi nín bēel̀-u puee. 14Kun puee duulnya kaa sá-ti kitiŋ kin dàá nīn bí ki cá jaanjaanee, an pu ní ti bí ki nyàab̀ yilpu tiŋki kin dàá nīn bí jaanjaanee. 15Yeesu puee ti-nyɔŋkii ń nīn sá saraa ti tìì Unimbɔti múlmul, an dàkà yii tí nīn pàkà u-yindi kí taa gbèen̄. 16Ní taa súntí tiŋan diŋal pu, kí nīn tútuǹ tɔb, míǹ di sá saraabi bin ŋān̄ Unimbɔti ceeyee. 17Ní nīn tɔ́ bin kpòotī-nee kí sìntī ni-ba taapu kí tīī-bi, kun puee bíǹ di mɔ́tí ni-nammu pu, boonee bi dāa cáá kí kàaǹ Unimbɔti nimiin bi nín kpēē ni-nammu ki gíiǹ miŋyee. An puee, ni yaa tɔ́-bee, bí mun ŋáań bi-tundi nín sá puee nì dipɔɔpindi ní, ama bi yaa ŋáań ni-pu ditundi bi-pɔbiliŋ kaa sòm̀ee, nimbi ní an gīintí boon. 18Ní nīn gbíntì ki mèé ti-pu. Ti nyí ti-pɔbiliŋ poon yii ti ŋá tin máaǹ tí ŋée, ti là ŋyunti kɔkɔ poonee tí nīn ŋáań min bí deedeeyee. 19M là ní baasii mèè m-pu, Unimbɔti ń pɔ̄-mi nsan ḿ ŋmā kí gítiń ni-cee malaa. 20- 21Unimbɔti un tìì ŋgbansɔŋfi ki fīkitì ti-Dindaan Yeesu ditaŋkpiilinee ń tīī-ni mpɔn ní ŋmā kí nīn ŋáań tin kɔkɔ fáatì-uee. Yeesu di kpántì unaakpaakpil u-fatikuu un Unimbɔti líì-ti dipoondi din kaa cáá dikuntilee pu. Yeesu Kriisitoo puee ú dū-ni kí ŋá min fáatì-uee. Úǹ Yeesu Kriisitoo ní bí nīn péē tìì tinyool kí nīn cáā cá jaanjaan! Ameen. 22Nnabiyaamu, tibɔti tin m ŋmàn̄-ni nee kaa fòkò, m mèé-ni ní jī kimɔtii kí pīlfì m-saŋkii gbanti. 23M là ní kpáàā béé yii bi líì ti-nabiki Tiimootee sarkan. U yaa bāań ti-cee malaayee, man nì u di dàá táá kí dāá màntì ni-pu. 24Ní jāam̀ ni-kpootiliibi bin kpòotī-ni nnimbɔtisan poonee nì bin kɔkɔ nɔ́ɔ́ Unimbɔtee. Ti-nabiyaamu mun bí Italii tiŋkinee jáaḿ-ni. 25Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-kɔkɔ pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\