EEBRU 2

1An puee, an máaǹ yii tí ŋúb́ ibaamɔn bɔti tin ti gbìl̄ee tiŋan an nín dàá ŋá pu tí taa wāŋkèe. 2Kun puee Unimbɔti nín nìn yāntì itūun sòon̄ tibɔti tiŋyee bi ká ti-baamɔni. Di sá yii bin nìn yīntì kaa tɔ́ itūunee nín lī puee nìn ká ditafadaaldi din máaǹ-bee. 3Ti mun yaa yíì kaa fɔ̃ɔ̃ difiil dikpaandi din bí neeyee, mana ní ti dàá ŋá kí ŋmátí ditafadaaldin? Ti-Dindaan Yeesu di péé ki sòon̄ difiil gbanti bɔti ní bin gbìl̄-tèe tùkū-ti tì nín sá ibaamɔn miŋyee. 4Ní Unimbɔti ŋáaǹ tidaandi nì maamaacib ki dū u-pɔŋŋu ki ŋá atuun kupaau kí dàkà yii tin bi sòon̄ee sá mbaamɔn, ní ki yākatì u-Fām pɔŋŋu min fáatì-uee ki tīī binib. 5Di sá duulnya un bí ki dòoń ti bí ki sòoǹ nee, an kaa sá itūun di dàá dāá nīn kpòotī-u. 6Ubɔ lī Unimbɔti takaldau poon laaaba yii: “Unil sá ba ní a téetí u-pu ní? Kinibiki bí tilatin ní a kpèé-u ní? 7A sīntiǹ-u taapu ŋyunti ŋubɔ fiii itūun ń jītíǹ-u. Ama kɔŋkɔnnee a tīī-u tinyool nì kupampakau poon, 8ní ki tīī-u mpɔn tiwan kɔkɔwoooo pu.” Unimbɔti nín tīī-u mpɔn tikɔkɔ puee dàkā yii tiba kaa kíǹ kaa bí u-taapu, nì míǹ kɔkɔee taa láá wāĺ tiwan kɔkɔ nín bí u-taapu kɔŋkɔnnee puee. 9Ama Yeesu un ní Unimbɔti sīntiǹ taapu itūun jítiǹ-u ŋyunti ŋubɔ poon fiiiyee, kɔŋkɔnnee ti wāĺ-u tinyool nì kupampakau poon ní. Ŋkúm min u jíń falaa ki kpíìyee pu ní Unimbɔti yɔ̃oǹ-u yilpu míǹ. Unimbɔti ŋanti pu ní Yeesu kpíì an kúm binib kɔkɔ pu. 10Unimbɔti un náań tikɔkɔ nì tikɔkɔ nì un pu tikɔkɔ bée, ki là inibool tikpil ń kpántí u-biyaamu kí kɔ́ u-nyootinee ká yii an máaǹ Yeesu ń jī falaa ní kí kpántí ubɔti un dàá kpòotī binib kí cáań difiilinee. 11Un kpántí binib circiree nì bin kpántì circiree kɔkɔ Baa sá ubaanti ní, an pu ní an kaa cáá Yeesu icoo ú yíiń-bi u-naalib. 12U lī yii: “Unimbɔti, m dàá sòoǹ nì m-nabiyaamu a nín sá uŋyee, kí gāā ilan kí pàkà-si kunipaau kansikin.” 13Ní ki gítī lī yii: “Sii pu ní m dàá nīn péēmáká.” Ní ki gítī kūbitì ki lī yii: “Kpèè, man nì mbiyaamu mun Unimbɔti tīī-mee sèé.” 14Mbiyaamu gbantee nín sá binib tiwun nì fatiku puee ní Yeesu gíiǹ u-ba tiwun nì fatiku kii bíǹ nín bí puee. U ŋá míǹ kí ŋmā kí kpú, u-kúmee ń nàan̄ Sitaan un ŋúb́ ŋkúm pɔŋŋuee, 15kí nyāntí bi nín péēmàl̄ bin bi bí kuyuŋu poon kun puee bi fàŋkí ŋkúmee. 16Báà ŋma ká yii an kaa sá itūun ní u dɔ́miń ki tútuǹ, an sá Abraam biyaamu ní u dɔ́miń ki tútuǹ, kii Unimbɔti takaldau poon nín péēsòon̄ ki yɔ́oǹ puee. 17An pu ní an sá yii ú nántíǹ u-nabiyaamu tikɔkɔ poon kí ŋmā kí nīn sá bi-saraaŋakpiliu ki cáá disaasɔl ki ŋáań u-tundi deedee Unimbɔti nimiin, an nín dàá ŋá pu bí ká bi-kpitii pɔ̄tamee. 18U nín jíń falaa icɔŋki poon ki kée di yì-tì ní u ŋūǹ kí jòoń bin bí icɔŋkinee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\