EEBRU 3

1An puee m-nabiyaamu, nimbi bin Unimbɔti yíiń ni sá u-yab ki dàá dāá kɔ́ u-beelinee, ní nīn nyí yii Yeesu di sá un Unimbɔti túnní ú nīn sá nnimbɔtisan ŋun ti nɔ́ɔ́ nee saraaŋakpiliuee. 2Di sá u yúliǹ Unimbɔti un lēē-u ú ŋá an tundee deedee, kii Mooisi nín nìn túń Unimbɔti dicaŋkun ditundi deedee miŋyee. 3Bi pàkà un máń kudiiyee ki jítiǹ kudii ku-ba, míǹ mbaantiim ní Yeesu nyooti jítiǹ Mooisi yati. 4Míǹ ní bidimaliibi wīikí ki māā, ama Unimbɔti di máń tikɔkɔ. 5Mooisi úǹ-uee, u sá utɔntɔnli ní ki túń ditundi nì deedee Unimbɔti dicaŋkun, u-tundee nìn sá kí dàkà tin tin Unimbɔti dàá dāá sòoǹ fool boonee ní. 6Ama Kriisitoo úǹ sá Unimbɔti Jipɔɔn ní ki yì Unimbɔti dicaŋku. Timbi di sá Unimbɔti dicaŋkuee ti yaa gbíntì ki máká ki cɔ́tí u-pu kí tin kátí-kuee. 7An puee, kii Unimbɔti Fām nín lī yii: “Ni yaa gbìl̄ Unimbɔti bɔti díǹ, 8ní taa ŋá mpɔɔgbifin ali kii ni-naanjab nín nìn ŋá mpɔɔgbifin ki cɔ́ŋkì Unimbɔti kupɔɔun puee. 9Kupɔɔun niin ní ni-naanjab nìn cɔ́ŋkì-mi kí kpèè m nín sá uŋyee, ní m dàkā-bi m nín sá uŋyee, ali abin imuŋku ili. 10An pu ní m gíí binib gbanti pu diŋuul, ki bí yii: 'Binib nee mòtīi gáatí baabadal ní, baa dī m-sambiyaamu.' 11An di yì-tì ní m nìn gíí diŋuul ki pūtì yii baa làá ti kɔ́ mpaan ŋun m bɔ́ntì bí bàà kɔ́ kí kàl̄ kí ŋùŋfèe ni.” 12An puee m-nabiyaamu, ní nīn nyíǹ ni-ba, ubɔ ń taa nín̄ cáá dipɔɔkpitil din kaa cáá fookiiyee kí cúú u-ba kí nákatíǹ Unimbɔti mmaŋfafɔkɔndaan. 13Ama ní nīn tììmaan tɔb kunyannyaau baabadal ŋyunti nín dáá bí pu nee, an nín dàá ŋá pu ikpiti ń taa kīil̀ ubɔ ni-kansikin udaan ń pɔ̄ɔkì u-pɔbilee. 14Ti nín kíĺ ki cáá dimákal din Kriisitoo puee, ti yaa gbíntì ki ŋúb́ míǹ ki tin kátì-kuee di dàkà yii ti sá Kriisitoo yab. 15Ali kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Ni yaa gbìl̄ Unimbɔti bɔti díǹ, ní taa ŋá mpɔɔgbifin ali kii ni-naanjab nín nìn ŋá mpɔɔgbifin puee.” 16Bilab di nìn gbìl̄ Unimbɔti bɔti ní ki pɔ́ɔkì bi-pɔbiliŋ ní? An sá bin kɔkɔ Mooisi nìn nyántìń Eejipiti tiŋkinee. 17Bilab pu ní Unimbɔti nìn gíí diŋuul ali abin imuŋku ili? An sá bin nìn ŋá ikpiti ki kpíì kupɔɔunee. 18Bilab pu ní Unimbɔti nìn pūtì yii: “Bi kpá kí kɔ́ mpaan ŋun m bɔ́ntì bí bàà kɔ́ kí kàl̄ kí ŋùŋfèe ni?” An sá bin nìn ŋá mpɔɔgbifinee ní u nìn lī míǹ. 19Ti lafun ká yii baa nìn ŋúń ki kɔ́ diŋuŋfil laŋki kun puee baa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\