EEBRU 4

1Kii dipoondi din sá tí kɔ́ Unimbɔti ŋuŋfilinee nín dáá bí pu nee, tí fàŋkìmaan, ni-kansikin ubɔ ń taa ŋá u-ba kí dāá gbíntí boon. 2Kun puee bi sòon̄ tibɔmɔntiil ti gbìl̄ kii bi nín nìn péētí sòon̄ nì ti-naanjab bí mun gbìl̄ puee. Di sá bi nìn gbìl̄ tibɔtee kɔkɔ, ama ní kaa fɔ̃otìi yīkiǹ, kun puee bi nín nìn gbìl̄-tèe, baa fɔ̃ɔ̃-tì ki kíí. 3Timbi bin fɔ̃ɔ̃ ki kííyee, ti dàá kɔ́ diŋuŋfil laŋki, laakin ní Unimbɔti lī yii: “M nìn gíí diŋuul ki pūtì yii mpaan ŋun m bɔ́ntì bí bàà kɔ́ kí kàl̄ kí ŋùŋfèe bi kpá kí kɔ́.” U nìn lī míǹ, nì min kɔkɔ u nìn bɔ́ntì u-tundi ki síiǹ ki wāatì ní ki nín náań duulnyee. 4Di sá Unimbɔti takaldau poon sòon̄ ŋwinluluúti pu yii: “Unimbɔti ŋūŋfì u-tuuŋŋi kɔkɔ pu ŋwinluluúti dal.” 5Ní an dāa nín sòon̄ doo yii: “Unimbɔti bí yii: 'Bi kpá kí kɔ́ mpaan ŋun m bɔ́ntì binib ń kɔ́ kí ŋùŋfèe ni.' ” 6Bin bi nìn péé péé ki sòon̄ tibɔmɔntiilee ki tīīyee nìn ŋá mpɔɔgbifin, an puee baa nìn ŋúń ki kɔ́ diŋuŋfil gbanti poon, ama dipoondee dáá gbíntì ki bí, biba dàá ŋmā kí kɔ́. 7Kun puee Unimbɔti gítī yɔ́oǹ ŋwimpɔɔn ŋun binib dàá kɔ́ u-ŋuŋfil laŋkee. Di sá yii abin kupaau boonee, u nìn gítī yāntì ubɔti Dafiidi sòon̄ an pu, kii ti nín dáá kàan̄ní-tì pu nee yii: “Ni yaa gbìl̄ Unimbɔti bɔti díǹ, ní taa ŋá mpɔɔgbifin.” 8Di sá laakin Joosuee nìn cáá Israyeel yab ki cūnnèe di yaa nìn sá diŋuŋfil laŋki laakin Unimbɔti bée, Unimbɔti kaa bàà nìn gítī sòoǹ diŋuŋfil diba pu. 9An puee, ŋwiŋŋuŋfikaa mmɔnti ŋubɔ gítī bí nyɔkɔpu ki cí bin sá Unimbɔti yabee. 10Un yaa kɔ́ laakin Unimbɔti kā ki ŋùŋfēe mun ŋùŋfī ní. Kii Unimbɔti u-ba nín náań duulnya ki dɔ́ò ki kā ki ŋùnfī puee, míǹ ní udaan mun yàntī u-tuuŋŋi kí ŋùŋfì. 11An puee, timbi ń pɔ́ɔǹ ti-ba kí kɔ́ diŋuŋfil gbanti poon, kí taa fɔ̃ɔ̃ ti-naanjab yaŋyam kí lántí difiilee. 12Di sá Unimbɔti bɔtee, tì cáá dimaŋfal ní, ní ki ŋáań ditundi ki jītí ki jítiǹ bɔlfi un jītí ajan liitil puee, ki gífí malaa, kí cúú kinaŋ nì ŋfām kí yàkatī tɔbin, ki kɔ́ò dikpabilin ki bà ncoom, ki béetí unil nín màkà kí ŋá puee nì u-pɔbil poon landɔkɔi. 13Tiwannaaŋkaal tiba kaa bí Unimbɔti kaa wāĺ-tì, tin kɔkɔ péēbí duulnyanee dɔ̄ mpaampiin pu ní úǹ cee, u-nimiin ní ti dàá dāá sòoǹ ti-nyɔkɔpu yai. 14Yeesu Unimbɔti Jipɔɔn di sá usaraaŋakpil un sá ukpaan ki jɔ́m̀ doooo yilpu fɔ́ŋŋŋ kí nīn tútuǹ-tee, an puee tí mòtīí nīn ŋúb́ fookii un ti cáá u-puee gbīm gbim. 15Kun puee timbi saraaŋakpiliuee sá un nyí ti-wɔfii ki sūǹ ti-saayee; di sá u gíiǹ u-ba kii timbee ní, nniyaamin, ní ki béè iwɔsɔfi, ní Sitaan cɔ́ŋkì-u ama waa lítì ikpitin. 16Míǹ puee, kámaan kunyannyaau kí sútiń kí pìl̄maan Unimbɔti beejal nì dimákal, niin ní u-ŋanti bí. Niin ní ti dàá ká disaasɔl nì tiŋan tin dàá tūtuǹ-ti ŋyunti ŋun an máaǹee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\