EEBRU 5

1Binib kansikin ní bi lèekī ubɔ ń nīn sá usaraaŋakpil kí nīn ŋáań bin kɔkɔ kíǹee yil pu saraabi Unimbɔti nimiin, ní u ŋáań saraabi binib kpitii pu. 2Usaraaŋakpil gbanti nyí kí jī bin kaa nyí tibee nì bin yīntèe pu kimɔtii kun puee ú mun sá unil kii bím̀bee ní, míǹ mbaantiim ŋūǹ kí bàń ú mun pu. 3Kii an nín ŋūǹ kí bàń ú mun pu mbaantiim kii bin béeyee puee, ní an sá yii ú ŋá u-kpitii pu saraa ní kí nín ŋá bin kíǹee kpitii pu saraau. 4Ubɔ kaa ŋūǹ kí gāā u-bindi yii u dàá ŋá disaraatundi. Unimbɔti di lèekī kii u nín nìn lēē Aarɔn puee. 5Míǹ mbaantiim an kaa sá Kriisitoo u-ba di gāā u-bindi ki là jilma ní ki kpántì usaraaŋakpil, un tīī-uee di sá un bí-u yii: “Sii di sá man Jipɔɔn, báà ŋma ń béé díǹ yii man di màl̄-see,” 6An gítī lī laaaba mun yii: “Bi lēē-si á nīn sá usaraaŋakpil kii Meelkiseedeeki nín nìn sá puee kí nīn cá jaanjaan.” 7Yeesu nín nìn dáá bí duulnyanee, u nìn mēē Unimbɔti un ŋūǹ kí fīī-u ŋkúminee ki gbāam̀-u nì ikuŋkuunti nì nnyinnyim. Ní Unimbɔti nìn pílfiǹ-u kun puee u sīntiǹ u-ba taapu. 8Nì min kɔkɔ Yeesu sá Unimbɔti Bikee, u bífì kí nīn tɔ́ Unimbɔti falaabi bin kɔkɔ u jíńee poon. 9An pu ní u sá uniŋman umɔnti un pu baa kāntí tikpitil tibee, ki kpántì un tìì difiil din kaa cáá dikuntilee bin kɔkɔ tɔ́-uee. 10Unimbɔti di lēē-u ú nīn sá usaraaŋakpil kii Meelkiseedeeki nín nìn sá puee. 11Ti bàà cáá tibɔti tikpil kí sòoǹ-ni an pu, ama ní an pɔ̄ɔ̄ tí bɔ́bití taapu kí tùkù-ni, kun puee ni sá binib bin bi yaa kaa bɔ́bitì tibɔti taapu nyíkínyiki ki tùkū, naa ŋūǹ kí gbìl̄ee ní. 12Ni bàà máaǹ ki kpántì doooo nee bin dàkà bin kíǹee Unimbɔti bɔtee, ama nimbi di gítī bí ki nyàab̀ bí dàkà-ni Unimbɔti bɔti tin bi péetí kí dàkà bin fɔ̃ɔ̃ ki kíí mpɔmee. An nín bàà sá ní nīn jīǹ binicikitikaabi jintee, ní ni dū mbiim ki ŋá ni-jinti kii mbiyaamu mun ŋáaḿee. 13Un ní mbiim sá-u tijinee, udaan dáá sá kii kibiki kin ŋáaḿee dee, waa ŋūǹ kí béé min ŋān̄ Unimbɔti nimiinee. 14Ama tijin tin nyìm̀ee sá ki tīī binicikitikaabi bin cáá nlandɔkɔ ki dàkafī ki nyí ki gàntī tin sá tiŋanee nì tin sá tikpitilee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\