EEBRU 6

1An puee tí jītímaan tibɔpeepeekaal tin unil yaa fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kíí mpɔm bi dàkà-uee pu, kí nyàab̀ kí kpántí binicikitikaabi. An kaa máaǹ tí gbíntíǹ tibɔpeepeekaal tin un fɔ̃ɔ̃ ki kíí mpɔmee nyée pu, tin sá: unil ń fá atuun ŋin kaa cáá ipaatee nì unil ń fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti kí kííyee, 2nì bi nín dàkà Unimbɔti nyiŋfaltam bɔti puee, nì bi nín pāantí iŋal binib pu ki mèé ki tìì-bee, nì bitaŋkpiibi fìkititam, nì ditafadaaldi din kaa cáá dikuntilee nín dɔ̄ ki cí binikpitib puee. 3An puee tí yàntīmaan tíǹ, Unimbɔti yaa lèe, tí pɔ́otí tipɔn. 4Di sá bin fɔ̃ɔ̃ tibɔmɔntiil ki kíí ki wál̀ ibaamɔn, ki dáká diyimɔɔl din bí yilpuee mɔŋŋu, ki fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fām, 5ki gbìl̄ tibɔmɔntiilee taapu ki béè Unimbɔti pɔni in bí ki dòońee, 6ní boonee bidambi lítèe, baa ti ŋūǹ kí fàtīí gíiǹní-bi nsammɔnti poon, kun puee bidambi fātìi bí ki kpáà Unimbɔti Jipɔɔn ndɔpuntikaa pu nliliitiim ki bí ki bíiĺ-u kunipaau kansikin dee. 7Kitiŋ yaa bí ní ki fòol̄ ntaanyim múlmul ní ki lòoǹ tijin tin bi kùn̄ ki-puee, Unimbɔti bìintí ki-pu ní. 8Ama kitiŋ gbanti yaa nyēēikuŋkum nì abɔjanaakunee, mimmee bi ká-kì yii kaa bí tiban dee, mbusu kaa pɔ̄ɔ̄ an tiŋkee dikɔ́l, kun puee ŋŋmi di dāa dòoń kí wà-kì. 9Nnabineeŋkaamu, nì min kɔkɔ ti bí ki sòoǹ-ni míǹ nee, ti cáá ni-pu dimákal yii naa bí míǹ, ni tɔ́kɔ́ difiil saŋŋu pu, 10kun puee Unimbɔti sá deedeedaan ní, waa làá súntí dineendi din ni dàkà binib u-puee nì atummɔnti ŋin ni ŋá nì ŋin ni gbíntì ki nìkì ki ŋáań ki tìì bin sá u-yabee pu. 11Tin ti nyàab̀ee di sá báà ŋma ń dàkà difaŋgiil míǹ kí tin kátí-ku, an nín dàá ŋá pu ní dāá fɔ̃ɔ̃ kun pu ni máká ki ŋáań an tuuŋŋee. 12An puee ní taa bàtī ni-faŋgiil pu, ama ní táá bin dū bi-fookiiu nì bi-mɔtiiki ki fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti pɔ̃oǹee tabɔbiliŋ. 13Ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá nìn pòon̄ Abraamee, kí dàkà-u yii u dàá lafun ŋá min u pɔ̃oǹ-uee, Unimbɔti nìn pūtì ní. Tiba kaa bí ki jítiǹ-u ú yíiń kudɔŋu yindi kí pùtēe puee ní Unimbɔti dūu pūtì u-ba. 14U bí Abraam yii: “M pūtì m-ba yii m dàá bìin̄ a-boon kí bùtī a-maaliŋu.” 15Abraam nín gbìl̄ mimmee, u jíń kimɔtii ní ki cíitì ali ŋyunti dāa bāań ní u fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti pūtì ki pɔ̃oǹ yii u dàá tīī-uee. 16Binib bili yaa kpákèe, kun jítiǹ-bi bi fàŋkée ní bi pùtī; bi nín pūtì mimmee ní bi-nikpɔŋkpɔkɔkuee ń kúntí. 17Míǹ mbaantiim ní Unimbɔti nín là kí dàkà u-yab yii u-poondee kaa bí kí kpántí jaanjaanee pu ní u pūtì. 18U tīī-ti tiwan tili tí ŋmā kí nīn máká ti-pu, dipoondi nì dipùtil. Tiwan tili gbanti puee, Unimbɔti kpá kí kpántí u-nyɔkɔ, u kpá kí mɔ̄ntì-ti, an puee timbi bin sáǹ ki dɔ́miń ki kɔ́-uee, tí kámaan kunyannyaau kí mòtīí dū ti-mákal kí báań tin u pɔ̃oǹ-tee pu tiŋan. 19Dimákal din ti cáá yii ti dàá dāá ká tin Unimbɔti pɔ̃oǹee di yì-tì ti bá ki yú ki ŋúb́ an pɔ̄ɔ̄. Dimákalee di jītí yilpu punyɔkɔki kí kɔ́ laakin bí circir tikpilee. 20Niin ní Yeesu līntì ti-nyɔkɔpu ki dī ki kɔ́ ki kpántì usaraaŋakpil kii Meelkiseedeekee, ki gbàam̄ ti-pu kí nīn cá jaanjaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\