EEBRU 8

1Tibɔti tin kɔkɔ ti sòon̄ nee dibɔyil di sá yii, an saraaŋakpiliu juti ní ti cáá u kā yilpu Unimbɔti ŋaŋgiiliŋu pú dibeelin tinyool laŋki. 2Úǹ sá usaraaŋakpil un tūǹ ditundi laakin ti-Dindaan Unimbɔti u-ba máń an sá circiree ní, an kaa sá tanti un binib gāāyee poon kii bisaraaŋaliibi bin kíǹee nín ŋáań puee. 3Bi kāaǹ bisaraaŋakpilib bí nīn ŋáań saraabi ki jáaḿ Unimbɔti ní kí nīn ŋáań saraabi binib kpitii pu, an puee u máaǹ kí nīn cáá tin tin u dàá dū kí ŋá saraayee. 4U yaa bàà bí duulnyan doo, waa bàà ŋūǹ kí nīn sá usaraaŋal kpaŋkpan, kun puee bisaraaŋaliibi bí ki ŋáań saraabi kii Juuda yab marab nín lī yii bí nīn ŋáań miŋyee. 5Saraabi bin bisaraaŋaliibi ŋáańee sá tin bí yilpuee naŋku ní, ali kii Unimbɔti nín nìn dū yilpu diiku bítam kɔkɔ ki dàkā Mooisi gāā-u tanti taapu doo puee. Unimbɔti bí-u yii: “Á kpèè kí gāā-mi tanti ú nīn bí kii un m nìn dàkā-si dijool puee deedee.” 6Ama kɔŋkɔnnee ditundi din Kriisitoo bí yilpu ki ŋáańee jítiǹ Juuda yab saraaŋaliibi nín ŋáań ŋiŋyee, di sá Kriisitoo kúm di yì-tì ní Unimbɔti pɔ̃oǹ-ti dipoondi din sá dimɔntiil ki jítiǹ dikpikilee. 7Dipoompeepeekaal din Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ ti-naanjabee yaa nìn sá dimɔntiilee, an kaa bàà gítī bàlfī yii bí kpántí diba. 8An pu ní Unimbɔti nìn bíī wòoǹ-bi ki tùkù-bi yii: “Man ni-Dindaan di lī yii iwiin bí ki dòoń in poon m dàá fàtīí pòon̄ Israyeel yab nì Juuda yab dipoompɔndee. 9Dipoondi gbanti kaa dāa sá kii din m nìn pɔ̃oǹ bi-naanjab daliŋkin m nìn nyántìń-bi Eejipiti tiŋkinee, boonee baa dū dipoondee ki ŋá nì ditundi, ní ma mun kaa ti fātìi tɔ́ bi-bɔti. 10Ti-Dindaan bí yii: M nín dàá dāá líí Israyeel yab dipoondi diŋyee sèé: Ŋyunti gbantee, m dàá dāá ŋmà m-marab kí ŋá bi-landɔkɔin bí ŋmā kí nīn nyí min m lèe, ní kí dūú ŋmà bi-pɔbiliŋin bí ŋmā kí nīn ŋúb́-bi kí taa ti súntí. Míǹ ní m dāa sá bi-Nimbɔtiu ní bí mun dāa sá man samaau. 11Ubɔ kaa dāa gítī dàkà u-kɔŋkɔnnaatɔ àá u-nabiki yii ú nīn nyí ti-Dindaan. Kí yòon̄ bi-kansikin mbiyaawaamu kí tin cáá sāā bikpaambi, báà ŋma dàá dāá béé-mi. 12Kun puee m dàá dāá sɔ̄ bi-saai kí dū bi-kpitii kí pɔ̄-bi, kaa làá ti péētéetí bi-kpitii gbanti pu.” 13Unimbɔti nín sòon̄ dipoompɔndi bɔtee, mimmee din béeyee ŋá dikpikil dee; tiwan yaa ŋá tikpikilee ti púĺ dee, ki dàá kúntí mun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\