EEBRU 9

1Ŋyunti ŋun Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ dipoompeepeekaalee, u nìn yɔ́oǹ marab bin binib dàá dī kí jāam̀-uee nì tanti un poon bi dàá jāam̀-uee. 2Bi nìn gāā tanti ní, ní ki dū sata ki pītì poon adiin ali, ní ki yíì kudipeepeekaauee circir laŋki, niin ní fitila nìn tɔ́kɔ́ bi tùutī, ní teebil yú ní bi cāabìń kpɔnɔb bin bi ŋáań Unimbɔti saraayee ki pāantí. 3Sataliliiti boonee, kudii kubɔ mun dee, niin ní bi yíì circir páaa laŋki. 4Niin ní sindaariya saraafaŋŋu nìn yú ní bi sèetī talaalub an pu, ní dipoondi dakaau yú bi dū sindaariya ki nyūntì u-kɔkɔ. Dakaayee poonee kibaŋ kiba yú ki sá sindaariya ŋma, niin ní tijin tin bi yíì máanee nìn kā. Dakaa ubaantee poon ní Aarɔn kpɔndɔŋu ŋun nìn púkuḿ nsupumpukumee nì ataŋkpee ŋin pu Unimbɔti nìn ŋmàn̄ dipoondi marabee kā. 5Ní bi dū sindaariya ki mɔ́ɔ́ itūun in sá Unimbɔti nyootee ili ki tɔ́kɔǹ dakaayee pu kí dàkà yii Unimbɔti u-ba bí niin, ní itūunee feeni tèen̄ laakin bi yaa ŋá ikpiti saraau bi cáá fatiku ki yàantée pu. Taa ŋūǹ kí sòoǹ dakaa gbanti bɔti nì u-tuuŋŋi nín sá puee kɔŋkɔnnee. 6Bi nìn ŋá míǹ kɔkɔ ki dɔ́òyee, kudipeepeekaauee poon ní bisaraaŋaliibi kɔ́ò baabadal ki ŋáań bi-saraatuuŋŋi. 7Ama poon diiku laakin bi yíì yii circir páaa laŋkee, usaraaŋakpil baba di kɔ́ò niin dibindi poonee diba ja kí cáá tiwaŋkuti tin u kūū úǹ u-ba kpitii puee fatikuu nì tin bi kūū samaa kɔkɔ nín ŋá ikpiti in kaa nyée fatikuu kí kɔ́ǹ kí ŋá Unimbɔti saraa. 8Unimbɔti Fām nìn dàkà yii, ŋyunti ŋun ní nsan pú diiku dáá bée, nsan nìn kpá unil ń jītí kí kɔ́ circir páaa laŋki. 9An saraabee cántí tibɔti taapu ní ki dàkà timbi díǹ: an dàkà yii saraabi bin binib nìn ŋáań ki jáaḿ Unimbɔti nì bin bi nìn ŋáań bi-kpitii puee kɔkɔ kaa nìn ŋūǹ kí lēēbin ŋáań saraabi gbantee pɔbiliŋin ikpiti bí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin. 10An sá marab bin bi yɔ́oǹ bi sá tijin nì tinyɔkaal nì tiwun difíntilee bɔti ní. An marabee kɔkɔ sá tiwun pu marab ní kí tin sāā ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá dāá cáań tipɔnee. 11Kriisitoo dɔ́miń ki sá-ti usaraaŋakpil un cáań-ti tiŋan tin poon ti bí nee. Úǹ di kɔ́ kusaraadimɔntiiu kun sá kukpaaŋŋu kaa sá binib di máńee, an dàkà yii kuaa sá duulnya doo diiku. 12U kɔ́ diba pu kusaraadiin ki dū u-ba ki ŋá ki kúntì saraabi, an kaa sá nì iŋɔjaa nì anabil fatikuu, an sá úǹ u-ba fatikuu; míǹ ní u ŋá ní ki cáań-ti difiil din kaa cáá dikuntilee. 13Di sá iŋɔjaa nì inajaa fatikuu nì unasal un bi nìn wù ŋŋmi kɔkɔ kí fāā ŋfantam kí ŋá nnyimin kí yàaǹ bin ŋá ikpitee pu án nyāntí ikpiti bi-wunti puee, míǹ yaa ŋūǹ kí fíntí unil kpitiiyee, 14kin ataa aŋa pu ní Kriisitoo un Unimbɔti Fām tútuǹ u dū u-ba ki ŋá saraamɔnti ki tīī Unimbɔtee fatikuu kaa ŋūǹ kí fíntí atuŋkpiti ti-pɔbiliŋ poon tí ŋmā kí nɔ́ɔ́ Unimbɔti un bí dimaŋfalinee. 15Kriisitoo di cáań-ti dipoompɔndi, an nín dàá ŋá pu ní bin Unimbɔti fīīyee ń ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ tigaajawan tin Unimbɔti pɔ̃oǹ tàa cáá dikuntilee. Kun pu bi dàá ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ tigaajawan gbantee di sá Kriisitoo kpíì ki nyántì-bi bi nín nìn bí dipooŋkpikil poon ki ŋáań ikpiti iŋyee poon. 16Unil yaa bí yii a dàá jī u-fakalee, u yaa kaa láá kpíì saa yòontí. 17Daliŋkin u sòon̄ ki tùkū-si yii sii di dàá jī u-fakalee, tibɔtee kaa láá tūǹ ditundi, see u yaa láā kpíìyee ní á nín yīkì kí tɔ́kɔń difakalee pu kii u nín nìn péētùkū-si puee. 18An pu ní tiwaŋkuti fatikuu nìn nyáń ki wāatì ní dipoompeepeekaal nín ŋúń ki ŋá ditundi. 19Di sá Mooisi nín kàan̄ marab bin kɔkɔ Unimbɔti ŋmàn̄ee ki tùkū samaa kɔkɔ ki dɔ́òyee, ní u yɔ̃oǹ anabil, nì iŋɔjaa fatikuu ki dū nnyim ki ŋmālim̀ ní ki dū tipikuti tin bi mántèe nì tifaal tiba ti bí kii kinunnuuyee ki cáā sèetī fatiku poon ki yàantí takalda un poon bi ŋmàn̄ marabee nì samaa kɔkɔ pu. 20ní ki lì yii: “Fatiku nee di sá dipoondi din Unimbɔti líì-nee daaŋku.” 21U ŋá mimmee ní ki yāaǹ Unimbɔti tantiu un bi gāāyee nì tiwan tin bi cáā ŋáań saraabee kɔkɔ pu. 22Kii mara nín lī puee, yii fatiku ní bi ŋman nìn péēcáā yàantí tiwan kɔkɔ pu ní tí kpántí circir, an puee fatiku yaa kaa nyáńee, unil kaa kāntí u-kpitii pɔ̄tam. 23Bi nín máaǹ kí dī nsan ŋun kí ŋá saraa un, Kunimbɔtidii kun bi máń taapu doo ki nántiǹ kun bí yilpuee nì tin kɔkɔ yú ku-poonee ń nīn bí circiree dee. Ama yilpu saraadiiku kun sá kumɔntiiuee ku-ba nì tin kɔkɔ yú ku-poonee, an bàlfī yii bí ŋá-ku saraamɔnti un jítiǹ taapu doo diiku saraauee. 24Kun puee an kaa sá yii Kriisitoo kɔ́ kusaraadii kun binib máń ki nántiǹ yilpu yɔkɔee poon ní ki ŋá saraa, ama yilpu, Unimbɔti cee ní u kɔ́, ki bí Unimbɔti nimiin kɔŋkɔnnee ki gbàam̄ ti-pu. 25Kí kūtèe, dibindi sá kamaayee, usaraaŋakpil nìn kɔ́ò kusaraadiin circir páaa laŋki nì tiwaŋkuti fatikuu ní kí ŋá saraabi. Ama Kriisitoo úǹ kaa kɔ́ ŋfunyɔm kupaau kí dū u-ba kí ŋá saraa. 26An yaa sá mimmee, doooo duulnya nín kíĺ ki dāa sāā díǹee, u bàà làá jī falaabi ŋfunyɔm kupaau. Ama duulnya nín tɔ́ob́ dikuntil pu nee ní u dɔ́miń ki dū u-ba ki ŋá saraa diba pu kí kúntí ikpiti. 27An péēsá yii báà ŋma ń kpú diba ja ní, ní ŋkúm boonee Unimbɔti ń sòoǹ báà ŋma bɔti. 28Míǹ mbaantiim ní Kriisitoo mun dū u-ba ki ŋá saraa diba ja ki nyántì binib tikpil ikpiti poon, u dàá dāan̄ nliliitiim ama an kaa dāa gítī sá kí nyāntí binib ikpiti poon, ama u dāa dòoń kí fīī bin kíǹ ki kā ki cí-uee ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\