JAAKI 1

1Man Jaaki un sá Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo tɔntɔnliuee di ŋmàn̄ takalda nee. M jáaḿ nimbi tinaakɔti salaa nì tili tin yàl̄ ki kɔ́ duulnya jaŋŋi kɔkɔnee. 2M-nabiyaamu, diniminaamandi nín bí puee nì di-nyɔkɔm yaa bāań ni-puee, ní yàntī án nīn mɔ̄ǹ-ni tikpil, 3kun puee ni nyí yii diniminaamandi gbanti yaa bāań ki cɔ́ŋkì ni-fookiiu ní ni yaa gbíntì ki yú, kaa lítèe, kimɔtii ní an cāabìń-ni. 4Ama ní nīn cáá kimɔtii míǹ kí tin kátí-ku, an nín dàá ŋá pu ní kpántí biniŋmambi bimɔntiibi, ni-bimbim poon, tiba nì tiba ń taa lɔ́ɔ́-nee. 5Míǹ puee, ni-kansikin ubɔ yaa lɔ́ò iciinee, udaan ń mèè Unimbɔti un mɔ̄ ki pūǹ báà ŋma nì dipɔbil diba, kaa wòoǹee, u dàá tīī-u. 6Tin bée di sá yii udaan ń nīn máká yii u dàá fɔ̃ɔ̃ kun u bíī mèéyee kí taa gùgufì, kun puee un mèé ki gùgufēe náań nì kii dimɔɔl nyim min kubuŋu téekí ki cáǹ ajan kɔkɔee ní. 7An niliuee ń taa dàkafì yii u dàá ŋmā kí fɔ̃ɔ̃ tiba ti-Dindaan cee, 8kun puee u cáá ilandɔkɔ ili ili, kaa dìŋfī nsambaanti. 9Án nīn mɔ̄ǹ kinabiki kin di sá usoodaanee kun puee Unimbɔti yɔ̃oǹ-u yilpu. 10Míǹ ní án nīn mɔ̄ǹ kinabiki kin di sá ugaajee kun puee Unimbɔti sīntiǹ-u taapu: di sá u dàá dāá gbátí kí lítí kii mpumpukumee ní. 11Ŋwìiń yaa nyáń ki píĺ sīnsiŋee, ní mpumpukum ń kpā ní kí gbátí kí lítí, ní mi-nyaaŋku ń wāŋkì. Míǹ mbaantiim ní ugaaja dāa bí u-tuuŋŋi poon ní kí kpáàā wāŋkì. 12Án nīn mɔ̄ǹ sii un di yaa bí diniminaamandin ní ki pɔ̄ɔntí ki ŋmèéyee, kun puee a yaa ŋmēēmíǹ ki tin kátì-kuee, Unimbɔti dàá pà-si tipaal tin sá mmaŋfafɔkɔn ŋun u pɔ̃oǹ ki yɔ́oǹ bin néeń-uee. 13Sii un yaa bí diniminaamandinee ń taa lì yii: “Unimbɔti di bíī cɔ́ŋkí-mi.” Kun puee tiba kaa ŋūǹ kí yàntī Unimbɔti ń ŋá tikpitil, ní úǹ u-ba mun kaa yàntī ubɔ ń ŋá tikpitil. 14Ama an sá a-nimitaataam di kíiĺ-si ki téekí-si ki cáǹ ikpitin. 15Nnimitaataam yaa kɔ́-see, ní mí màal̀ ikpiti, ní ikpiti yaa wíiǹee ní í cáań ŋkúm. 16M-nabineeŋkaamu, ní taa ŋmàtim̀maan ni-ba. 17Tiwannyaandi nì tiwammɔntiil tin kɔkɔ ti fòol̄ faalaayee nyēeń yilpu ní, ti-Baa Unimbɔti iwalfi in bí yilpuee naanliu cee ní an nyēeń. Úǹ kaa kpántáaa, kaa fàtī ki ŋmíntí dijandi diba, din kíǹee dɔ̄ dibɔmbɔndin. 18Úǹ di là ní ki dī dinyɔɔbundi din sá ibaamɔnee pu ki tīī-ti dimaŋfal, an nín dàá ŋá pu timbi ń nīn līī tiwan tin kɔkɔ u náańee nyɔkɔpuee. 19M-nabineeŋkaamu, ní nīn nyímaan tin bí nee: báà ŋma ń kpòon̄ u-tafal malaa kí pīlfì u-juti, kí taa nín̄ jìkì dibɔsoondi pu, kí taa nín̄ fòol̄ diŋuul malaa malaa, 20kun puee sii un yaa fɔ̃ɔ̃ diŋuulee, tin a ŋáańee kaa kítì Unimbɔti cee. 21Míǹ puee, ní fámaan tin kɔkɔ bíiĺ unilee nì atuŋkpiti kɔkɔ, kí sìntīǹ ni-ba kí fɔ̃ɔ̃ dinyɔɔbundi din Unimbɔti dū ki búĺ ni-pɔbiliŋinee, kun puee díǹ di ŋūǹ kí fīī-ni. 22Nín̄ ŋáaḿmaan dinyɔɔbundee nín bí yii ní ŋá miŋyee. Sii un yaa pílfí Unimbɔti bɔti, kaa ŋáań tì nín lī puee, kíiĺ a-ba ní. 23Sii un pílfí dinyɔɔbundee fam, ní kaa ŋáań min dì lì yii á ŋée, náań nì un kpèé digitil ki wāĺ u-nimiinee ní. 24U nín kpēēki dɔ́ò ki búntèe, ní ú kpáàā súntí u nín bàà kpēēdigitil poon ki bí miŋyee kɔkɔ. 25Ama sii un di yaa kpèé bimaramɔntiibi bin tìì dibatɔlee tiŋan ní ki yaa cáá a-ba ki tìì-bi, kaa pílfí fam boonee kí súntí, ama ki ŋáań min marabee bí yii á ŋée, Unimbɔti dàá bìin̄ a-boon a-tuuŋŋi poon. 26Sii un yaa nyí yii a sá unimbɔtinool, ní kaa ŋúb́ a-nyɔkɔee, kíiĺ a-ba ní, a-nimbɔtinool sá fam ní. 27Dinimbɔtinool din ŋān̄ ki bí circir ti-Baa Unimbɔti ceeyee di sá: á kpèè ataŋkpiibil nì bikpiipoobi bin bí falaa poonee, kí nīn nyí nì a-ba kí taa jēetí duulnya kpitii poon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\