JAAKI 2

1M-nabiyaamu, kii ni nín bí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo tinyooldaan saŋŋun puee, an kaa máaǹ ní nīn cáá dinigàntil. 2Tí lì yii ni-kpafil poon ní ugaaja ubɔ yaa kɔ́oń ki fúuń sindaariya bɔmbiki ki pēēdibɔkutinyaandi, ní usoodaan ubɔ mun kɔ́oń ki pēēikpalcati, 3ní ni yaa tīī ugaaja un pēētiwammɔntiilee jilma ki bí-u yii: “Sii dāá kàl̄ mpaammɔnti nee pu.” Ama ní ki bí usoodaanee yii: “Sii nín̄ yú, a yaa tí là kí kàl̄ kitiŋ m-taaŋi caŋin yéèyaaa.” 4Mimmee, naa gāntì-bi deeee? Ilandɔkɔkpiti ní ni dākafì ní ki ŋá míǹ. 5M-nabineeŋkaamu, ní pīlfìmaan: Unimbɔti lútì duulnya nee poon bisoodambi bí fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo kí kíí, ní kí ká tigaajamɔntiil kí kɔ́ Unimbɔti beel din u pɔ̃oǹ ki yɔ́oǹ bin néeń-uee ni. 6Ama ní nimbi kpèé bisoodambi fam. An kaa sá bigaajab di sàantí-ni ki cútí-ni ki cáǹ ibɔsooneeee? 7Bíǹ di kaa bíiĺ Yeesu Kriisitoo yinnyaandi din u pú-neeee? 8Tiŋman, ni yaa nɔ́ɔ́ Unimbɔti un sá ubɔtee marau kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “Á nīn néeń a-juti kii sii a-bee,” mimmee, ni ŋáań min ŋān̄ee dee. 9Ama ni yaa kpèé ki gàntī binibee, an sá ikpiti ní ni ŋáań, maree cúú-ni, kun puee ni yīntiǹ-u. 10Di sá yii, a yaa ŋúb́ marab kɔkɔ ní ki yaa yīntiǹ ubambaanti bi-kansikinee, a yīntì bi-kɔkɔ dee, 11kun puee Unimbɔti un lī yii: “Á taa ŋá tilaakpaalee” úǹ ubaanti di tí lī yii: “Á taa kpò unil.” Míǹ puee, a yaa kaa ŋá tilaakpaal, ama ní ki yaa kūū unilee, a yīntì mara dee. 12Míǹ puee, ni-bɔsooni nì ni-ŋáaǹtam kɔkɔnee, ní nīn ŋáań ki nyí yii ni sá binib bin Unimbɔti dàá dū mara un cāabìń dibatɔlee ní kí sòoǹ ni-bɔtee. 13Sii un kaa súń a-jutiibi saayee, ibɔsoon dalee, Unimbɔti kaa làá dāá sɔ̄ a-saai. A nín súń binib saayee di dàá yàntī Unimbɔti mun ń sɔ̄ a-saai. 14M-nabiyaamu, an kaa ŋān̄ unil ń bí yii úǹ fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí, ama ní kaa bíī ŋáań atummɔnti, an fookiiuee kaa ŋūǹ kí fīī-si. 15Kii ti-nabiki kiba, uninja kii unimpu, di yaa bí, kaa cáá tiwampeeŋkaalaaa kaa cáá tijikaal baabadal kí jī, 16ní ni-kansikin ubɔ yaa tùkū udaan yii: “Án ŋá kí kūtì, á nīn bí tiŋan! Taa yàntī tiwool ń cúú-si, á nīn jīǹ tijin ki díkì!”, ama ní kaa tīī-u ú jī, kaa tīī-u ú pèen̄ kí ŋmátée, an ŋān̄ lapu? 17Míǹ mbaantiim ní un yaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí ŋmaniŋma, ní kaa ŋáań fookii tundi nín sá puee, mimmee udaan fookiiu kpíì dee. 18Ubɔ ŋūǹ kí lì yii: “Sii cáá fookii, ama ní man ŋáań atummɔnti.” M ŋūǹ kí kíí udaan yii, ú dàkà-mi u nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí min min, kaa ŋáań atummɔntee, ní man mun ń dàkà-u m-tummɔntiŋ ú béé yii m fɔ̃ɔ̃ ki kíí. 19A nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Unimbɔtibaanti di bée, an ŋān̄: ama míǹ ní arasiniibi mun fɔ̃ɔ̃ ki kíí, ní ki fàŋkí yɔ́kɔ́yɔkɔ. 20Ugbaan, aa là kí béé yii a yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí ní kaa ŋáań atummɔntee, a-fookiiu sá famaaan? 21An ŋá mana ní ti-naanja Abraam dāa kpántì deedeedaan Unimbɔti nimiin ní? An sá ditundi din u ŋée pu, an dàkà yii u nìn dū u-jipɔɔn Isaaki ki páaǹ nsaraafan pu ki dàá ŋá saraa kí tīī Unimbɔtee. 22A káà, u fɔ̃ɔ̃ ki kíí ní ki ŋá ditundi mun, u-fookiiu nì u-tuuŋŋi nín kpáfì mbaantiim ki táá tɔb puee ní u-fookiiu kpántì umɔnti. 23An ŋá kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee dee, yii: “Abraam fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí, ní Unimbɔti ká u-fookiiu un u cáá u-puee ní ki yíiń-u deedeedaan,” ní ki kíǹ ki yíì-u u-bɔɔ mun. 24Ni káà, unil tuuŋŋi pu ní u kpántí deedeedaan Unimbɔti cee, an kaa sá fookii un u cááyee ŋmaniŋma pu. 25Míǹ mbaantiim ní an nìn tí jítì Raabi kinimpulaakpaayee cee, ú mun nín nìn ŋá atuun ŋin ki kpántì deedeedaan Unimbɔti ceeyee di sá u nín fɔ̃ɔ̃ binib bin Juuda yab nìn túee ki dàkā-bi nsan ŋubɔ bi dī ki ŋmátèe. 26Kii ŋfām yaa nyáń tiwun nín kpántí utaŋkpiil puee, míǹ ní unil yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí ní kaa ŋáań atummɔntee, u-fookiiu kúù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\