JAAKI 3

1M-nabiyaamu, ni-kɔkɔ ń taa yīkì bìlku yii ni là kí nīn dàkà Unimbɔti bɔti, kun puee ni nyí yii timbi bidakaliibee bɔsooni dāa pɔ̄ɔ̄ ki jítiǹ bin kíǹee yai. 2Ti-kɔkɔ yìntī ajan tikpil poon, ama sii un yaa kaa yìntī a-bɔsooni poonee di sá uniŋman ki ŋūǹ kí cúú a-ba kɔkɔ. 3Ti kpàl̀ itaamu nyɔmmu tikúti í nīn tɔ́-ti ní ki kpáàā kpòotī i-wunti kɔkɔ. 4Kpèèmaan, meelab mun nín sá bikpaambi miŋyee, ama báà kubuŋu yaa yāntì ki téekí-bi min kamaa, kipimbiwaŋwaai ní un ŋàal̀ee cáā kpòotī-bi ki cáǹ laakin u lèe. 5Míǹ mbaantiim ní unil wunti puee dilimbil sá kijaŋwaai ní, ní ki ŋáań tibɔkpaandi. Kee, ni nyí yii kiŋmibilii fiii yéè di gbátí kí wò kupɔɔuaa! 6Dilimbil sá kii ŋŋmee ní. Duulnya bɔkpitii kɔkɔ bí dilimbilin ní dì kā ti-wunti pu ki bíiĺ tiwun kɔkɔ, ní kí cáań Sitaan ŋmiŋu kí tɔ̄ ti-pu. 7Unil ŋūǹ kí ŋúb́ ipeel nì inoon nì tin fù ti-pooŋŋi puee, nì ijɔm kɔkɔ, í ŋá u nín là puee, ní binib lafun ŋúb̀-i míǹ. 8Ama doooo nee, ubɔ kaa láá ŋúń ki ŋúb́ dilimbil: dì sá kuwaŋkpitiu kun baa ŋūǹ kí cúúyee, ki gbí tilool tin cáá ŋkúmee ŋmaniŋma. 9Díǹ ní ti cáā jáaḿ ti-Baa Unimbɔti, díǹ ní ti tí cáā bíiĺ binib bin Unimbɔti náań ki nántiǹ u-bee. 10Kinyɔkɔn ní ijaam nyēē, kíǹ kibaantiii poon ní mbusu tí nyēē. M-nabiyaamu an kaa máaǹ kí nīn bí míǹ. 11Nnyimbul ŋubɔ kaa bí ki nyēēinyiŋfi ili: min tūee nì min mɔ̄ee dicilpu. 12M-nabiyaamu, kɔŋki subu kaa lòoǹ tikpasampiil, ní nunufi mun kaa lòoǹ kɔŋki. Míǹ mbaantiim, nnyimbul ŋun nyēēnnyim min tūee kaa nyēēmin mɔ̄ee. 13Ni-kansikin ubɔ bí ki cáá iciin ki nyáaan? Ú nīn sìntīǹ u-ba taapu kí nīn ŋáań atummɔnti min dàá dàkà yii u lafun cáá iciinee. 14Ama a yaa ná a-jutiibi, a-poon tū, ki sá unil un mò kí nīn jítiǹ báà ŋmee, á taa nín̄ gà a-bindi yii a tɔ́kɔ́ ibaamɔn pu, kí taa mɔ̄ntì a-ba. 15An ciiniee kaa nyēeń yilpu, i sá taapu doo ní, nniyaamin, i nyēeń Sitaan cee ní. 16Kun puee laakin ní binib ná tɔb ní ki mò kí nīn jítiǹ tɔbee, niin ní ni kāntí tin kaa kítèe nì tibɔkpiil kɔkɔ nì ti-bulfi. 17Ama iciin in nyēeń yilpuee, mpeepeekaamee i bí circir, ní boonee i cāabìń ŋgbansɔŋfi binib kansikin, ní ki mɔ̄, ki bí soooo, ní ki cáá tiniti tikpil, ki tūǹ atummɔnti, ní kaa gàntī binib, kaa cáá mpoonnyoon. 18Bin cāabìń ŋgbansɔŋfi bi-jutiibi kansikinee būul̀ nsɔŋfin dee, ní kí dāá kìtī abil ŋin sá yii bi bí deedee Unimbɔti nimiinee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\