JAAKI 4

1Ba di cāabìń kunikpɔŋkpɔkɔu nì kujaau ni-kansikin ní? An sá ni-kpɔkɔsib bin bí ni-wuntin ki jáà baabadalee di cāabìń tíǹ kɔkɔ. 2Ni cáá nnimitaataam tiba pu, ní kaa ŋūǹ kí ká kudɔŋu, míǹ puee ní ni yaa ká unilee, ní ní kpò. Ni-nimiliŋ máǹ tiba pu ní naa ŋūǹ kí ká kudɔŋu, ní kujaau nì kunikpɔŋkpɔkɔu kɔ́ò. Kun di yì-tì ní naa kāntí kun ní ni nyàab̀ee di sá naa mèé Unimbɔti un tìì kudɔŋu gbantee. 3Míǹ ní ni yaa tí mēēUnimbɔti, naa kāntí, kun puee ni dàkafī ilandɔkɔkpiti ní. Kun ni mèé ki nyàab̀ee, ni là kí dūú ŋá min fáatì-nee ní. 4Nimbi bin fá Unimbɔti kii kinimpulaakpaai nín féeń u-cal puee, naa nyí yii un néeń duulnyee sá Unimbɔti pulincɔnti níiin? Sii un píí duulnya kubɔɔtiiuee kpántì Unimbɔti pulincɔnti dee. 5Ni nyí fam ní Unimbɔti takaldau poon sòon̄aaan? yii: “Ŋfām min bí unilinee cáá nnimitaataam tiwan tikpil pu.” 6Ama u ŋáań-ti tiŋan tin wīikí ki lákatèe, kii an nín ŋmàn̄ u-takaldau poon puee, yii: “Unimbɔti kaa gèetíǹ bilambidambi, ama ní ki ŋáań bin sìntīǹ bi-ba taapuee tiŋan.” 7Míǹ puee, sìntīmaan ni-ba taapu kí tīī Unimbɔti, kí já nì Sitaan, see ú sāǹ kí wàatī-ni. 8Sútímaan kí pìl̄ Unimbɔti, ní ú mun ń sútiń kí pìl̄-ni. Ikpitidambi, fíntímaan ni-ŋalii ikpiti ń nyā, mili mili dambi, fíntímaan ni-pɔbiliŋ poon ń nyā circir. 9Ni-kpitii puee, nín̄ bímaan kunimbaaun kí nīn sūǹ ki yáliŋkí, ni-laati ń kpántí nsiim, ni-pɔɔpindi ń kpántí-ni kunimbaau. 10Sìntīmaan ni-ba kí tīī Unimbɔti, ní ú yòon̄-ni yilpu. 11Nnabiyaamu, ní taa nín̄ sòoǹ ki bíiĺmaan tɔb. Sii un di yaa sòon̄ ki bíil̀ a-nabikee àá a sòon̄ ki kūū u-bɔtee, mara ní a sòon̄ ki bíil̀ ki kūū. A yaa sòon̄ ki bíil̀ maree, aa ti tɔ́-u dee, a sòon̄ ki kūū-u dee. 12Unimbɔti baba di tìì marab ní ki sá ubɔsoonli, úǹ baba di ŋūǹ kí fīī binib, úǹ di tí ŋūǹ kí kpò-bi. Sii yíì a-ba ŋma ní ki sòoǹ a-juti bɔti ní? 13Ní pīlfìmaan kɔŋkɔnnee, nimbi bin lì yii: “Díǹ àá fool, ti dàá yīkì kí cù kitiŋ kinee ni, kí tin ŋá niin dibindi diba, kí bàntì kí ká animilee.” 14Ni nyí kun dàá fu bàń ni-pu fooleeee? Ni péē bí kii dipòńdi nín nyēēkí páań pu, án kūtì fiii, dí wāŋkèe ní. 15An nín bàà máaǹ ní lì puee sèé, yii: “Unimbɔti yaa là ní ti yaa bí ki pɔ̄ɔ̄yee, ti dàá ŋá tinee nì tinee.” 16Ama nimbee, ni sá bilambidambi ní ki dàkà ni-ba, an nì an lambiliŋee kaa ŋān̄. 17Sii un di nyí tiŋan tin bàà sá á ŋá ní kaa ŋée, ŋá ikpiti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\