JAAKI 5

1Nimbi bigaajabee, ní pīlfìmaan tibɔti nee: Ní sɔ̄ kí yāliŋkìmaan nnaabu ŋun dàá bàń ni-puee. 2Ni-gaajawanti sūū, ní akɔtuu mɔ́ ni-wampeeŋkaati. 3Ni-sindaariyab nì ni-nimiliŋ dámintì, ní an nín dámintì puee di dàá dāá lēēmmɔ́ɔn yii ni nín ŋá miŋyee kaa ŋān̄, ní kí dāá wò ni-wunti kii ŋŋmee. Di sá yii ni báá tigaajati ŋyuntijoolkaa poon ní. 4Bipaadambi bin kùn̄ ni-sati naa pàn̄-bee, pīlfìmaan, bíǹ di tíminsée. Bin cáń ni-jikaatee biilii bàn̄ Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan cee. 5Ni kāl̀ duulnya poon ki jíń mmɔn ki ŋá min fáatì-nee, ní ki jíń ki ŋá ŋkpam ki cíitì ŋwiin ŋun bi dàá cáá-ni kí kpòee. 6Ni túǹ bin kaa ŋá tibee pu abɔgaan ki kūū-bi, baa kpákaǹ-ni. 7Míǹ puee, nnabiyaamu, nín̄ cáámaan kimɔtii kí nīn cí ti-Dindaan gítintam. Kpèèmaan ukpaal nín jīǹ kimɔtii pu ki cīití u-wambɔlkaati ń bī puee. U jīǹ kimɔtii ní ki cīití utaapeekaa ń nì, ní utaajoolkaa mun ń dāá nì, ní ú nín cā u-jimmɔntiiti. 8Ni mun ń nīn cáámaan an mɔtiiki juti, kí nīn pɔ̄ɔntí kun puee ti-Dindaan tɔ́ob́ kí bàń. 9Nnabiyaamu, taa nín̄ gbùkum̄maan tɔb pu, an nín dàá ŋá pu Unimbɔti ń taa yíiń-ni ibɔsoonee. Úǹ ubɔsoonlee kaa dátiǹ-ti, u yú kipunyɔkɔpu ki dàá kíĺ ibɔsoon. 10Nnabiyaamu, téetímaan Unimbɔti bɔnaatiliibi bin nìn sòon̄ u-puee falaabi nì bi-mɔtiiki pu, kí nīn bímaan míǹ. 11Ti pàkà-bi kun puee bi yúl̀ deedee. Ni gbìl̄ bi sòon̄ Jɔɔbi mɔtiiki pu, ki nyí u nín jíń kimɔtii ki kátì, ti-Dindaan ŋá-u miŋyee, kun puee ti-Dindaan sá usaasɔl ní ki ŋān̄. 12M-nabiyaamu, tin kaa péēmáaǹ ní ŋée di sá ní taa pùtī, ní taa pùtī yilpu kí taa pùtī taapu, kí taa pùtī báà tiba nì tiba poon. An yaa sá Iiiŋyee, kíímaan “Iiin,” an yaa tí sá Aayeeyaaa, kíímaan “Aayee,” an nín dàá ŋá pu ní taa kɔ́ Unimbɔti bɔtinee. 13Ni-kansikin ubɔ yaa bí falaa poonee, ú nīn mèé Unimbɔti. Ubɔ yaa tí bí ni-kansikin dipɔɔpindi poonaaan, ú nīn gà ilan ki nyɔ́ŋkí Unimbɔti. 14Ubɔ yaa tí bí ni-kansikin ki būǹee, ú tɔ̄ bí yíiń Kriisitoo nikitil kpilib ń dāan̄ kí dū ŋkpam kí jɔ̃ɔ̃ u-yil pu kí yíiń ti-Dindaan yindi kí mèè kí tīī-u. 15Bi yaa máká Unimbɔti pu ki mēē-u, see ubunlee ń ŋmátí, ti-Dindaan dàá tīī-u ŋgbampɔn. Báà u yaa ŋá tikpitil tiba, Unimbɔti dàá dūú pɔ̄-u. 16An puee, nín̄ bìitī ni-kpitii pu ki tùkùmaan tɔb, kí nīn mèé ki tììmaan tɔb, kí ŋmā kí nīn kāntí dicaandi. Di sá yii unil un yú deedee Unimbɔti nimiinee yaa dū u-pɔbil kɔkɔ ki mēē-uee, an ŋáań atuŋkpaan ní. 17Eelii mun nìn péētí sá unifutifoo kii ti nín bí pu nan ní, ní ki nìn mēēUnimbɔti nì u-pɔbil kɔkɔ, yii utaa ń taa ti nì, ní utaa kaa lafun gítī jɔ̃ɔ̃ kitiŋ pu ali abin ata nì dijandi. 18Boonee ní u fātìi tí mēē, ní utaa nìn̄, ní kitiŋ lòon̄ tijikaal. 19M-nabiyaamu, ni-kansikin ubɔ yaa dū Unimbɔti saŋŋu ki fá ní ubɔ yaa fātìi gíiǹní-uee, 20udaan ń nīn nyí yii un di yaa nyántìń unil nsaŋkpitin ki gíiǹní-u nsammɔnti poonee yàntī udaan naŋki ń ŋmátí, ní kí yàntī u-kpitii yaa wīikí min kamaayee Unimbɔti ń dūú pɔ̄-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\