JAAN 10

1Yeesu bí yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un yaa kaa dī kipunyɔkɔ ki kɔ́ kupikpuŋkpuŋun ní ki yaa dī laaabee, udaan sá digaŋgandaan ki sá unaayuu. 2Un yaa dī kipunyɔkɔ ki kɔ́ kupikpuŋkpuŋunee di sá upikpaal. 3Un cí kipunyɔkɔee pìitī-u, ní u-piii nyí u-neen. U yíì u-piii sá kamaa nì i-yiŋŋi, ní ki lìntī i-nyɔkɔpu ki cáǹ-i kupikpaaun. 4U yaa nyántì i-kɔkɔ kupikpuŋkpuŋun ki dɔ́òyee, ní ú lìntī i-nyɔkɔpu ní í páań u-boon, kun puee i nyí u-neen. 5Iaa nɔ̃otí uniyaŋyan. I sáń-u ní, kun puee iaa nyí u-neen.” 6Yeesu nìn gāā-bi dilaŋkpandi nee, ama ní baa nìn gbìl̄ di taapu. 7Míǹ puee ní Yeesu gítī lī yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, man di sá kupikpuŋkpuŋu punyɔkɔki. 8Bin kɔkɔ péeǹ-mi ki bāańee sá digaŋgamdambi, ní ki sá binaayub, ipii mun kaa pílfíǹ-bi. 9Man di sá kipunyɔkɔ. Un yaa dīń man-pu ki kɔ́ońee kāntí difiil. Udaan ŋūǹ kí nīn kɔ́ò ki nyēēki kāntí u-jinti. 10Kun pu unaayuu dòońee di sá ú yò, kí kpò, kí bīil̀. Mamee m dɔ́miń í ká dimaŋfal ní, tiba nì tiba ń taa lɔ́ɔ́-i dimaŋfal gbantin. 11“Man di sá upikpaamɔnti, upikpaamɔnti piii pu ní u kúntí u-maŋfal. 12Un kpàá ki nyàab̀ animil, kaa sá upikpaal, kaa yì ipiiyee, u yaa ká usaakpan dòońee, u dù ipii ní kí fá kí sāǹ kí kátí, ní usaakpan ń dāan̄ kí cūtì ipii kí yàaǹ-i. 13Kun pu upaadaan sáńee di sá u nyàab̀ animil ní, ipii bɔti kaa páb́-u. 14- 15Man di sá upikpaamɔnti. Kii m-Baa nín nyí-mi, man mun nyí m-Baa puee, míǹ mbaantiim ní m nyí m-piii, ní m-piii mun nyí-mi. M kúntí m-maŋfal m-piii pu ní. 16M cáá ipii iba in kaa láá kɔ́oń m-naabakaku nee poonee. See ḿ cáań-i; i dàá dāá gbìl̄ m-neen, ní kupicaŋkpuŋu ń ŋá kubaantiiu, upikpaal mun ń nīn sá ubaanti. 17“Kun pu m-Baa néeń-mee di sá m tìì m-maŋfal ní kí fàtīí fɔ̃ɔ̃-dì. 18Ubɔ kaa ŋūǹ kí tìl̄ man maŋfal, see man m-ba di là ní kí dū-dì kí tīī. M ŋūǹ kí dū-dì kí tīī, ki ŋūǹ kí fàtīí fɔ̃ɔ̃-dì mun. M-Baa nín bí ḿ ŋá miŋyee dee.” 19Tibɔti gbanti pu ní Juuda yab cúū yākatì. 20Bi-kansikin tikpil nìn lì yii: “Arasinii ubɔ di kā u-pu ní u sòoǹ fam fam. Ba pu ní ni pílfíǹ-u?” 21Ní biba mun lì yii: “Unil un pu arasinii kēēkaa sòoǹ yéè. Mimmee arasinii ŋūǹ kí ŋúbití bijɔfub nimiliŋaaan?” 22An nìn sá dipeepɔndi ní, bi nìn bíī jīǹ bi nín nìn ŋáŋkì Kunimbɔtidii puee jiŋaaliu. 23Yeesu nìn bí Kunimbɔtidiin, laakin bi nìn yíì Saloomɔn kasalkauee taapu ki còom̄. 24Ní Juuda yab dɔ́miń ki māntì ki tú-u ní ki bí yii: “Ali kí tin sāā ŋyunti ŋulɔŋu ní a dàá sòoǹ-ti ibaamɔn ní ti-landɔkɔi ń wāl̀ ní? Sii di yaa sá Kriisitoo á cántí kí tùkù-ti!” 25Ní Yeesu kíí-bi yii: “M péētùkū-ni dooooyee, ní naa fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí. Atuun ŋin m cáá m-Baa pɔŋŋu ki ŋáań nee sòoǹ m-pu, 26ní naa fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí, kun puee naa sá m-piii. 27M-piii gbìl̀ m-neen, ní man mun nyí-i, ní i nɔ́ɔ́-mi. 28M tīī-i dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee, i kpá kí kpú jaanjaan, báà ubɔ mun kaa tí ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃-i m-ŋaan. 29M-Baa un tīī-mi-iee cáá mpɔn ki jítiǹ báà ŋma. Míǹ ní ubɔ kaa ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ tiba m-Baa ŋaan. 30Man nì m-Baa Unimbɔti ti sá ubaanti ní.” 31Niinee ní Juuda yab tí fātìi píí ataŋkpee kí yāŋkì kí kpò-u. 32Ní Yeesu bí-bi yii: “M dū m-Baa pɔŋŋu ki ŋá atummɔnti tikpil ni-nimilin. Mimmee, atuun gbanti kansikinee, dilar pu ní ni là kí yāŋkì-mi ataŋkpee kí kpò na?” 33Ní Juuda yab kíí-u yii: “An kaa sá atummɔnti pu ní ti là kí yāŋkì-si ataŋkpee kí kpò, an sá a nín sòon̄ ki bíil̀ Unimbɔtee pu. Kun puee sii sá unifantanti ní ki ŋèeǹ nì Unimbɔti.” 34Ní Yeesu kíí-bi yii: “An kaa ŋmàn̄ ni-marau poon yii: 'M bí yii, ni sá inimbɔtaaa?' 35Tiŋmaŋmabti tin kaa mɔ́ntée yaa yíiń bin bin bi sòon̄ Unimbɔti bɔti ki tùkūee yii bi sá inimbɔtee, 36kin un Unimbɔti baasii lēēki túnní duulnyanee, ní ni lì yii m ŋèeǹ nì Unimbɔti m nín bí yii man di sá Unimbɔti Jipɔɔneeee? 37M yaa kaa bíī ŋáań m-Baa tuuŋŋi, ní taa fɔ̃ɔ̃-mi kí kíí. 38Ní m yaa bíī ŋáań-ŋi, báà ni yaa kaa làá fɔ̃ɔ̃-mi kí kíí, fɔ̃ɔ̃maan atuun ŋin m bíī ŋáańee kí kíí kí baasii béé yii Ubaati bí m-ni ní ma mun bí Ubaatin.” 39Niinee ní bi tí bíī nyàab̀ kí cúú-u ní u ŋmátì bi-ŋaan. 40Ní u fātìi gítì Jɔɔdan buŋgbandi lapu pu, laakin Jaan nìn dáá kíĺ ki fùul̀ binib nnyimee, ki kāl̀ niin. 41Binib tikpil nìn dòoń u-cee niin, ní ki lì yii: “Jaan kaa nìn ŋá maamaaci báà ubɔ, 42ama tin kɔkɔwoooo u nìn sòon̄ kijapaai nee puee, an sá ibaamɔn.” Binib tikpil nìn fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí niin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\