JAAN 11

1Uninja ubɔ nìn būǹ ki bí Beetanii, kitiŋ kin Maarii nì u-maan Maata nìn kɔ́òyee, bi yíì-u Laasaar. 2(Maarii gbanti di sá un nìn kpáatì talaalu ki sītì ti-Dindaan taaŋi pu ki dū u-yikpiti ki pítèe, u-niija di sá Laasaar un nìn būǹee.) 3Ní Laasaar niisalibee tú ubɔ ú cùú tùkù Yeesu yii: “Ti-Dindaan, a-bɔɔ būǹ.” 4Yeesu gbìl̄ mimmee, ní ki bí yii: “Laasaar weeni nee kaa sá-u ŋkúm, i sá kí tīī Unimbɔti tinyool, ní ki dàá tīī u-Jipɔɔn mun tinyool.” 5Yeesu nìn néeń Maata nì u-naal nì bi-niija Laasaar. 6Nì míǹ kɔkɔee, u nín gbìl̄ yii Laasaar būǹee, u gítī kāl̀ laakin u nìn bée iwiin ili. 7Ní boonee, u tùkū u-boonnooliibi yii: “Tí gítímaan Juudee!” 8Ní u-boonnooliibi kíí-u yii: “Ukpil, yaadal nee ní Juuda yab kpilib kaa bíī nyàab̀ ataŋkpee kí yāŋkì kí kpò-saaa? Ní a là kí gítí niinaaan?” 9Ní Yeesu bí-bi yii: “Ŋwìiń ń nyā kí dāa jēetée tikúti saalaa nì tili di kaa báaa? Sii un yaa còom̄ ŋwìiń puee, aa gbéetí, kun puee ŋwìiń wāĺ an kɔkɔ. 10Ama sii un yaa còom̄ kunyeeuee di gbéetí, kun puee ŋwalfi kaa ti bí-si.” 11Yeesu lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki gítī kútì yii: “Ti-bɔɔ Laasaar gèen̄. Ama man dàá cùú fìntī-u.” 12Ní bi kíí-u yii: “Ti-Dindaan, u yaa gèen̄ee, u dàá pɔ̄ɔkì deeyaa!” 13Yeesu nìn là kí lì yii Laasaar kpíì ní, ama ní u-boonnooliibi bíǹ dākafì yii u sòoǹ ŋgeem min báà ŋma gèeǹee pu ní. 14Míǹ puee ní Yeesu tùkū ki cántì-bi, yii: “Laasaar kpíì. 15Ni-puee an mɔ̄ǹ-mi m nín kaa bí niinee, min dàá ŋá ní fɔ̃ɔ̃-mi kí kííyee dee. Kɔŋkɔnnee tí nīn cá u-cee!” 16Niinee ní Toomasi (un bi yíì atabee) bí Yeesu boonnooliibi bin kíǹee yii: “Ti mun ń táámaan-u kí cù, bi yaa làá tin kpò-uee, bí kpò kí kpáaǹ ti mun!” 17Yeesu bàn̄ee ní ki ká yii Laasaar nìn ŋá dikaakulin iwiin inaa. 18Beetanii kaa nìn dátiǹ Jeerusaleem, an nìn sá kii ataŋkpee ata nyɔkɔm ní. 19An di yì-tì ní Juuda yab kpilib tikpil nìn dɔ́miń kí sòŋkì Maarii nì Maata pɔbiliŋ bi-niija kúm pu. 20Maata nín gbìl̄ yii Yeesu dòońee, ní u yíkìi túŋkì-u, Maarii úǹ nìn gbíntìi kā kudiin. 21Ní Maata bí Yeesu yii: “Ukpil, a yaa bàà nìn bí doo, m-niija kaa bàà kúù. 22Ama m nyí yii, kɔŋkɔnnee gba, tin tin kamaa ní a yaa mēēUnimbɔtee u dàá tīī-si kudɔŋu.” 23Ní Yeesu bí-u yii: “A-niija dàá fìkitī.” 24Ní Maata kíí-u yii: “M nyí yii, ŋwinjoolkaa dal, bitaŋkpiibi yaa láā fīkitèe, ú mun dàá fìkitī.” 25Ní Yeesu kíí-u yii: “Man di fìkitī, man di sá dimaŋfal. Sii un fɔ̃ɔ̃-m ki kííyee, báà a yaa kpíì gba a dàá nīn cáá dimaŋfal, 26ní sii un yaa bí dimaŋfalin ní ki fɔ̃ɔ̃-m ki kííyee kaa ti kúù jaanjaan. A fɔ̃ɔ̃ ki kíí mimmaaan?” 27Ní u kíí-u yii: “Iiin, m-Dindaan: M nyí yii sii di sá Kriisitoo, Unimbɔti Jipɔɔn un máaǹ kí dāan̄ duulnyanee.” 28U sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ní ki cūtì ki yíiń u-naal Maarii ki tùkū-u soooo yii: “Ukpil bāań ki bàlfī a-pu.” 29Maarii gbìl̄ mimmee, ní ki yíkì dicilpu ki búntì Yeesu cee. 30(Yeesu dáá gbíntìi bí laakin Maata nìn túŋkì-uee, kaa láá kɔ́ kitiŋin.) 31Juuda yab bin nìn bí Maarii cee kudiin ki ŋmēentí-uee nín ká u yíkì dicilpu ki nín nyēēyee, ní bi dī-u: bíǹ dàkafī yii u cá dikaakul pu kí sɔ̄ dee. 32Ŋyunti ŋun Maarii bàn̄ laakin Yeesu bée ki ká-uee, ní u lítì u-nimiin, ki bí-u yii: “Ti-Dindaan, a yaa bàà nìn bí doo, m-niija kaa bàà kúù.” 33Yeesu nín ká u bíī sūǹee, ki kpáaǹ Juuda yab bin nìn nɔ́oń-uee, ní kunimbaau kɔ́-u ki gbēēu-pɔbil, 34ní u bālfì-bi yii: “La ní ni síb́-u ní?” Ní bi kíí-u yii: “Ti-Dindaan, dāá cùú kpèè.” 35Ní Yeesu bíī sūǹ. 36Ní Juuda yab bí yii: “Kpèèmaan, u nín bàà baasii néeń-u puee!” 37Ama ní bi-kansikin biba mun bí yii: “Úǹ un nìn ŋúbitì ujɔfuee nimiliŋee, kaa ŋūǹ kí yàntī Laasaar ń taa bàà kpúɔɔɔ?” 38An fātìi tí gbēēYeesu pɔbil, ní u búntì dikaakul laŋki. An nìn sá ntaŋkpalɔkɔn, ní bi dū ditaŋkpal ki ŋéeb́ di-nyɔkɔ pu. 39Ní Yeesu bí yii: “Nyìkitīmaan ditaŋkpalee!” Niinee ní Maata, utaŋkpiilee niisal, bí yii: “Ti-Dindaan, an ŋá iwiin inaa dee, u máaǹ ki sūū ki núukì!” 40Ní Yeesu kíí-u yii: “Maa tùkū-si yii, a yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki kíí, a dàá ká Unimbɔti pɔŋŋu nín bí pueeee?” 41Niinee ní bi nyīkitì ditaŋkpal dikaakul nyɔkɔ pu. Ní Yeesu wáaǹ kutaa pu, ní ki bí yii: “M-baa, m jáam̀-si kii a nín pílfíǹ-mee pu. 42M nyí yii a péēpílfíǹ-mi baabadal, ama bin māntì ki tú-mi nee pu ní m bíī lì, bí fɔ̃ɔ̃ kí kíí yii sii di túnní-mi.” 43U lī míǹ ki dɔ́òyee, ní ki téeń mpɔn yii: “Laasaar, nyānní!” 44Ní utaŋkpiil nyánní, u-taaŋi nì u-ŋalii fìn̄ iŋaabu, ní ŋubɔ mun bīī u-nimiin. Ní Yeesu bí yii: “Cúú fìntīmaan-u kí yàntī ú nīn cá!” 45Juuda yab kansikin bin nìn dɔ́miń Maarii cee ki ká min min Yeesu ŋée tikpil fɔ̃ɔ̃-u ki kíí. 46Ama bi-kansikin biba cūtì ki ká Fariisab ki máafì-bi min Yeesu ŋée. 47Ní bi nì bisaraaŋakpilib kpáfì bibɔsooŋkpaambi kɔkɔ ki sòon̄ yii: “Ti dàá ŋá mana, ní kijapaayee ŋáań maamaacib tikpil míǹ na! 48Ti yaa yāntì u gbíntìi ŋáań míǹ, báà ŋma dàá fɔ̃ɔ̃-u kí kíí, an dàá yàntī Room gɔminau ń dāan̄ kí wīī ti-Nimbɔtidiiku nì ti-tiŋki.” 49Bi-kansikinee ubɔ nìn bí, bi yíì-u Kaayifi, úǹ di nìn sá usaraaŋakpil dibindi gbanti, ní úǹ bí-bi yii: “Naa gbìl̀ tibɔti taapu. 50Naa dàkafī yii an ŋān̄ yii unibaanti ń kpú inifunaan pu ní ditimbul kɔkɔ ń ŋmátáaa?” 51An kaa nìn sá úǹ u-ba di là ní ki sòon̄ an bɔti; u nín nìn sá usaraaŋakpil dibindi gbantee puee, ní Unimbɔti yāntì u sòon̄ yii Yeesu dàá dāá kpú Juuda yab pu. 52An kaa sá Juuda yab baba pu, an sá kí kpāfì Unimbɔti biyaamu bin yàl̄ee kɔkɔ bí ŋá ubaanti. 53Ki yɔ̃oǹ an wiiŋŋu gbanti ní bi bɔ́ob́ yii see bí kpò Yeesu. 54An di yì-tì ní Yeesu kíǹ ki còom̄, kaa yàntī Juuda yab kāntí-u, ní ki búntì kitiŋ kiban kì bí kupɔɔu caŋin, bi yíì-kì Eefrayim, niin ní u nì u-boonnooliibi nìn cūtìi kāl̀. 55Ŋyuntee ní Juuda yab jiŋaaliu un bi jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee tɔ́obiń, ní binib tikpil nìn yíkí ki cá Jeerusaleem kí cù kí ŋá saraabi, kí nyā bi-jɔkɔntin kí wàatī ní jiŋaalee ń nín bàń. 56Bi nìn nyàab̀ Yeesu niin; bi bí Kunimbɔtidiinee, ní ki bíī bàlfī tɔb yii: “Ni dàkafī yii ba ní? U làá dāan̄ jiŋaal neeyaaa waa làá dāan̄?” 57Di sá yii bisaraaŋakpilib nì Fariisab nìn síiǹ mara yii un yaa nyí laakin Yeesu bée ú lì bí cùú cúú-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\