JAAN 12

1An nìn kíǹ iwiin iluu jiŋaal un Juuda yab jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee ń jēe, ní Yeesu nìn bàn̄ Beetanii, laakin Laasaar, kijapaai kin u nìn fīkitèe nìn kɔ́òyee. 2Niin ní bi ŋá Yeesu tican. Maata di nìn tìì tijin. Laasaar mun nìn ŋmàl̄ bin nì Yeesu nìn kā ki jīǹee kansikin. 3Ní Maarii yɔ̃oǹní talaalumɔnti un bi yíì náaree, u pɔ̄ɔ̄ kudaau tikpil, ní ki cáań ki kpáatìi sītì Yeesu taaŋi pu, ní ki dū u-yikpiti ki pítì, ní kudii kɔkɔ jíń talaalu sɔnsɔfiŋu. 4Niinee ní Yeesu boonnooliibi kansikin ubɔ, Juudasi Iskaariyɔti un dāa dū-u ki nyáfèe, bí yii: 5“Ba pu ní baa dū talaalu nee kí nyāfì kí fɔ̃ɔ̃ animikpaan kí dūú yàkatī biwɔfib?” 6Tin u sòon̄ee, an kaa sá u sūǹ biwɔfib pu, u nìn sá unaayuu ní. Úǹ di nìn ŋúb́ bi-nimiliŋ ní ki lèekī ŋi-poon. 7Ní Yeesu bí-u yii: “Yàntī-u! U yāaǹ ki cíitì daliŋkin bi dàá dāá dū-mi kí ŋá dikaakulinee dee. 8Ni nì biwɔfib di dàá nīn bí baabadal, ama man nì ni kaa làá nīn bí baabadal.” 9Juuda yab tikpil nìn gbìl̄ yii Yeesu bāań Beetaniiyee, ní bi nín cá niin, an kaa nìn sá Yeesu ŋmaniŋma pu ní bi cá, ama kí tin kpáàā kpèè Laasaar un u fīkitèe mun. 10Ní bisaraaŋakpilibee sòon̄ ki yɔ́oǹ yii bí kpò Laasaar mun, 11kun puee úǹ pu ní Juuda yab tikpil kíǹ ki nɔ́ɔ́ Yeesu, kaa ti là bíǹ cee. 12Kutaa wúntèe, kunipaau kun nìn dɔ́miń jiŋaalee gbìl̄ yii Yeesu dòoń Jeerusaleemee, 13ní bi bátì tikpakpati ki túŋkì-u nsanni, ní ki kūuntí yii: “Oosaana, tí dàntìmaan-u! Ti-Dindaan ń bìin̄ un dòoń úǹ yindi puee! Unimbɔti ń bìin̄ Israyeel bɔtiu boon!” 14Yeesu nìn ká dimampɔmbil ki kā, kii Unimbɔti takaldau nín nìn lī ki yɔ́oǹ puee, yii: 15“Jeerusaleem yab, ní taa fàŋkì! Kpèèmaan, ni-bɔtiu di dòoń, ki kā dimampɔmbil puee!” 16Ŋyunti gbantee, u-boonnooliibi kaa nìn dáá láá gbìl̄ taapu. Ama ŋyunti ŋun u fɔ̃ɔ̃ u-nyootee ní bi nín téetì yii Unimbɔti takaldau nín nìn sòon̄ tin u-puee, míǹ ní bi ŋá ki tīī-u nee. 17Bin kɔkɔwoooo nìn bí ŋyunti ŋun Yeesu yíiń Laasaar dikaakulin ki fīkitì-u ditaŋkpiilinee bíī máafí tin bi ká Yeesu ŋée. 18Di sá yii bi nín nìn gbìl̄ maamaaci un u nìn ŋée puee ní kunipaauee túŋkì-u. 19Ní Fariisab bíī lì tɔb cee niin yii: “Ni káà, naa làá ti ká báà tiba. Binib kɔkɔ di bìtifī ki cá kí nɔ́ɔ́-uee.” 20Greeki yab biba nìn ŋmàl̄ bin nìn dɔ́miń Jeerusaleem kí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti jiŋaalee poonee kansikin. 21Ní bi dɔ́miń ki ká Fiiliipi (un sá Beetsayida Gaaliilee tiŋkinee), ki bíī gbàam̄-u yii: “Ukpil, ti là kí ká Yeesu.” 22Ní Fiiliipi cūtìi tùkū Andree, ní bi-liitil cūtì ki tùkū Yeesu. 23Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ŋyunti ŋun man Kinibiki dàá fɔ̃ɔ̃ m-nyootee bāań dee. 24Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ŋwambool yaa kaa lítì kitiŋ ki kpíì, ŋu péēgbíntìi sá mbaanti ní. Ama ŋu yaa kpíìyee, ní ŋú nyā kí lòoǹ tikpil. 25Sii un yaa néeń a-maŋfalee dàá fá-dì, ní sii un yaa ná a-maŋfal taapu doo neeyee, siiyee di kpáafí-dì ki kāntí dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 26Un yaa là kí tɔ̄ m-tundee máaǹ kí nīn nɔ́ɔ́-mi, ní laakin m yaa bée, m-tɔntɔnliu mun ń nīn bí niin. Un yaa tūǹ m-tundee, Ubaati dàá tīī-u tinyool.” 27“Kɔŋkɔnnee m bākatì. Mimmee, ḿ lì yii, m-Baa, nyāntí-mi tin dàá bàń-mi ŋyunti nee pooneeee? Aayee, kun puee ŋyunti nee falaau gbanti pu ní m dɔ́miń. 28Míǹ puee, m-Baa, tīī a-yindi tinyool!” Niinee ní Unimbɔti sòon̄ní yilpu ki bí yii: “M tīī m-yindi tinyool, ki dàá gítī tí tīī-dì.” 29Kunipaau kun nìn yú niinee gbìl̄ Unimbɔti neen puee ní ki bí yii: “An sá utaa di fáá didundi.” Ní biba mun bí yii: “An sá Unimbɔti tūuŋŋu ŋubɔ di sòon̄ nì u.” 30Ní Yeesu bí-bi yii: “An kaa sá man pu ní nneenee sòon̄, ama an sá nimbi pu ní ŋu sòon̄. 31Ŋyunti nee ní Unimbɔti dàá sòoǹ duulnya bɔti, ní kí jà duulnya bɔtiu Sitaan. 32Bi yaa láā yɔ̃oǹ-mi yilpuee, m dàá dāá dáaliń nnibiyaamu kɔkɔ kí cáań m-cee.” 33(U nìn lī míǹ kí dàkà ŋkúm min u dàá kpúee nín sá miŋyee ní.) 34Ní binibee kíí-u yii: “Ti bífì marab takaldau poon yii Kriisitoo dàá nīn péēbí ní kí nīn cá jaanjaan. Kin ba pu ní sii lī yii bi dàá yòon̄ Kinibiki yilpu? Ŋma di sá Kinibiki gbanti ní?” 35Ní Yeesu kíí-bi yii: “Ŋwalfi dáá bí ni-kansikin ŋyunti ŋubɔ poon fiii. Ní nīn còom̄ ŋwalfi gbanti poon, an nín dàá ŋá pu dibɔmbɔndi ń taa jēetí ni-puee, kun puee un còom̄ dibɔmbɔndinee kaa nyí laakin u cée. 36Ŋyunti ŋun ŋwalfi dáá bí ni-cee nee, ní fɔ̃ɔ̃-ŋu kí kíí an nín dàá ŋá pu ní kpántí ŋwalfin nibee.” Yeesu sòon̄ míǹ ki dɔ́òyee, ní ki yíkì bi-cee ki cūtì ndan ki bál̀-bi. 37Nì min kɔkɔ u ŋáaǹ maamaacib tikpil bi-nimiinee, baa fɔ̃ɔ̃-u ki kíí. 38Kii Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi nín nìn ŋmàn̄ pu dooooyee, míǹ ní an ŋá nee. U nìn ŋmàn̄ yii: “Ti-Dindaan, ŋma fɔ̃ɔ̃ ti-bɔti ki kíí? Ŋma béè sii ti-Dindaan pɔŋŋu?” 39Eesayi nìn gítī lī kun pu ní baa nìn ŋúń ki fɔ̃ɔ̃ ki kííyee: u nìn bí yii: 40“Unimbɔti yāntì bi jòb̄ ní ki pɔ́ɔkì bi-pɔbiliŋ, an nín dàá ŋá pu bi-nimiliŋ ń taa nín̄ wāĺee ní bi-pɔbiliŋ ń nīn gbìfì bí taa kpántí bi-bimbim ú cáaǹ-bee.” 41Eesayi lī míǹ kun puee u nìn ká Yeesu nyooti, ní ki sòon̄ u-pu. 42Nì míǹ kɔkɔee, Juuda yab kpilib tikpil nìn fɔ̃ɔ̃-u ki kíí. Ama Fariisab ń taa jà-bi kukpafidiin puee, baa nìn nyántì bi-ba. 43Di sá yii bi là binib ń pàkà-bi ki jítiǹ Unimbɔti ń pàkà-bi. 44Yeesu téeń mpɔn ki lī yii: “Un yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee, an kaa sá man ní u fɔ̃ɔ̃ ki kíí, u fɔ̃ɔ̃ un túnní-mee ní ki kíí. 45Un yaa ká-mee ká ki kpáaǹ un túnní-mee dee. 46M dɔ́miń duulnyan kii ŋwalfee, an nín dàá ŋá pu un sá kamaa yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee ń taa nín̄ gítī bí dibɔmbɔndinee. 47Ama un di yaa gbìl̄ m-bɔti ní ki yaa kaa kpáafì-tèe, an kaa sá man di dàá kpò udaan bɔti, kun puee maa dɔ́miń kí kpò duulnya nib bɔti, m dɔ́miń kí fīī-bi ní. 48Un kaa là-mi, kaa fɔ̃ɔ̃ m-bɔtee cáá tin dàá dāá sòoǹ u-bɔtee: an di sá m-bɔti tin m nìn dàkēe, tíǹ di dàá dāá kpò udaan bɔti ŋwinjoolkaa dal. 49Di sá yii an kaa sá man m-ba pɔŋŋu pu ní m sòon̄, an sá m-Baa un túnní-mee u-ba di tīī-mi tin sá ḿ sòoǹee nì tin sá ḿ dàkèe. 50Ní m nyí yii tin ní u sòoǹee cāabìń dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. Míǹ puee, tin tin m-Baa tīī-mi ḿ lèe tíǹ ní m sòoǹee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\