JAAN 13

1Kutaa ń wúntí jiŋaal un Juuda yab jīǹ ki téetí Unimbɔti nín nìn nyántì bi-naanjab Eejipitee Yeesu nìn nyí yii ŋyunti ŋun u dàá yīkì kitiŋ nee pu kí gítí u-Baa ceeyee bāań. U nìn néeń u-yab bin bí duulnyan dooyee, ki gítī néeń-bi ki lákatì ali ki tin kátì-ku. 2Ŋyunti ŋun u nì u-boonnooliibi kā ki jīǹ tijoojinee, mimmee Sitaan péēlūkutì Juudasi Iskaariyɔti Siimɔn jipɔɔn ú dū Yeesu kí nyāfiǹ u-nannanliibi dee. 3Ní Yeesu mun nìn péēnyí yii u nyánní Unimbɔti cee ní ki dàá fàtīí gítí Unimbɔti cee, ní ki nyí yii u-Baa Unimbɔti dū tikɔkɔwoooo ki ŋá u-ŋaan. 4U nì u-boonnooliibi bíī jīǹee ní Yeesu yíkì tijin pu, ní ki pēetì u-bɔkutil boon yal ní ki dū ŋŋaabu ŋubɔ ki gbìn̄ u-caŋ, 5ní ki jɔ̃ɔ̃ nnyim ki ŋá kisampeein, ní ki kíĺ ki bíī fíntí u-boonnooliibi taaŋi, ní ki cáá ŋŋaabu ŋun u gbìn̄ u-caŋee ki cáā pítí bi-taaŋi. 6U fíntì ki bāań Siimɔn Piyeeree ní Siimɔn bí yii: “Ti-Dindaan, sii a-ba di dàá fíntí man-taaŋaaan?” 7Ní Yeesu kíí-u yii: “Tin m bíī ŋáań nee, aa gbìl̀ taapu kɔŋkɔnnee, ama boonee a dàá dāá gbìl̄.” 8Ní Piyeer bí yii: “M yíì kpataaa, a kpá kí fíntí m-taaŋi.” Ní Yeesu kíí-u yii: “A yaa kaa yāntì m fíntì-si, mimmee, aa sá m-yɔu.” 9Ní Siimɔn Piyeer kíí-u yii: “An yaa sá míǹ, ti-Dindaan, taa fíntí m-taaŋi ŋmaniŋma, fíntí kí kpáaǹ m-ŋalii nì m-yil!” 10Ní Yeesu kíí-u yii: “Un yaa fùl̄ee kaa ti fùul̀, see ataa ŋmaniŋma ní u fíntí, kun puee waa ti cáá tijɔkɔndi. Míǹ ní ni mun bí circir, ama an kaa sá ni-kɔkɔ.” 11(Di sá yii Yeesu nìn nyí un dàá dū-u kí tīī u-nannanliibee, míǹ pu ní u bí yii: “An kaa sá ni-kɔkɔ di bí circir.”) 12Yeesu fíntì bi-taaŋi ki dɔ́òyee, ní ki fātìi dū u-wanti ki pēeǹ, ní ki fātìi kāl̀, ní ki bālfì-bi yii: “Tin m ŋá-ni nee, ni gbìl̄ taapuɔɔ? 13Ni yíì-mi yii Udakal, ki yíì-mi yii ni-Dindaan, ni máaǹ kí yíiń-mi míǹ kun puee míǹ ní m lafun sá. 14Míǹ puee, man udakal nì ni-Dindaan yaa fíntì ni-taaŋee, ni mun máaǹ kí nīn fíntí tɔb taaŋi. 15M ŋá míǹ ki dàkā-ni ni mun ń nīn ŋáań míǹ ki tìì tɔb ní. 16Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, utɔntɔnli kaa jítiǹ u-kpiliu, míǹ ní un bi túee kaa jítiǹ un túnní-uee. 17Kɔŋkɔnnee ni béè, ni yaa ŋáań míǹ, ni dàá gbìl̄ mmɔn. 18“An kaa sá ni-kɔkɔ pu ní m sòoǹ, kun puee m nyí bin m lútèe. Tin bí nee ń ŋá kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee, yii: 'Un jīǹ m-jintee fātìi bíī jáaǹ-mi.' 19M tùkù-ni tin bí nee ki yɔ̃ontí kɔŋkɔnnee kí wàatī ní an bàń, an nín dàá ŋá pu tì yaa láā bāańee ní fɔ̃ɔ̃ kí kíí yii 'man di sá un m sée'. 20Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un yaa fɔ̃ɔ̃ un man túnnée, fɔ̃ɔ̃ man mun dee; ní un yaa fɔ̃ɔ̃ mamee, fɔ̃ɔ̃ un túnní-mee mun dee.” 21Yeesu lī míǹ ki dɔ́òyee, ní an gbēēu-pɔbil, ní u bí yii: “Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, ni-kansikin ubɔ di dàá dū-mi kí tīī m-nannanliibi.” 22Ní u-boonnooliibi fātìi bíī kpèé tɔb, kaa kpáàā béè un pu ní u bíī sòoǹee. 23Un Yeesu nìn néeń u-boonnooliibi kansikinee kā ki nákaǹ-u. 24Ní Siimɔn Piyeer ŋá-u kudaaŋŋu yii ú bàlfì-u kí kpèè un pu ní u sòon̄ee. 25Ní u sútì ki mɔ̄tìi nákaǹ Yeesu ní ki bālfì-u yii: “Ukpil, an sá ŋma ní?” 26Ní Yeesu kíí-u yii: “M dàá sēēkpɔnɔ tikun ni. Un m yaa dūu tīīyee, úǹ ní an sá.” Niinee ní Yeesu dū kpɔnɔ ki sēētikun ni ki fíiǹ ki tīī Juudasi, Siimɔn Iskaariyɔti jipɔɔn. 27Juudasi fɔ̃ɔ̃ kpɔnɔee, ní Sitaan kɔ́ u-ni. Ní Yeesu bí-u yii: “Tin a cáá ki dàá ŋée, á ŋá-tì malaa!” 28(Bin nìn kā ki jīǹee, báà ubɔ kaa béè kun pu ní u lī-u mimmee. 29Biba nìn dàkafī yii Yeesu là ú cùú dā tin tin bi dàá cáá jī jiŋaalee àá u là ú tīī biwɔfib tiba ní. Di sá yii Juudasi di nìn ŋúb́ bi-nimiliŋ.) 30Juudasi fɔ̃ɔ̃ kpɔnɔee, ní ki nyáń malaa. Kunyeeu nìn mɔ́. 31Juudasi nyáńee, ní Yeesu bí yii: “Kɔŋkɔnnee man Kinibiki fɔ̃ɔ̃ m-nyooti dee, Unimbɔti ń ká tinyool man ni. 32Unimbɔti yaa ká u-nyooti man nee, míǹ ní ma mun dàá ká m-nyooti Unimbɔtin an kaa làá yúntí. 33M-biyaamu, ŋyunti fiii di kíǹ ḿ gítī kàl̄ ni-cee. Ni dàá dāá nyàab̀-mi, an bí kii m nín nìn tùkū Juuda yab puee, naa làá ŋmā kí cù laakin m cée. Kɔŋkɔnnee, m tùkū ni mun dee. 34M tīī-ni marapɔɔn ubɔ: nín̄ néeḿmaan tɔb. Kii man nín néeń nimbi puee, ni mun nín̄ néeḿmaan tɔb ubɔ ubɔ míǹ. 35Ni yaa néeń tɔbee, niin di dàá dàkà báà ŋma yii ni lafun sá m-boonnooliibi.” 36Ní Siimɔn Piyeer bālfì-u yii: “Ukpil, la ní a cá?” Ní Yeesu kíí-u yii: “Aa ŋūǹ kí nɔ́ɔ́-mi laakin m cée kɔŋkɔnnee, ama boonee, a dāa nɔ̃otí-mi.” 37Ní Piyeer bí-u yii: “Ukpil, ba pu ní maa ŋūǹ kí nɔ́ɔ́-si kɔŋkɔnnee? Báà an yaa sá ŋkúm, m dàá dū m-maŋfal kí tīī a-pu.” 38Ní Yeesu kíí-u yii: “A dàá lafun dū a-maŋfal kí tīī man puɔɔɔ? Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì si, kí wàatī ukooja ń bāakèe a dàá néé yii saa nyí-mi diba dibee mita.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\