JAAN 14

1Ní Yeesu nìkī ki lī yii: “Ni-pɔbiliŋ ń taa bīil̀. Ní fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti kí kíí kí fɔ̃ɔ̃man ma mun kí kíí. 2Ikooŋkoon tikpil bí m-Baa dumpu, m dàá cù kí bɔ́ntí-i kí yɔ́oń-ni. I yaa kaa bàà bí tiŋman, m bàà tùkù kí cántí-ni. 3M yaa cūtì ki bɔ́ntì ipaan gbantee, ní ḿ gítiń kí yòon̄-ni, an nín dàá ŋá pu laakin m dàá nīn bée, ni mun ń nīn bí m-cee niinee. 4Ni nyí laakin m cée, ki nyí nsan mun.” 5Ní Toomasi bí-u yii: “Ukpil, taa nyí laakin a cée! Ti dàá ŋá mana kí béé nsan?” 6Ní Yeesu kíí-u yii: “Man di sá nsan, ki sá ibaamɔn ki sá dimaŋfal. Ubɔ kaa ŋūǹ kí dī laaaba kí dāan̄ m-Baa Unimbɔti cee, see ú dīń man pu. 7Ni yaa bàà nyí-mee, ni bàà nyí m-Baa mun ní. Ama kɔŋkɔnnee ni nyí-u, ki ká-u mun.” 8Niinee ní Fiiliipi bí-u yii: “Ukpil, dàkà-ti a-Baa Unimbɔti ti-pɔbiliŋ ń sòŋkì.” 9Ní Yeesu kíí-u yii: “Fiiliipi, m nín bí ni-cee an yúntì pu nee, ní saa nyí-maaan? Un yaa ká-mee, ká m-Baa mun dee. Kin ba pu ní sii gítī lì yii ḿ dàkà-ni m-Baa? 10Aa nyí yii man bí m-Baa ni, ní m-Baa mun bí man naaan? Tibɔti tin m sòoǹ nì nee, maa sòoǹ-tì m-ba pu, an sá m-Baa un bí m-nee di tūǹ u-tundi. 11Fɔ̃ɔ̃ kí kíímaan yii m bí m-Baa ni ní m-Baa mun bí man ni. Ni yaa kaa fɔ̃ɔ̃ m nín lī pu nee ki kííyee, kpèèmaan m-tuuŋŋi ŋin m ŋá nee pu kí fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 12Ibaamɔn, ibaamɔn ní m sòoǹ nì ni, un yaa fɔ̃ɔ̃-mi ki kííyee dàá tɔ̄ atuun ŋin m tūǹee, úǹ dàá tɔ̄ ŋin jítiǹ man yaŋ nee gba, kun puee m cá m-Baa cee ní. 13Ní tin kɔkɔ ni yaa mēēm-yindi puee, m dàá ŋá míǹ kí tīī-ni, ní m-Baa ń ká tinyool u-Jipɔɔn pu. 14Ni yaa mēētiba m-yindi pu, see ḿ ŋá míǹ kí tīī-ni. 15“Ni yaa néeń-mee, nín̄ ŋúb́maan m-marab, 16ní man ń mèè m-Baa Unimbɔti ú gítī tīiń-ni Ututunli ubɔ un dàá nīn bí ni-cee kí nīn cá jaanjaanee. 17Úǹ di sá Unimbɔti Fām ibaamɔndaan, un duulnya nib kaa ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃yee, kun puee baa wāĺ-uaaa kaa nyí-u mun. Ama an yaa sá nimbi, ni nyí-u kun puee u kɔ́ò ni-cee ní ki dàá dāá nīn bí ni-ni. 18“Maa làá dū-ni kí fá kii ataŋkpiibilee, m dàá fàtīí gítiń ni-cee. 19An kíǹ fiii duulnya nib kaa làá ti ká-mi, ama nimbi dàá ká-mi, kun puee m bí dimaŋfalin, míǹ ní ni mun dàá nīn bí dimaŋfalin. 20Ŋwiin gbanti yaa láā bāańee, ni dāa béetí yii man bí m-Baa ni, ní nimbi bí man ni, ní man bí ni mun ni. 21Un yaa cáá man marab ki ŋúb́-bee, udaanee di néeń-mi. Míǹ ní m-baa dàá nīn néeń un néeń-mee, man mun ń nīn néeń-u, ní kí nyāntí m-ba kí dàkà udaan.” 22Ní Juudi (an kaa nín sá Juudasi Iskaariyɔti) bí-u yii: “Ukpil, mana ní a dàá ŋá ní kí nyāntí a-ba kí dàkà timbi, ní kí taa dàkà duulnya nib?” 23Ní Yeesu kíí-u yii: “Un yaa néeń-mee dàá nīn ŋúb́ m-bɔti. M-Baa dàá nīn néeń udaan, ní man nì m-Baa ń dāan̄ kí nīn kɔ́ò udaan cee. 24Un kaa néeń-mee kaa ŋúb́ m-bɔti. M-bɔti tin m sòoǹ nì nee nyánní m-Baa un túnní-mee cee ní, an kaa sá m-ba pu ní m sòoǹ. 25“M tùkū-ni tin bí nee ŋyunti ŋun m dáá bí ni-cee nee. 26Ama Ututunlee, Circir Fām min m-Baa dàá dāá tɔ̄ń man yindi puee, dàá dāá dàkà-ni tikɔkɔ, ní kí téetí-ni tin kɔkɔ m sòon̄ nì nee. 27“Dipɔɔsɔŋkil ní m dūu yāntiǹ-ni, man pɔɔsɔŋkil ní m dūu tīī-ni, maa tìì kii duulnya nín tìì puee. Ní taa bàkatī kí taa fàŋkì mun. 28Ni gbìl̄ m nín lī yii m dàá nīn cá kí dāá fàtīí gítiń ni-ceeyee. Ni yaa bàà néeń-mee, an bàà mɔ́ɔkíǹ-ni kii m nín cá m-Baa ceeyee pu, kun puee m-Baa jítiǹ man. 29M tùkū-ni kɔŋkɔnnee ki yɔ́oǹ kí wàatī ní án nín bàń, ní ŋyunti ŋun ní an yaa láā bāańee, ní ŋmā kí mòtīí fɔ̃ɔ̃ kí kíí. 30Maa làá ti sòoǹ nì ni tikpil, kun puee duulnya bɔtiu Sitaan dòoń. Waa nín ŋūǹ kí ŋá-mi tiba, 31ama duulnya nib máaǹ kí béé yii m néeń m-Baa, an pu ní min ní m-Baa yaa bí ḿ ŋée, míǹ ní m ŋáań. Yīkìmaan, tí nīn cá.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\